Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Buildings 1

Ita lii vyeu pi lii vyey ka wiikichik.
Ita lii kaandii ka atawayhk.
Ita li koffii ka minikwayyen.
Ita ka li kurliihk.
Ita ka nootinahkik li feu ka atooshkaychik.
Ita lii paraan ka itoohtahaachik leu zaanfaan ka atooshkaychik.
Ita ka kishkayhtamihk.
Ita lii baanjii ka itoohtaychik ka kaashchitinikaashoochik.
Ita lii poliss ka atooshkaychik.
Ita ka itoohtayhk ka aahkoshihk.
Ita ka nipaayen ka otaapaashooyen.
Ita ka shooshkwatahayhk.
Ita li payr ka nahtoohtawut.
Ita dii daan ka ooshtaachik.
Ita toon aarzhaan ka manaachihut.
Check Answers << Previous Next >>