Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Kaaya kooshta ki shakihitin
Oochaymin
Poor kiiya moon amoor
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Poor kiiya
Niiya ooshchi
Mochikihtaa
Ki wiishinakooshin
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Kiiya pikoo poor niiya
Enn bel joornii di keur
Oota toon keur aashta
Ki kiishkwayhin
Ki kischi shaakiihitin
Ka shakihitin poor toozhoor
Ooma moon keur kanawaymisho
Mishchayt ki shakiiyitin
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Kishchiitaymitin taapitow
Ta bloond/Ta jang
Kishchiitaymitin
Check Answers << Previous Next >>