Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

How's the Weather?

Maachi yawun.
Kii yawun yayr, maaka si koom aen wii shiikipayshtaak.
Dimaen ka waashayshkwun/dimaen li salay chi waashishoot.
Kii piiwun yayr.
Mishpoon ooma la.
Aen boon klayr di leun yayr aswayr.
Kii kimoowun a mataen.
Maachi yiikwaashkwun.
Kii la braamiwun a mataen.
Litii paassii kii kishchi kishitew.
Ka kishchi yootin a mijii.
Nawachiko kiishinow.
Si koom aen wii kimoowuhk aen shinakwuhk.
Ka kiishinow.
Ooshaam kiishinow chi doo maachiiyaan.
Check Answers << Previous Next >>