quack sîsîp oķitôwin

duck's call

  
quadrennial tahto nêwo askî

every four years

  
quadruped kâ nêwositît

four-legged

  
quadruple nêwâw kây ispayik

happens four times

  
quadrupled kâ nêwocik

when there's four

  
quagmire yôskâwasiskî
  maskîk
  pasâķasiskî
  
quail piyô
  piyîsîs
  
quake askî nanampayiwin
  kâ nanamipayik askî
  
qualification kaskihtâwin
  
qualified lî papî ayâw*

has papers

  tîpiyitakosô
  
qualify kaskihtâw

managed to ...

  
quandary wâniyihtam
  
quantity tânimêyiķo
  tânimayiķo

how much

  tânimatahto

how many

  
quarrel kihkahtowin
  
quarrelsome kihkâwtaskô

he/she is ...

  
quart nêwo minihkwâciķana

four cups

  nêwo lî pot

four cups

  
quarter piyak sôniyâs
  
quarter section piyak otinaskêwin

the taking of one land

  
quarter staff saskahonahtik
  
quarterback omîtawêw (player) kâ paminât laplot*
  kâ paminât kwâskwînitowân
  
quartered kâ manisoht nêwayahk

that's cut into four

  
quash naķiniķâtêw

it is .../stopped

  
quay âsoķanihkân
  
queasy mâyâyiwin
  kâ nohtî pwâķomohk

wanting to throw up

  
queen kihci oķimâw iskwêw
  larrå?*

cards

  
Queen Victoria Day Kihci Oķimâw Iskwêw Oķîsiķâw
  
querulous âtawihciķîskô

he/she is ...

  
query kwîcihkîmôwin

a questioning

  tân'si î ispayik

what happened

  
quest nitaw natoniķêwin
  n'daw naton'ķêwin
  
question kaķwîcihkîmowin
  ... cî ... ?

an indicator of a question

  kwîcimâ

question him

  
quibble pâtwêwitam
  pâtwêw'tam
  
quick tempered macâyiwô
  
quick witted nawatisiskô

likes to tease

  nawat'siskô

likes to tease

  
quick/fast siķoc
  kîpêw

as in speed - he/she is ...

  
quickly kîsiķaw

as in time

  
quicksand yîķaw kâ kihtâpayik

sand that sinks in

  
quickstep sohkîsimowin
  
quiescent kâmwâtan
  
quiet pônôta
  kây ķito

don't make a sound

  kâmwâtan

nature

  ay'wâstin

calm

  
quill misi mîķwan
  
quilt l' plom*
  sîsîpaķohp
  ispâķiwâcîs
  
quintuplets niyânanôwak awâsisak
  
quirt pasastîhiķan
  
quit dirtying up pôni wîpâcihciķî
  
quit/give up pôyô
  î paķicît

he/she

  î'pak'cît

he/she

  pak'cîwin

quitting

  
quit/stop pôni ...

preverb ...

  
quite mitoni
  
quitter sâķotîhîs
  
quiver nanamaķocinô
  cihcihpipayô

he/she ...

  
quiz kocêwinis
  kocêw'nis
  
quorum tahtasicik - tânimatahto poķo
  
quota pahki poķo

part only

  ta sâķaskiniķâtîk

that must be filled

  tânimatahto taķî nipahâtwâw

how many they can kill

  
quotation êkosi î itwît

he/she said that

  êkos'î'twît

he/she said that

  
quote itwêw

he/she said

  itasinaham

he/she wrote