Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Poor kiiya moon amoor
Ki kiishkwayhin
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Niiya ooshchi
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Ta bloond/Ta jang
Oota toon keur aashta
Kiiya pikoo poor niiya
Mishchayt ki shakiiyitin
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Ka shakihitin poor toozhoor
Ki wiishinakooshin
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Mochikihtaa
Oochaymin
Ooma moon keur kanawaymisho
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Poor kiiya
Enn bel joornii di keur
Kishchiitaymitin
Ki kischi shaakiihitin
Kaaya kooshta ki shakihitin
Kishchiitaymitin taapitow
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Check Answers << Previous Next >>