Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Taanday moon kriyoon?
Miitshoowuk daan la taab.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
La laamp ni waapahtayn.
Waypina la kwashoondrii.
Ka paatinayn la saarviyett.
Taanday li computer?
Api daan la shayzh damoor.
Taanday ma pleum?
Aen naarlozh shayr.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Laarlozh shaywew.
Laarlozh ni payhtawow.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Kishiipayaakanay.
Shaapoopata la saarviyett.
Nipaa daan li pchi lii.
Oohiin trwaa miirway.
Payyishinamowin la saarviyett.
Li stereo aashta sur la kornish.
Check Answers << Previous Next >>