Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Kishchiitaymitin
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Niiya ooshchi
Ki kiishkwayhin
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Kaaya kooshta ki shakihitin
Ki wiishinakooshin
Ooma moon keur kanawaymisho
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Ta bloond/Ta jang
Ki kischi shaakiihitin
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Kiiya pikoo poor niiya
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Poor kiiya
Mochikihtaa
Kishchiitaymitin taapitow
Ka shakihitin poor toozhoor
Enn bel joornii di keur
Poor kiiya moon amoor
Oota toon keur aashta
Oochaymin
Mishchayt ki shakiiyitin
Check Answers << Previous Next >>