wack pakamaha

  
wad aen pchi taa

  
wade pahkopay

  pahkopii
  
waders lii groos butt

  lii graan butt
  
wafer aen pchi biskwii

  
waffle si koom enn krep

  tapishkoot enn krep
  
wag waawaypishkwayyiik

  
wage laarzhaan ka kaashkihut

  
wager ay-aashchikayhk

  
wages lii gaazh

  aen kaashkihiht laarzhaan
  
waggle waypaayiwayyiiw

  
wagon aen waagoon

  
waif kitimakishihk

  
wail kaakwatakatamoo

  maatoo
  
wainscoting waykinikaywin
  
waist la sayncheur
  
waistband enn belt
  enn sayncheur
  pahkwatayhowin
  
waistline pahkwatayhonihk

  
wait payhtaa

  payho
  
waiter/waitress la paarsonn ka pamiiyiwayt daen restaraan
  
waive pakitinum

  
wake niipaypihk

funeral

  
wake-up kooshkoopayi

  wanishkaa
  paashikoo
  
waken kooshkopayihk

  
wale mashinaashoo

  
walk pimohtew

  pimohtay

command to walk

  
walker ki wiichihikoon chi pimohtayyen

  
walkie-talkie kaa aapachihtahk chi kitotitoohk
  
walkway ita ka pimohtayhk

  
wall aen mur

  la meury
  
wall hanging kaykway ka akootayen chi wayshiishchikayhk
  
wallet enn boors

  
walleye li dorrii

  
wallop paakamawew

  noochihew
  
wallow aen tiihtipiihk

  
wallpaper li paapyii'd meury
  
walnut enn paakaan

  
walrus aen walrus

  
waltz enn waltz

  
wampum enn sayncheur
  enn sayncheur poor lii pramyayr naasyoon
  
wan waapinaywishiw

  
wand aen baatoon

  
wander mishiway aen papamoohtayhk

  
wanderer papamoohtew taapitow
  
wane aati ahpishiishishiw

getting smaller

  
wangle shakoochimew

  
want ayndawayishchikayhk

  aen wiiayaayen
  akaawaachikayhk
  
wanting dawayihtum

  
wanton putt rayzoon

  poor aryayn
  
wapiti enn bish

  
war la yayr

  kaanootinitoohk
  
warble nakamoo

  
warbler nakamooskiw

  
ward enn graan shaambr di pitaal

  
warden lii boss di la prizoon

  
wardrobe enn plaas poor li bitayn
  
warehouse ita kaa kanawaytamihk ka wii atawaakayhk
  
wares chi atawaakayhk

  
warfare aen nootinitoohk

  
warm kishitew

  fay shoo
  
warm up apishoo

  
warm-hearted boon keur
  
warmth kishitew

  
warn wiihtamowew

  
warning kiimooch aen wiihtamakayhk

  
warped piimahk

  
warrant aen paapyii poor la koor

  
warren lii troo di lyayv

  
warrior aen soldaa di yayr

  
warship aen bachimaa'd gayr

  
wart aen chiishchiikoom

  
wary aashwayhtamihk

  
was kii

  
wash kishiipaykina

  
wash board la plaansh alaavii
  
wash dishes kishiipayaakanay
  
wash face kaashiihkway
  
wash feet kishiipaykishitay

  
wash floor li plaanshii kishiipaykina
  kishiipayhkitakinikay
  
wash hands kiishiipaykishchay
  
wash head/hair kiishiipaykistikwaanay
  
washbasin aen laavmaen
  
washer enn laaveuz

  enn cheuv
  
washes kishiipaykinikew

  
washing kiishiipaykinikayhk

  
washout piikoochiwun

  
washroom la klaazet
  la tollet
  
washtub la cheuv

  
wasp aen pchi yamoo nwayr

  
waste panaachihta
  panaachchikew
  
waste basket aen paanyii'd paapyii
  
wasteful panaachchikayshkiw

  
wasteland li tayrayn kaaya ka aapatuhk
  
watch (wrist) enn moontr
  
watch for ashaawahpahta
  pishkayhta
  
watch over kanawayyim
  kanawapahta
  
watchdog aen shyayn di gaard
  aen shyayn aen kanawayshchikayt
  
watchful kanawayhshchikayhk

  
watchmaker aen fayzeur di moontr
  lii moontr kaa ooshihaat
  
