Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Buildings 1

Ita lii baanjii ka itoohtaychik ka kaashchitinikaashoochik.
Ita ka nootinahkik li feu ka atooshkaychik.
Ita li koffii ka minikwayyen.
Ita lii poliss ka atooshkaychik.
Ita lii kaandii ka atawayhk.
Ita ka itoohtayhk ka aahkoshihk.
Ita lii paraan ka itoohtahaachik leu zaanfaan ka atooshkaychik.
Ita lii vyeu pi lii vyey ka wiikichik.
Ita ka li kurliihk.
Ita toon aarzhaan ka manaachihut.
Ita ka nipaayen ka otaapaashooyen.
Ita li payr ka nahtoohtawut.
Ita dii daan ka ooshtaachik.
Ita ka kishkayhtamihk.
Ita ka shooshkwatahayhk.
Check Answers << Previous Next >>