Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Niiya ooshchi
Ta bloond/Ta jang
Kiiya pikoo poor niiya
Mochikihtaa
Oochaymin
Ki kischi shaakiihitin
Ooma moon keur kanawaymisho
Poor kiiya moon amoor
Kaaya kooshta ki shakihitin
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Poor kiiya
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Ki wiishinakooshin
Ka shakihitin poor toozhoor
Kishchiitaymitin
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Ki kiishkwayhin
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Enn bel joornii di keur
Oota toon keur aashta
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Mishchayt ki shakiiyitin
Kishchiitaymitin taapitow
Check Answers << Previous Next >>