Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Niiya ooshchi
Ooma moon keur kanawaymisho
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Kishchiitaymitin taapitow
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Oota toon keur aashta
Kiiya pikoo poor niiya
Enn bel joornii di keur
Mochikihtaa
Poor kiiya moon amoor
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Poor kiiya
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Kishchiitaymitin
Ki wiishinakooshin
Oochaymin
Kaaya kooshta ki shakihitin
Ki kischi shaakiihitin
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Ka shakihitin poor toozhoor
Ta bloond/Ta jang
Ki kiishkwayhin
Mishchayt ki shakiiyitin
Check Answers << Previous Next >>