abandon waypinikew
  nakatew
  
abbey Li Presbiterr
  
abbreviate chakoohpita
  
abdicate pakitina
  pakichii
  
abdomen toon vanntr
  watay
  
abduct kwaashihi
  
abhorrence pakwatitowin
  kakwayikayhtum
  
ability kahkiyow kaashkihtow
  
ablaze shushkitew
  
able kashkihtow
  
able bodied mashkawishiiw
  
abnegate atawayihtum
  
abnormal nimokwaayesh ishayow
  
aboard pooshiw
  pooshita
  
abode niikinaak
  
abominable kakwayakishiw
  
Aboriginal ayishiinoo
  
abound mishtahi
  
about naandow
  
above aan layr
  ishpimihk
  
abrade mishkawew
  
abrasion kaashkishinihk
  kiishkichin
  
abreast nii shoohtayhk
  
abrupt shashikwut
  
absent nimo apiw
  
absent minded waahkay waniikew
  
absolute kayshchina
  
absolution kaashiinamakawin
  
abstain chi naakinishoohk
  
abundance mishchayt
  
abuse kichimahiwayhk
  
abyss mitooni timiiw
  
accelerate kishiipayihk
  
accept ootina
  kiiyaam
  
accident aksidaan
  noo itayhtakwun
  
accidentally pishchi
  paar aksidaan
  
accomodate piihtikwahiwayhk
  
accompany wiichaywew
  wiichihiwayhk
  
accomplice naasaasyii
  
accomplishment kaashkitamashoohk
  
accord naayihtum
  
accordion la korrjiyoon
  akorrjiyoon
  
accumulate mawachihtow
  mawachihew
  
accurate kwaayesh
  
accursed paashitewkooshiw
  
accustom takoochimii
  nakayaashkum
  
ace l'aas
  
achieve ooshtaa
  kiishita
  
acorns li glaand
  
acquit pakitinikashoo
  
acre aen naakr
  aen naarpaan
  
across lootr bor
  
act si koom taapway
  
actor naashpitoohtakew
  aen nakteur
  
actress enn naktriss
  
add aakihta
  
address taanday kawiikihk
  toon address
  
adenoids lii glaand anaaryayr li nii
  
adequate ikooyikohk
  si tasii
  
adhesive la kwaal
  paashakwamoon
  
adjacent aara
  
admire miyoowapamew
  miyoonawew
  
admission tipahikayhk kapiihtikwayhk
  
admonish kakayshkimew
  
adolescent zhenn
  kiishoohpikiw
  
adopt ka oopikihtamashook
  ootinow aan papyii
  
adorn wawayshiihk
  
adultery pishikwatishiw
  lii maaryii kamachitootahkik
  
adventure notay wahpatamik
  
adventuresome papaam ayaahk
  noo kaykway nakiishtum
  
advice kakayshkimowayhk
  
advise wiihtamow
  
afar waahiyow
  waahiyow ooshchi
  
affect naandow tootakoo
  mooshihtow
  
affection shaakiihiwayhk
  
affiliate wiichihitohk
  
affix shakamoohtaahk
  
affluent kahkiyow ayow
  
afford ni kaashkihtaan chi atawayaan
  ni kaashkihtaan chi tipahamaan
  
affray la shikun
  kiihkahtowin
  
affright shaykishihk
  kooshtachihk
  
afire kwaahkoohtew
  mayshchitew
  
aflame aan flaamb
  mayshchitew
  shashkitew
  
afraid kooshtum
  ni kooshtachin

I'm afraid

  kooshtachiw

he or she is afraid

  
African aen Afrikaen
  
after apray

later

  pleu taar

later

  
afternoon apray mijii
  
afterwards pleu taar
  apray nawut
  
again kiitwaam
  miina
  
age laazh
  
aged soon aazh waapahtahiwew
  
agile aen vif
  waachayhpiiw
  
aglow waashaashkotew
  
agony kakwatakihtow
  
agree paray itayhtum
  
ahead niikaaniiw
  
aid wiichihiwew
  
ailment namoo miiyomaashchihoo
  
aim itwaha
  twaha
  
airplane layrplane
  aviiyoon
  
airport ita ka itwayhook
  
ajar apishiish yootaykotew
  
alas piyiish
  
album ita ka aashwataahk lii portray
  
alcohol la bwasoon
  
align drett ahik
  daen raan
  
alignment mitooni drett
  
alike naashpitatowuk
  paray
  
alive pimatishiw
  
all kahkiiyow
  
all - throughout mishiwayitay
  
all day kapaykiishik
  toot la zhoornii
  
all night kapaytipish
  toot la nwit
  
all of a sudden shashikwut
  
all over mishowayitay
  
all summer toot litii
  
allow pakitinikashoo
  
almighty Li Boon Jheu
  Kishaymanito
  
almost kaykaat
  kaykaatch
  
alone payyakoo
  tooseul
  
along wiichihiwew
  wiichaywew
  
alot mishchet
  shoohki
  
alphabet lii letr
  
already aashay
  
alright kiyaam
  
also miina
  niishta
  
alternate mamayshkoot
  
although aata
  
altogether toot aansaamb
  mamawii
  
always tapitow
  tool taan
  tahkinay
  
am ni
  
amass mawachistaahk
  mawachistow
  
amazed mamaashkatew
  mamaashkatum
  
amble payhkaat aypimoohtayhk
  
ambulance enn vwachur poor lii malaad
  aen naanbulaans
  
amend kwaayesh aashta
  
amendment kwaayesh aen oshitaahk
  
American Lii Ziita
  Lii Amaarichaen
  Amaarikaen
  
ammunition lii kaartoosh
  lamunisyoon
  
amount taanima ikouhk
  kobyaen
  
amourous aen amooreu
  shakihew
  
amputate maanishawachikatew
