Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Piikishkwaywuk daan la phone.
Kishiipayaakanay.
Aen naarlozh shayr.
La laamp ni waapahtayn.
Miitshoowuk daan la taab.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Taanday li computer?
Taanday ma pleum?
Waypina la kwashoondrii.
Nipaa daan li pchi lii.
Laarlozh shaywew.
Oohiin trwaa miirway.
Shaapoopata la saarviyett.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Payyishinamowin la saarviyett.
Api daan la shayzh damoor.
Laarlozh ni payhtawow.
Taanday moon kriyoon?
Li stereo aashta sur la kornish.
Ka paatinayn la saarviyett.
Check Answers << Previous Next >>