C.I.L.X. Sâkitowahk pîkskwîwin
  Sâk'tawahk pîkskwîwin
  
cabbage l' shô*
  otîhîpaķwa
  
cabin wâskahiķanis
  
cafe mîcisowiķamik
  mîc'sowiķamik
  
cake sômin'pahkwîsiķan
  
calendar l' kalândrriyî*
  kîsiķâwasinahiķan
  kîsiķâwas'nahiķan
  
calf moscosis oskât

leg

  
Calgary Flames Cahkâsitêwak
  
call @ tîpwâtâ
  tîpwâta
  kito
  kitôhâ

... for a moose/duck, etc.

  
caller kitôhiķan

moose ...

  
calm ayiwâstin
  ay'wâstin
  opinawâw

... on other side [of lake] where wind is from

  
calves mitasiskitana
  
came/went pîtohtêw

he/she came

  î pînâsit

he/she came to get me

  sipwihtêw

he/she went

  î sipwihtît

he/she went

  
camp kapîsi
  
camping kapîsôwin

can also mean you'll bring me

  
can l' kan*
  kaskâpiskahiķan
  
Canadiens Mistiķôsôwak

as in Montreal Canadiens

  
cancer mancôs
  
candle la shândel*
  wâsaskotîniķanis
  wâsaskotîn'ķanis
  
candy l' kândî*
  sôminis
  sôm'nis
  lî kândî*

plural

  sôminisak

plural

  sômin'sak

plural

  
candy-cane same as candy
  
cane saskahon
  saskahona

plural

  
canoe l'kanô*
  ôsi
  ôsisa

plural

  ôs'a

plural

  
Canoe Lake Nêhiyaw Opâsihk
  
Canoe River Opâsêw Sîpî
  
canvas l' parrlâ*
  paķwânahiķan
  
canvasback misaķwayêwisip
  
cap l' shapô*
  l' palet*
  astotin
  
car sihkîpayis
  
cards lî kahrrt*
  lî trref

clubs

  tiyîmânak
  l'zâs

ace

  lirrwå

king

  larrå?

queen

  oķimâsis

jack

  lî pik

spades

  lî kârrô

diamonds

  lî kårr

hearts

  
careful nâķatohkî

take care of

  piyahtak
  
carefully/slowly piyahtak
  p'yahtak
  nâķatohkî
  
caribou atihk
  
Carolina Hurricanes Pastaw'sîwînôwak
  
carpenter mistiķo nâpêw
  
carrot l' korrot*
  oskâtask
  
Carrot River Oskâtâsko Sîpihk
  
cash sôniyâw
  kîsiyâķêw

he cashes in [pool]

  
casket cîpayowat
  
cat pôsî
  pôsîwak

plural

  minôs
  minôsak

plural

  
cat tails pasihkânak
  
catch/throw @ kahcitnâ

catch

  kahcitina

catch

  pimoshinî

throw

  p'moshinî

throw

  
caterpillar mohtêw
  
Caucasian Môniyâw
  
cedar mâsîkîsk
  
ceiling sîpâyahtik
  naķihtaķahiķan
  
celery kaskîpaķwa
  
cemetary l' dzimciyårr*
  l'dzim'c'yårr*
  cîpayiķamik
  cîpay'ķamik
  
cereal kîk'sîpâ mîcôwin

morning food

  
chain la shå?*
  saķahpisoniyâpîs
  saķahp'soniyâpîs
  
chair la shåsh*
  tihtapowin
  
chalk wâpahtiķos
  
change @ mîskotahâ
  mîskotastâ
  
change clothes mîskotêyiwinisî
  mîskotêy'win'sî
  
charge sihkic'sahwâ

as in crime - him/her

  sihkit'shwâw

he was charged

  masinahiķî otiniķî

as in credit

  mas'nahiķî'ot'niķî

as in credit

  
cheap wihtaķihtêw

as in not expensive

  sasâkisêw

he/she is ...

  sasâk'sêw

he/she is ...

  
check nâtayapî

net

  nâtaķwî

snares

  nitaw wâpîniķî

go and check

  n'daw wâpîn'ķî

go and check

  
cheek kanaway
  
cheque sôniyâwasinahiķan
  sôniyâwas'nahiķan
  
chest la valis*

furniture

  asowaciķan

thing to put stuff in

  mâskiķan

body

  
chew î misîmiskôwît

he/she is ... [gum]

  îm'sîm'skôwît

he/she is ... [gum]

  î misîmât

snuff

  î'm'sîmât

snuff

  
Chicago Blackhawks kaskitîķiķihkwak
  
chicken l' pol*
  pahpahahkwân
  
chicken pox môskipêyôwin
  
chief oķimahkân
  
child awâsis
  apisci awâsis
  
chills î ķawacipêyân

I get the ...

  
chimney l' ciyô*
  oķotaskway
  
chin l' babin*
  kwaskonîs
  miķwaskonêw

plural

  
china cabinet la lilimwårr*
  lal'mwårr*
  
chipmunk sâsâķwâpiskos
  sâsâķwâpiskosak

plural

  
choke @ kipihtonînâ

him/her

  kipihtonîna

him/her

  î otohot

as in food

  
choke cherries pîķomina
  pîķom'na
  pitiķwahiminâna
  p'tiķwahim'nâna
  taķwahiminâna
  taķwahim'nâna
  
