Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Love

Taanishi kischi aen shaakiihiyen
Niiya ooshchi
Kaaya kooshta awiiyuk ki shaakihik
Moon keur mooshkinew avik l'amoor
Kishchiitaymitin taapitow
Ooma moon keur kanawaymisho
Kaaya kooshta ki shakihitin
Yaenk chi itwayyen aen tipaymitaan
Ki kiishkwayhin
Assii ni kashkayyihtayn kaaya oota ka ayayen
Ni pii kopayin kaaya oota ka ayayen
Mochikihtaa
Poor kiiya moon amoor
Oota toon keur aashta
Ki wiishinakooshin
Ka shakihitin poor toozhoor
Poor kiiya
Oochaymin
Ta bloond/Ta jang
Kiiya pikoo poor niiya
Ni kiishkwaan ka kishkishitotataan
Kishchiitaymitin
Enn bel joornii di keur
Mishchayt ki shakiiyitin
Ki kischi shaakiihitin
Check Answers << Previous Next >>