Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Mischaytiwuk li dorrii.
Ooshaam noo timiiw oota.
Gii atamow enn ray.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Dowapaynew la ray.
Payta li jigger oota.
Check Answers << Previous Next >>