watchman aen gaard
  aen gaarjyayn
  
water di loo

  
water beetle aen manichoosh di loo
  
water crab aen nikrivis
  
water heater kishakumyshikew
  la shaleur di loo ooshchi
  
water hemlock aen zhaarbaazh di loo
  
water hyacinth enn fleur daan loo
  
water pipe la peup doo
  
water soaked panishkaapawew
  
waterbugs lii manichoosh di loo
  
watercolour kooleur di loo
  
waterfall di loo kaa paakihtihk

  
waterfowl lii zwayzoo di loo
  si koom lii kanaar
  
waterfront ita ka machipayihk di loo
  
watergate aen niskaandaal
  
waterhen pouldoo
  
waterhole troo doo
  
watering can enn kaan di loo
  
watering place ita chi minihkwayhk
  ita kaa kwaapikayhk
  
waterlily enn fleur daan loo

  
waterlogged ooshaam mishchayt di loo
  
watermelon aen water melon
  aen miloond doo
  
watertight noo kaa ooshchikow

it won't leak

  
watery shaapoopayyow

  
wave waashtaahamwew

with hands

  
wavering paa saartayn

  
waves lii marayn

  
wavy friizii

  
wax li wax

  waashikwayikun
  
wax bean lii beans
  
wax bill aen nwayzoo

  
wax light enn light chi waashinikakayhk

  
wax paper li paapyii poor kawaykinikayhk
  paapyii sirii
  
waxen waashikwahum

  
waxwing aen nwayzoo
  
waxy shooshkwow
  waashkoopayin
  
way otay tayhkay

  
way out mitooni waahiyow

  
ways noochokooyishi

  
wayside oo borr

  
waystation ita ka naakihk
  
wayward shoohkistikwaanew

  
we niiyanaan

  kiiyanaan
  
we'll ka

  kaa
  
weak fayb

  ahkooshiw
  noo maashkowooshiiw
  
weak-hearted shakootayhew
  
weakish aen shichii

  nimoo shookishiw
  
wealth la rishess

  i li bayn
  
wealthiness rish
  
wean poninoniw

  poonohawaashoo
  
weapon si koom aen fiizii

  kaykway chi apahchihtaak chi wiishakawut awiiyuk o bayn chi nipahaat
  
wear pootishka

  kishka
  
wear down mayshchishkum
  
wear off atimayshchipayin

  
wear out mayshchishkamihk
  
wearable kaashkitahk chi kishkamihk

  
weariful maal di tet aen nakatawaytamihk

headache from too much worrying

  dikooraazhaan

discouraged

  
wearisome dikooraazhii
  
weary ayeshkooshihk

  raanjeu oo boot
  
weasel enn blet

  
weather li taan

  
weather clock aen naarlozh poor li taan
  
weather map enn maap poor li taan
  
weave aapihkayhk

  
weaver aen aapihkayhk

  
web aapihkayhk

  
webbing aen aapihkayhk

  
webfoot enn sort di kanaar

  
wedding enn noss

  maaryaazh
  
wedding march ka kitohchikayhk poor lii maaryii
  
wedding ring zhoon di maaryaazh
  
wedge aen morsoo aen pakwaynamihk

  
wedlock wiikihtahishchik

  
Wednesday Mikaarjii
  
weds wiikimew

  
wee nashpit apishiish

  apishaashin
  aen pchi brayn
  
weeded payhkitow

  paashkopichikew
  
weeder enn maashin chi paashkopichikayhk

  
weedless putt zhaarbaazh

  
weeds lii zhaarbaazh

  
weeds/reeds lii zhoon
  
weedy mishchayt lii zhaarbaazh

  
week enn smen

  
weekday zhoornii di smen

  lii zhoornii kaa atooshkayhk
  
weekend la fayn di smen

  la smen ka poonipayihk
  
weekly toot lii smen

  
ween maamtonayihta

  
weep maatoo

  ni maatoon

I'm crying

  
weeping mowoohkaahtum

  
weeping-willow lii sool
  
weevil lii pchi manichoosh

  
weigh taapayshkooshoo

weigh yourself

  
weighscale ita kaa taapayshkooshoohk
  
weight kishikwatihk

  tanimayikoohk aen kishikwatiyen

how much do you weigh?

