Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Mishchayt ki shakiiyitin
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Ta bloond/Ta jang
Ki kischi shaakiihitin
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Ka shakihitin poor toozhoor
Ki kiishkwayhin
Kaaya kooshta ki shakihitin
Poor kiiya moon amoor
Oochaymin
Mochikihtaa
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Oota toon keur aashta
Kiiya pikoo poor niiya
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Kishchiitaymitin taapitow
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Kishchiitaymitin
Enn bel joornii di keur
Poor kiiya
Ki wiishinakooshin
Niiya ooshchi
Ooma moon keur kanawaymisho
Check Answers << Previous Next >>