Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Niiya ooshchi
Poor kiiya moon amoor
Enn bel joornii di keur
Ki kischi shaakiihitin
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Kaaya kooshta ki shakihitin
Oochaymin
Ka shakihitin poor toozhoor
Kishchiitaymitin
Ki wiishinakooshin
Poor kiiya
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Mochikihtaa
Mishchayt ki shakiiyitin
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Oota toon keur aashta
Ta bloond/Ta jang
Kishchiitaymitin taapitow
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Kiiya pikoo poor niiya
Ooma moon keur kanawaymisho
Ki kiishkwayhin
Check Answers << Previous Next >>