  
weightlifter oohpinikew
  la payzaanteur oohpinum
  
weighty kishikwun

  
weir enn baaryayr

  
weird kooshtachinaakwun

  
welcome miyoonakishkatoohk

  
weld aen l'soodiihk

  
welder aen soodeur

  
welfare li welfare

  aen wiichihikaashoohk

being helped

  
well aen pwii

water

  miyooayow

healthy

  
well-advised nishtoohtamoohew
  
well-being miyoopimatishihk
  
well-bred miyoohpikihk
  
well-doer boon keur
  
well-done kwaayesh toochikaatew

quality

  kwaayesh kiishihtew

cooked well-done

  
well-groomed bayn paynyiin
  
well-handled miyoo pamihtow
  
well-healed miyoo kiikew
  
well-knit shoohkishihk

  
well-known mishiway kishkayimikaashoo
  
well-meaning miyoo itayhtamihk
  
well-off il ibayn

  miiyooayow
  
well-spoken nihta piikishkwew
  
well-thought-of miyoo kishkaymikaashoo
  
well-to-do li moond bayn
  bayn plaasii
  
wellness miyooayaan

  
welt paakipayihk

  
wend kiiwaywuk

  
went itoohtew

  shipwayhtew
  
went and ... itoohtew pi
  
wept maatoo

  kii maatoo
  
were kii

  
werewolf roogaaroo

  
west daan li west

  oowest
  
westbound li west taykay
  
westerly taykay li west

  oowest taykay
  
western daan li west

  
wet shaapoopew

  miyoomawow
  
wet down shaapoopata
  
wet nurse enn faam ka noohaawashoot
  
wether chwayr maadoon

  kiishpin
  
wetland li terrayn mooyii

  la tayr mooyii
  
whale enn balayn

  aen groo pwasoon
  
whaleboat groo baatoo di balayn
  
whalebone groo zoo di balayn
  
wham shoohki pakamihtin

  
whang shaywew

  
wharf ita ka kapahk

  
what kaykway

  
what about me niiya maaka
  
what for tanayhki

  kaykway ooshchi
  
what have you kaykway ayayen
  
what if kaykway kiishpin

  
whatever pikoo ishi

  pikoo kaykway
  poohk wiishi
  
wheat li blii

  
wheat bread li paen'd blii
  
wheat germ li zhaarm di blii
  poor la saantii

for your health

  
wheat worm lii vayr di blii
  
wheel enn roo

  
wheelbarrow enn baarwet
  
wheelchair aen wheelchair
  
wheeze la mizayr chi pakitatamoohk

  
whelp aen pchi shyayn

  
when taashpii

  taanishpii
  ishpii
  
whence taanday ooshchi

  
whenever pikoo ishpii
  
where taanday

  
where at taanday taashi

  
whereabouts taanday naandow
  taanday
  
whereas aahpo

  maaka
  
whereby namooya naandow ishi

  
wherefore taanayhki
  
wherefrom taanday ooshchi
  
wherein akoota ooshchi

  
wheresoever pikoo-iitay
  
whereto taanday ishi

  
whereupon akoota ooshchi
  
wherever pikoo-iitay

  
whet kooshkoniwayhk

  
whether ahpo

  chwayr
  maadoon
  kiishpin
  
whether or not maadoon
  kiishpin aykaa
  
whetstone ka kiinipootayen avik enn rosh
  
whey li kaayii

  li zheu'd framaazh
  
which taanima

  taanihi
  
whichever pikwanima
  
whiff miyaakoopayin

  
while maykwaat

  
whim payhtaakoopayin

  
whimper payhtaakoopayiw

  
whine mowmoohk

  
whinny aen zhwaal payhtaakooshiw

  
whip aen fwet

  
whipcord aen fwet aan kord
  
whiplash ka wiishakipayihk daan li koo

  
whipoorwill aen nwayzoo
  
whippersnapper pchi foo
  
whippet aen shyayn ihkaan

kind of dog

  
whipping nochihow
  
whipsaw enn syii

  
whirl waashakaakoochin

  waashakaawaypinew

twirling somebody around

  
whirligig enn mwel
  
whirlpool aen waashakaapayihk di loo
  
whirls waashakaashimoowuk

whirling while dancing

  waashakaapayin
  
whirlwind shaaseur di vaan
  
whisk broom balay
  
whiskers la baarb

  
whiskey li whiskey

  
whisper kiimoochipiikishkwew

  
whispering kiimoochipiikishkwayhk
  
whist enn game di kaart

  
whistle kwayshkooshiiw

