Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Api daan la shayzh damoor.
Kishiipayaakanay.
Taanday moon kriyoon?
Aen naarlozh shayr.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Miitshoowuk daan la taab.
Payyishinamowin la saarviyett.
Taanday ma pleum?
Taanday li computer?
Laarlozh ni payhtawow.
Nipaa daan li pchi lii.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Waypina la kwashoondrii.
Li stereo aashta sur la kornish.
Laarlozh shaywew.
Oohiin trwaa miirway.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Ka paatinayn la saarviyett.
La laamp ni waapahtayn.
Shaapoopata la saarviyett.
Check Answers << Previous Next >>