Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Aen troo chiikaha daan la glaas.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Ooshaam noo timiiw oota.
Gii atamow enn ray.
Payta li jigger oota.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Mischaytiwuk li dorrii.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Dowapaynew la ray.
Check Answers << Previous Next >>