chop @ cîkaha
  cîkahwâ
  î cîķahwât

he/she chopped ... him

  î cîķaha

he/she chopped ... it

  
chop wood tâskatahimihtî
  niķohtî

act of chopping wood or getting it

  î niķohtît

he went for wood

  
chopper côwîskanâpisîs

means dragonfly

  côwiskanâp'sîs

means dragonfly

  pimiyâķan

airplane

  p'miyâķan

airplane

  
Christmas Manitô Oķîsiķâw
  
church la ķlîs*
  Ayamihêwiķamik
  
cigarette l' siķarret*
  iscîmâs
  iscîmâsak

plural

  
city otînaw
  
classroom kiskinwahamâtôwiķamiķos
  
clean kanâtan

something

  
clean it @ kanâcihâ
  kanâcihtâ
  
clear/sunny wâsîskwan
  sâpwâsô

see through @

  sâpwâstêw

see through @

  
clerk oķimâsis
  
climb iskwahtawî

you

  î iskwahtawît

he/she climbed

  î âmacowît

he/she climbed

  
clinic nanâtawîhôķamik
  
clippers paskwahamâķana
  
clock pîsimohkân
  pîsimohkânak

plural

  
close kipaha

as in close the door

  
close to cîķi
  î pohtahât

in pool - he puts it close to pocket

  pohtahêw

in pool - he puts it close to pocket

  
close/near cîķi
  kisowâk
  
closer piyâstamita

before that thing/place

  p'yâstam'ta

before that thing/place

  
closet aķociķan
  
clothes line aķociķaniyâpî
  
clothes pins aķociķan miscikosa
  
cloud wasko
  
clown mantohkân
  
club mistik
  misciķos

small ... [simply a stick]

  nîmihitôķamik

in dancing ...

  
clubs lî trref*

as in cards

  
coal oil lôwil ditårr*
  pasiskêw'pimî
  
coffee pihkahtêwâpoy
  kaskitêwâpoy
  
coffee table pihkahtêwâpoy mîcisôwinahtik
  pihkahtêwâpoy mîc'sôwinahtik
  
coin pîwâpiskos
  piyak sôniyâs

... quarter

  
cold tahkâyâw
  kawacô

he/she is ...

  kawacihkwâmô

... sleep

  niķawacin

I am cold

  kisinâw

really

  k'sinâw

really

  otaķiķomôwin

sickness

  otak'omôwin

sickness

  
Cole Bay Mistahe Wâpahk
  
colours lî kolårr*
  itasinâstêwina
  
comb sîķahon
  
comb hair sîķaha tî shavî*
  sîķaho
  
come âstam
  
come in pihtiķwî
  
come on hâ mâķa

c'mon

  hâm

c'mon

  
common-law wîcâyâmitowak
  wîcâyâmêw

he lives with

  
communion saskamôwin
  saskamo

go for ...

  nitaw saskamo

I go for ...

  
computer mâmahtâwâpacihciķan
  
condition tân'si kitimahcihon?

How are you feeling?

  
confession âcimiso
  âcim'so
  nitaw âcim'so

go for ...

  
connect saķwâskwaha
  tâpamohtâ
  
connect @ saķwâskwahwâ
  tâpamohâ
  
cook pinawaso
  nawacî
  cîpatahiķî

on stick

  cîpatahwâ

on a stick @

  cîpataha

on a stick

  
cookie sômin'siķanis
  
cormorant kahkâķîsip
  
corn kâķwayô
  kâķwayôwak

plural

  mahtâmin
  mahtâminak

plural

  
corner l' kwå?*
  îyihkwihtaķâk
  
couch/sofa la shôfâ*
  yôskapôwin
  
cough oc'stota
  
cough oc'stotam

he is coughing

  
councillor oyasôwêw
  nîķânîstamâķêw

as in town council

  
counsellor masinahiķîsîs
  mas'nahiķîsîs
  
count @ aķimik
  aķihta
  aķihciķî

you count

  
counter mîc'sônahtik aķociķan
  
cousins mô kaz??*
  nicjôwâmis
  n'cdôwâmis
  
cover la kovårr*
  aķwanâpwîhiķan
  
cow moshtosh
  
coyote mîscacâķanis
  
crab asâķêw
  asâķîsis

small crab

  
cranberries wîsaķîmina
  wîsaķîm'na
  
crane mohkahosô
  ocicahk

sandhill ...

  
crawl pimtâcimo
  sîpâsî

crawl under

  î sîpâsît

he/she crawls under

  sîpâsêw

he/she crawls under

  
crayon l' krriyo?*
  masinâtîhôwinis
  
credit masinahiķî otinikî

to take on ...

  mas'nahiķî otin'ķî

to take on ...

  
credit card masinahiķêw otiniķêw la kahrrt*
  
crib l' cilit*
  nipêwinis
  
cross l' krrwå*
  ayamihêwahciķos
  ayimhêwihtiķohkî

make the sign of the cross

  
crow ahâsô
  ahâsôwak

plural

  
crumble shiķopayô

it crumbles

  shiķwâpâwêw

as in crumble from water and waves

  
cry mâto
  mâtô
  î mâtot

he/she cries

  
cry baby mâtosh
  mâdzoyân
  
cucumber l' botay*
  kâ kinosêwakisot
  kâ kinosêwak'sot
  
Cumberland House Kâ ministiķo Minahiķoskahk
  Kâ min'stiķominahiķoskahk
  
cup l' pot*
  minihkwâciķan
  
cupboard la lilimwårr*
  la'l'mwårr*
  aķociķan
  
cure nâtawihâw

he/she is cured

  nâtawihêw

he/she cures him/her

  
curling rink asinî wîpinôwiķamik
  
curls lî frrîzî*

as in hair

  tihtipinâwît
  
curtains lî rridô*
  aķohpiciķana
  aķohp'ciķana
  
cut @ mâniswâ
  man'swâ
  manisa
  man'sa
  kîskasâwâtâ

... in half or two/off

  kîskasâwâta

... in half or two/off

  taķahkipêw

half cut - slightly inebriated