to whistle

  aen sooflay

a whistle

  
white blaan

  
white beard la baarb blaan
  
white beet lii baatraav blaan
  
white pine lipinet blaan
  
whitecaps lii rhoolayn
  
whiteface la faas blaan
  li vizaazh blaan
  waapinaywishiw

pale

  blem

pale

  
whitefish li pwasoon blaan

  
whitehead wapistikwaan
  tet blaan
  
whiten waapishkina
  
whitener dilet aan poodr

  
whitetail aen shoovreu avik la keu blaan

  aen shoovreu avik la cheu blaan
  
whitethroat aen nwayzoo avik li koo blaan
  
whitewash la shoo
  wapishkahamihk
  
whither ati nipomakun

  
whittle moohkoochikayhk

  
who awayna

  awaana
  
whoever pikoo awiiyuk

  pikwaanana
  
whole tooroon

  toot
  kaahkiiyow
  
whole wheat flour la faarinn li blii tooroon
  
wholeness toot
  
wholesale aan groo aen aatawaakayhk
  
wholesome miyooshin
  bonn saantii
  
wholly toot aansaamb

  
whom awayna atikway

  
whomever poohkwaana
  
whomp paashiihkwaywew

  
whomping shoohkaykaanamew

hitting someone hard

  
whoop shaakowew

  
whoopee awiiyuk ka miyeuytuhk

  
whooping cough la kokleush
  
whooping crane enn greu
  
whop pakamamishimihk

  pakamookaashoo
  
whopper kischi kakiiyaashkiw

  
whose awayna aanima

  awayna anihin
  
whosoever pikoo awaana
  pikoo awiiyuk
  
why taanayhki

  
wick enn mesh di laamp

  
wicked maachiishwaypishihk

  
wicker poor lii paanyii

  lii shayz
  lii shayzh
  
wicket ita chi tipaayikayhk

  
wickiup si koom enn taant roon

  enn pchit mayzoon
  
wide laarz

  
wide awake kooshkoopayiw
  
wide-eyed kischi toohkaapiw
  
wide-mouthed yoohtaytoonew
  
widen pleu laarzh

  nawut laarzh
  
widespread mishowayitay
  
widgeon aen kanaar

  
widow enn vaav

  enn veuv
  
widow bird aen nwayzoo nwayr
  
widowhood chi mishkamaashoohk
  
width shiipaykashkaak

  
wield aapachihta

  
wiener aen weiner

  lii soosis bookaanii

smoked sausage

  
wife ma faam

  enn faam maryii
  
wifeless putt faam

  namooya wiikihto
  
wig lii zhveu ihkaana

  
wigan piihtonigun

  
wigged lii zhveu ihkaana aen kishkamihk

  
wiggle mamikoopita

  
wigmaker lii zhveu ihkaana kaa ooshihtaat
  
wigwam enn lozh

  
wild faroosh
  pa doontii
  maaroon
  
wild boar aen kwashoon faroosh
  
wild ginger li saynzhaan
  
wild land kamayaatuhk la tayr

  
wild rice li rii faroosh
  
wild rice harvester la maashin poor li rii faroosh
  
wild-eyed kiishkwaychaapiw
  
wild-goose chase koonja aen natoonikayhk
  
wildcat aen shaa faroosh

  
wilderness si koom li graan bwaa

like a big forest

  ita chi wanishihk

where you get lost

  
wildfire li feu kaa pakitinamihk

  
wildflowers lii fleur kaaya kaa kishtikayhk
  
wildfowl lii zwayzoo faroosh

  
wildlife lii zaanimoo faroosh

  
will ka

future time

  
willing wii

  ivoolay
  
willow li sool

  
willowy li soolyiwun

  
willpower shoohkayimoohk
  
willy-nilly noochiko ishi

any way at all

  
wilt nipoopayinwa

  
win paashkiyaakew

  
wince chiipihkwaypayiw

  
winch la maashin chi oohpinamihk kaykway

  
wind li vaan

  yootin

windy

  piimahoo

wind the clock

  
wind up chi pooyoohk

to finish something

  
wind-broken aen zhwaal ka noohtayhtaahtaamihk
  noohtayhtaahtaamihk
  
windbag mamishchimoohk

  
windblown oopwayshtikwaanew

hair is blown from the wind

  
windbreak la brii li vaan ooshchi
  
windfall mishchayt laarzhaan ka kashkihiht

  
windmill aen windmill

  moolayn a vaan
  
window aen saasii

  aen shaasii
  
window box aen shaasii'd bwet
  
window-shop waapaashchikayyen daan li shaasii
