yacht aen groo baatoo

  
yahoo shakoowew

cheering

  
yak si koom aen bufloo daan li graan norr ooshchi

  
yam si koom enn paataak

  
yank shaashikwut oochipita

  
Yankee daan lii Zita ooshchi

  
yap nipaatwaywitum

  mikiw

dog is yapping

  mikishkiw

yappy

  
yard la koor

  la yard
  li tayrayn alaantoor la mayzoon
  enn vaarzh

the measurement

  
yardstick aen bwaa a trwaa pyii
  
yarn la lenn

  
yarrow lii fleur blaan

  
yaw paashkew

  
yawn taawatihk

  
yea taapway

  wii
  
year l'aanii

  aen naan
  
yearling aen nanimaal d'aen naan

  
yearly toot lii zhaan

  
yearn akaawaata

  akaawaachikay
  
yeast li yeast

  
yell taypway

  
yelling taypwew
  
yellow zhoon

  
yellow fever la zhooniss
  
yellow jacket aen pchi yamoo zhoon
  
yellowish nawaachiko zhoon

  
yelp taypwaypayiw

  
yen l'aarzhaan

  
yes wii

  
yes/sure taapway

  
yesterday yayr
  
yesteryear l'aanii paasii
  
yet miina

  kiiyaapit
  
yet/still kiiyapitch

  
yew aen traamb

  
yield miyookin

to grow well

  pishkayhta

surrender

  
yodel aen ishi nakamoohk

  
yodeler aen yodiliit

  
yoga aen shayshawiiyen

  
yogurt li yogurt

  si koom la krem ka shiiwaak
  
yoke aen neckyoke

for animals

  
yolk li zhoon di zaaf

  
yonder naytay

  
yore kayaash

  kayaash ooschi
  
you kiiya

  
young zhenn

  
young man aen zhenn nom
  
young people lii zhenn
  li zhenn moond
  
young woman enn zhenn faam
  
youngest li pleu zhenn

  
youngster aen pchi zhenn
  aen naafaan
  
your too

  toon
  ta
  ki

prefix

  
your home ta mayzoon
  
yours kiiya aanima

  
yourself kiiya piko

  
yourselves kiiyawow
  
youth li zhenn moond

  
youthfulness ka li zhenniwihk
  
yoyo aen toy

  lii zhoo zhoo
  
yule li taan'd li zhoor di niwel

  
yuletide li swayr ka ayamihaahk

  li swayr ka aamihaahk