x rays sâpowâpahciķan

looking through instrument

  sâpwâpimâw

he/she got an ...

  î nitaw sâpwâpimiht

he/she went for an ...

  
x-mas Man'tô Oķîsiķâw
  
xenial miyotôtâķêwin
  
xerox tâpasinahiķêwin
  
xylophone kitohciķan

instrument in general