Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

How's the Weather?

Aen boon klayr di leun yayr aswayr.
Kii piiwun yayr.
Kii yawun yayr, maaka si koom aen wii shiikipayshtaak.
Ka kishchi yootin a mijii.
Dimaen ka waashayshkwun/dimaen li salay chi waashishoot.
Ooshaam kiishinow chi doo maachiiyaan.
Maachi yiikwaashkwun.
Ka kiishinow.
Kii la braamiwun a mataen.
Mishpoon ooma la.
Maachi yawun.
Kii kimoowun a mataen.
Litii paassii kii kishchi kishitew.
Si koom aen wii kimoowuhk aen shinakwuhk.
Nawachiko kiishinow.
Check Answers << Previous Next >>