  maayishkaamun daan li shaasii
  
windowpane la vitr di shaasii
  
windowshade aen akopichikatayk la vitr
  
windpipe ita ka pakitatamoohk ooshchi
  
windproof namooya shapowayow
  
windstorm kishchi yootin
  enn taanpet di vaan
  
windward ka yootihk ooshchi
  
windway ita ka paashpayyaashtuhk
  ita li vaan ka pimbayihk
  
windy yootin

  
wine li vaen

  
wine cellar enn kaav poor li vaen
  ita ka kaanawayshchikaatayk li vaen
  
wine cooler chi tahkaahk li vaen
  
wine glass aen vayr di vaen
  
winepress la maashin kaa maakoonuhk li zheu
  
winery ita li vaen ka ooshitahk

  
wing enn zel

  
wing tip li boot di zel

  
wingding aen bayta
  
winglike si koom enn zel

  
wingspan kaa taahwaypayiki lii zel
  
winks chiipiihkwayiiw

  
winner paashkiyaakayhk

  
winnings ka kaashkihtaayen

  
winsome miyoowatishiw

  
winter l'ivayr

  
winter boots lii sooyii d'ivayr
  
winter clothes li bitayn d'ivayr
  
winter coat aen kapoo d'ivayr
  
winter months lii mwaa d'ivayr
  
winter sports lii sport d'ivayr
  
winterize kiishoonamihk

  
wipe kaashiiha

  kaashiina
  
wipe dishes kaashiiyakanay
  
wipe self kaashiihoshoo

  
wiper kaashiihikew

  
wire la brosh

  li wire
  
wire hair lii zhveu rhed

  si koom li wire
  
wire netting poor lii paar
  poor lii kaazh
  
wire tap enn tap di wire

  
wiring li wire poor li paar

  
wisdom nipwahkow

  
wisdom tooth enn groos daan
  enn daan aan aaryayr
  
wise aen smaart

  mitooni kishkayhtum
  
wise guy aen li smaartikaashoot

  
wise man aen nom smaart

  mishchayt kishkayihtum
  nipwaahkow
  
wise woman enn faam smaart
  mishchayt kishkayihtum
  nipwaahkow
  
wish akawachikayhk

  
wishful thinking aen akawachikayhk
  
wishy-washy mamashiish
  
wisp ayapishiish

  
wisteria kaa aamachiwaykikihk

  
wit kaypachimoohk

  
witch enn mazhiishyen

  
witch doctor aen dokteur avik la vilenn michinn
  
witchcraft kamachitootuhk avik la michinn
  
with avik

  avek
  
withdraw ashayna
  pooyo
  ashaynum
  
wither pasho paashtayhk

  oochipopayin
  
withered nipoomakun

  
withhold kipihtinum
  
within aan'd daan

  
without saan
  noohpoo
  
withstand niipawiishtow
  
witness aen timwayn

as in the court

  waapahtum

to see it

  
witness stand la bwett di timwayn
  
wittingly paar ikspray

  ochihtow itootum
  
witty aen drool

  
wizard mamahtawishiw

  aen maazhiishyayn
  
wobble ipaykoochin
  
woe la penn

  
woeful la penn aayahk

  
woke wanishkow

  kooshkopayiw
  
wolf aen loo

  
wolf dog aen shyayn'd loo

  
wolf pack kaa maashaakoontoochik lii loo
  
wolverine wiihtikoohkaan
  
woman la faam

  
woman folk lii faam
  
woman's rights lii drway di faam
  lii drway poor lii faam
  
woman-like la faaminakooshiw
  
womanhood kawii la faamiwihk
  
womanish la faaminakooshiw
  
womanly si koom enn faam

  
womb la maatriss

  
won kaashkishchikew

  
won't nimoowiitootum

  nimooya
  i veu paa
  
wonder si paasi

I wonder

  maamashkaatayihtum

surprised

  
wonder worker aen fayzeur di miiraak
  
wonderful kishchikaykway
  
woo noochiishkwaywew

looking for a woman

  li maaryaazh aen natoonuhk

looking for marriage

  la vyay faasoon

the old ways

  
wood li bwaa

  
wood carver owihkoochikew
  
wood chips lii zaakaapoo
  lii zikors
  
wood cutter li bwaa kaa kiishkatahuhk
  
wood louse lii poo'd bwaa
  
wood pulp li braynd syii
  
woodchopper li bwaa kiishkatahum
  
woodchuck si koom aen pchi kastor
  
woodcock aen nwayzoo shakwala
  
woodcraft avik li bwaa kaykway kaa ooshihtahk
  
wooded li bwaayiwun