  kiishkishikatew
  
amuse moochikihew
  miyeuhtamiihiwew
  
anasthetic la michinn aynipayhiwayhk
  
ancestors la paarantii kaayash ooshchi
  
ancient kaayash ooshchi
  vyeu
  
and pi
  miina
  
and then miina akooshpii

later

  pleutaar
  
anemia la maalagii di saan
  
angel aen naazh
  
anger kishiwashiwin
  aen kishiwashihk
  
angler kwaashkwaypichikew
  
animal aen nanimaal
  zanimoo
  
ankle boolay
  
anniversary ka tipiskamihk
  laniversayr
  anniversary
  
announcer kawiihtamakayt
  anoonseur
  
annual too lii zaan
  
anoint tominikashoohk avik Lwil Saen
  
another aen noot
  paahkaan awiiyuk
  
ant frimii
  
ant hill enn koot di frimii
  enn nik di frimii
  
antelope kabrii
  
anthem enn shaansoon di piyii
  
antidote natawiywayhk ka piishchipoohk
  
antlers lii kornn
  
anus oochishk
  li troot cheu
  
anxious eksitii

excited

  nanihkipayiw

shaking

  
any piko-ishi
  
any kind pikwiitowa
  
anybody pikwa ana
  pikwa awiiyuk
  
anymore kiyapit
  
anyplace pikwiita
  
anything pikookaykway
  
anytime pikoo-ishpii
  
anyway aashchipikoo
  
anywhere piko-iita
  
aorta groos venn di keur
  
apart apaar
  
apathy nipoowakayimoo
  noo nakatwaymiwew
  
apiary ita ka kanawaymishchik lii amoo
  
apparition amachishoo
  ka amachishoohk
  
appear paynakoshiw
  kiipaynakwun
  
appearance aen ishinakoshihk
  
appendix la paandisid
  
applause pakamahamun tii maen
  paakishchaywoshoyenn
  
apple enn pomm

singular

  lii pomm

plural

  
apply aashta
  shinikona
  
appoint ootin awiiyuk
  awiiyuk ootin
  kii ahow
  
approaching payyow
  payyahk
  payyamakun
  
approximately naandow
  apipray
  kaykaat
  
April Avrii
  
April Fools Pwasoon d'Avrii
  
apron tabliiyii
  
aquatic plants lii plante daan loo
  
archbishop aarshivayk
  
archer lii flaysh ka paashkishikakayt
  
Arctic Li Graan Norr
  
are you going ki wii itootaan chiin
  
are you sleepy ki noohtay nipaan chiin
  
arena li rink
  ita ka matawayhk li hockii
  ita ka shooshkwatahayhk
  
argue kiihkahtowuk
  
arithmetic akishchikayhk
  
arm aen braa

singular

  lii braa

plural

  
arm bone aen zoo di braa
  
armpit aantsoor li braa
  
army l'aarmii
  
aromatic wiihkimakwun
  
around alaantoor
  naandow oota
  
arouse kooshkoniwayhk

to wake someone

  
arrange kwaayesh aashta
  
arrest ootinikashoo
  
arrival takooshin

that person is arriving

  takoshiniwuk

they are arriving

  
arrow flaysh
  
arrowhead tet di flaysh
  
arsenic la pwayzoon
  
artery enn groos venn di saan
  
artist lii portray ka shoopayhaahk
  lii portray ka oushtaat
  
as si koom
  tapishkooch
  tapishkoot
  
as far as aashpinay iko
  
as long as kanakay
  taypiyaahk
  
as usual maaka miina
  si koom avaan
  
ascend ishkahtawew
  amachiwayhk
  
ash li frenn

ash tree

  
Ash Wednesday Mikarjii dii saandr
  
ashamed niipaywishiw
  niipaywishihk
  
ashes la saandr
  
ashore araa di loo
  kapow
  
ask kwaychihkaymoohk

inquire

  mashinahikayhew

to hire

  atota

when you ask someone to order something in a restaurant

  kwaychimew

that person asked

  
asleep nipow
  
aspen Li Traamb
  
assassin nipahtakew
  
assemble mamowwi nakishkatoohk

assemble in a meeting

  aansaambl aashta

put together

  
assist wiichihow
  wiichihiwayhk
  
assorted toot sort dafayr
  papiitoosh
  
asthma kwatahkitahk aen pakitatamoohk
  
astonish mamashkaatayn
  
asylum lapitaal poor li moond ka kiishkwaychik
  
at naytay
  
atlas aen maashinayikatayki ita lii piyii
  
atrocity machatshiwin
  vilayn
  
attach akwamoohk
  anishkoopita
  
attack nootinikew
  mooshkiishtum
  
attain kaashkitamashoo
  
attempt koochiihk
  koochihtow
  
attention natohtamook
  natohta
  
attorney piikishkwayshtamakew
  
auburn shakwala roozh
  
auction aen naankaan
  
auctioneer ana ka nakamoohtaat laankaan
  ana kataypwatuhk laankaan
  
audacious aen nifroontii
  shoohkaymishoo
  
audible payhtawow
  kipayhtayn
  
auger lii troo chi ooshtahk
  aen viir boochaen
  pakoonayikun
  
August Aaoo
  
aunt ma taant
  
automobile aen natamoobil
  enn shaar
  aen kaar
  aen trukk
  
autonomy tipaymishoohk
  
Autumn Latonn
  
available ihtakwun
  aashtew
  
aviator awiiyuk ka pimihaat
  
await payhoo
  
awake noo nipow
  
awaken kooshkopayiw

waking up

  kooshkoni

wake a person up

  
away otway

get away

  shipwayhtay

go away

  
awhile achiyow
  
axe enn haash