Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Buildings 1

Ita dii daan ka ooshtaachik.
Ita lii kaandii ka atawayhk.
Ita ka nipaayen ka otaapaashooyen.
Ita ka kishkayhtamihk.
Ita li koffii ka minikwayyen.
Ita lii baanjii ka itoohtaychik ka kaashchitinikaashoochik.
Ita li payr ka nahtoohtawut.
Ita ka li kurliihk.
Ita lii poliss ka atooshkaychik.
Ita toon aarzhaan ka manaachihut.
Ita lii paraan ka itoohtahaachik leu zaanfaan ka atooshkaychik.
Ita ka shooshkwatahayhk.
Ita lii vyeu pi lii vyey ka wiikichik.
Ita ka nootinahkik li feu ka atooshkaychik.
Ita ka itoohtayhk ka aahkoshihk.
Check Answers << Previous Next >>