Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Let's Go Snaring 2

Puhkoon li lyayv pi oota aashta li pwel.
Gii nakwatow aen lyayv maaka kii paashkipitum li kwalay.
Sa praan aen shmayn chi ooshihtayaak daan li bwaa.
Kiishkataha lii sool, tahkoopita toon kwalay aakoota.
Pakamihtihpew li lyayv kiishpin kiiyapit pimatishiw.
Check Answers << Previous Next >>