  li graan bwaa
  
wooden avik li bwaa ooshchikaatew

  aan bwaa
  
wooden boat aen kaanoo aan bwaa
  aen baatoo aan bwaa
  
woodland mishchayt li bwaa
  
woodlot aen abitaan di zaarbr

  
woodpecker papaashchaysh
  
woodpile taa'd bwaa

  
woodshed la shed di bwaa
  la haangaar a bwaa
  
woodsman aen lumberjack
  
woodthrush aen nwayzoo di bwaa
  
woodwork loovraazh di bwaa
  li traavy di bwaa
  
woody mishchayt li bwaa

  
wool la lenn

  
woolen la lenniwun

  
woolskin la poo'd lenn
  
woozy kiishkwayyapamoo

  dayooshtikwaanaan

headache

  
word-of-mouth lii noovel
  
words lii moo

  lii paarol
  
wordy ooshaamitoonew

  ooshaamaachimoo
  
work aen atooshkayhk

  loovraazh
  
work camp aen kaan d'oovraazh
  
work horse aen zhwaal ka myeu atooshkayt
  
work out shayshawiihk

  
work shop enn baachiss ita ka atooshkayhk
  
work stoppage ka nakinamihk l'oovraazh
  
workable atooshkaymakun
  
workbag aen saak d'oovraazh
  
workbasket aen paanyii d'oovraazh
  
workday enn zhoornii d'oovraazh
  
worked kii atooshkew

  
worker aen travayaan

  
working atooshkew

someone is working

  atooshkaymakun

it's working

  
working class enn klaas di travayaan
  li moond kaa aatooshkaychihk
  
workman aen travayaan
  
workmanship aen boon travayaan
  la bonn oovraazh ooshitow
  
workroom enn shaamb d'oovraazh
  
worktable enn taab d'oovraazh
  
world li moond aantyii

  
world war la groos yayr
  
worldwide toot li moond
  mishoway daan li moond aantyii
  
worm aen vayr

  
worm snake enn koolayv di vayr
  
wormhole aen troo'd vayr
  
wormy mishchayt lii vayr

  
worn poohtshkaamihk

put on

  
worn out maynshtishkaamihk
  
worry aynket

  naakatwayhtum
  
worrying ji taynket

  naakatwayhtamihk
  
worse plupiir

  piir
  
worship aen aamihahk

to pray

  kishchiitaymew

proud

  
worth itahkitew

  
worthless namooya naandow taapatun
  
worthwhile miyooshin
  kishchi taapatun
  
worthy kaashkitamaashoo

  
would like noohtay
  
would not namooya noohtay
  
would-be inoohtay

  
wound enn koopeur

  
wounded kii kiishkichin

  
wove aapihkew

  
wow waah

  
wrap wawaykina

  
wrap and tie wawaykina pi tahkopita
  
wrap around a laan'toor
  wawaykinishoo
  
wrap up pooyoo
  
wrapper wawaykinikun

  
wrapping wawaykinamihk
  
wrapping paper li paapyii ka wawaykinikakayhk
  
wrath kishoowashowin

  
wreath aen wreath poor li noowel

  
wreck piikonum

  
wreckage aen naaksidaan
  kischi piihkopayin
  
wrecking bar aen fer chi piihkonamihk kaykway
  piikotahamihk
  
wren aen pchi twayzoo

  aen portifeu
  
wrench aen noochii

  aen wrench
  
wrestle la kwaalty

  
wrestler kwaaltyyeur

  
wrestling li kwaaltyyiw

  
wretch machaayish

  
wretched machaachishiw

  kakwayakishiw
  
wriggle waawaakipayihoohk
  
wring shiina

  
wringer shiinikakun daan la maashin ooshchi

  li wringer
  
wrinkles oochipihkwew

  
wrist li kood

  
wristwatch enn moontr
  
writ maashinayikaatew

  
write ooshipayhikay

  ooshipayha
  
write it down ooshipayha
  mashinaha
  
write off kaashiipayha
  kaashiina
  
writer awiiyuk ka mashinahahk kaykway

  
writing desk aen biiroo ita kaa ooshipayhikayhk
  
writing paper li paapyii'd letr
  
writings li zikricheur

  
written mashinayikaatew

  ooshipayihikaatew
  
wrong noo kwaayesh

  
wrongdoer aen mal fayzaan
  kaa maayitootahk
  
wrongdoing machitootum
  
wronged mayiitotawew

  
wrongful naashpatashtew

  
wrought iron li ferr jeur
  
wrung shiinum

  
wry atawayihtum

  
wry neck papaashchaysh

  
wurst lii soosiss