vacancy namoo awiiyuk ayow

  
vacant arayn didaan

  
vacate naakatamihk

  tawinamihk
  
vacation enn vakaans

  aen holiday
  
vaccinate kaachiistahookawiyen
  
vaccination la michinn avik aen nijhwii
  
vaccine la michinn

  
vacuum aen vacuum

  
vacuum bottle enn bootay aan fayr poor la soup fret oobayn kishitayk
  
vacuum cleaner aen vacuum chi paykishchikayhk
  
vagabond aen vagaboon
  aen traymp
  
vagina la mihkwaan

  la goornouy
  la pinoosh
  
vagrant aen traymp

  
vague noo nishtoohtaakwun

  
vain mishtahi itaymishoo

  
vainglory ayiwaak taymishoo
  
valance lii ridoo

  
vale la vaalii

  
valedictorian ka niikanapit ka kishinahamakayhk
  
valentine aen prayzaan

  
Valentine's Day la zhoornii d'amoor
  
valet aen saarvaan

  
valiant naapayhkaashoo

  shoohkayimoo
  
valid miyoowaashin

  
validity maandoon kiishpin miyooshin

  
valise la valiiz

  
valley la vaalii

  
valour shoohkitayhewin

  
valuable graan valeur

  mishtakihtew
  
valuation tamayikoohk aen takihtayhk
  
value la valeur

  itaakihtew
  
valve kipayikun

  
vamoose tapaashii

  
vamp la laang di sooyii

  
vampire aen morr li saan kaa wiihkohtuk

  
van enn van

  
vandal kimootish

  
vandalism piikwaayikew
  
vane taanday li vaan aen ooshchipayik

  
vanguard ka niikaanihk
  
vanilla li vanila

  la vanih
  
vanish nimoo nakooshiw

  dispareu
  
vanishing point ita kaaya ooshchi kaa naakooshihk
  
vanity mishtahi ayitaymishoohk

  nipahayyimoo
  
vanquish paashkiyakew

  
vantage niikaaniiw

  
vapid akaawaatch

  
vaporize aan layr ishpayin

  
vapour la vapeur

  
variable mayshkochipayiw

  
variance paapiitoosh ayitaytamihk

  
variant piitoosh

  
variation paapiitoosh kaykwaayi

  papahkaan
  
varicoloured toot sort di kooleur
  
varicose malaajhii di venn

  
varicose veins lii groos venn di saan
  
varied paapiitoosh shinakwun

  
variegate piitoosh ishinahamihk

  
variety toot sort daafayr

  
variety store toot sort aen atawaakayhk
  
various mishchaytinwaa

  
varmint ka pakwatiht aen nanimaal

  
varnish shoopayha

  
varsity mishchayt aykishkayhtamihk

  
vary mamayshkoot

  
vascular enn venn di saan

  
vase ita lii fleur kaa aashtaahk

  
vaseline li vaseline

  
vast mishtahi mishow

  
vat aen baarii

  
vault enn plaas poor laarzhaan

  enn plaas poor lii paapyii
  
vaunt mamishchimoo

  
VCR poor lii movie chi waapuhtahiwayhk

  li VCR
  
veal la vyaand di voo

  
veer kwayshkiiw

  
vegetable oil li wil di zhaarjinaazh
  
vegetables lii zhaarjinaazh
  
vegetarian lii zhaarjinaazh piko miichiw
  putt vyaand
  
vegetate opihkiw
  
vegetation kishtikayhk aen zhaardayn
  
vehement kischi kishiwaashiw
  
vehicle aen atomobil

  
veil enn wel

  
veiling shaapwaashtayhk

  
vein enn venn di saan

  
veinlet enn venn

  
velocity aen shpiishchiik

  
velour li vloor

  
velvet li vloor

  
velvety si koom li vloor
  
vend ataawaakew

  
vendor ita ka atawaakayhk la bwaasoon

  
veneer la plaansh si koom li plywood

  
venerate kishchiitayimew

  
venereal disease la vilenn malaajhii
  
venetian blind aen ridoo
  
vengeance ashootamaakaywin
  
vengeful mal fayzaan

  kitimayiwayshkiw
  
venison la vyaand di shoovreu

  
venom la pwayzoon di koolayv

  
venomous la pwayzoon ayaawuk
  
vent li vaan ka waayawiipayihk

where the air comes out

  aen troo

a hole

  
ventage paakitinikatayk li vaan

  waayawiipayihk
  
ventilate chi kishiwaashihk

  wiihtamawew
  
ventilation poor layr fray
  
ventilator enn maashin chi myeu paakitatamoohk
  
venture koochiiw li noovoo

  
ventured shipwayhtew

  
venturesome kaykway pahkaan ka koochiihk
  
venturous nihtaa naandow itoohtew
  
veracious la vayritii
  taapway
  si vray
  
veranda li varaanda

  
verbal piikishkwayhk

  
verbalist nihtaa piikishkwew

  
verdant li vayriwun
  
verdict kiishihtahk la koor

  
verge kaykaach

  paashpinatum
  
verifiable chi kishkayhtamihk
  
verification kishchiitwayhk
  
verify kayshchinaahoohk

  
verily taapway

  
verity taapway aanima

  la vayritii
  
vermicelli li maakaroonii
  
vermicide la pwayzoon poor lii vayr
  
vermin lii poo

  
vermouth la bwaasoon
  
versatile nakachihtow

  
verse aen nakamoohk

  aen koonplay
  
versify chi ooshitahk lii shaansoon

  
version aen ishi nishtoohtamihk

  
versus wiinakishkaatoohk

  
vertebra lii zoo daan li doo

  
vertebrate lii zhwayn di zoo daan li doo
  
vertex li kwayn

  disseu
  
vertical aan layr

  
vertigo ni kiishkwayapamoon

  
very mitooni

  kwaayesh
  
vesicate aen boofiid doo

  bakooshkaakoon
  
vesper aen ayamihaahk

  
vessel aen bachimaan
  
vest enn vest

  
vest pocket la pocket di vest
  la posh
  
vestal la saynt vyaarzh

  
vestibule nishtum kaa piihtikwayhk

  
vestige noo waahpachikaatew

  kaychish ki waahpahten
  
vestment li payr ka kishkuhk poor la mess

  la sootaan
  
vestry li sakrischii

  
vesture toot ka kishkamihk

  
vet aen marishaal

  
veteran aen soldaa

  
veterinarian aen marishaal
  
veto la lway

  
vex kishoowaahew

  
vexation kishoowaahiwayhk

  
via akoota ooshchi

  
viaduct aen poon

  
vial ita ka minihkwayhk ooshchi

  
viand li maanzhii

  
vibrant kishchi miiyayahk

  miyeuymaashchihoohk
  
vibrate nanampayin

  
vibration nanampayin

  
vicar aen miniss

  
vicarage li miniss sa mayzoon

  
vicarious kaa wiichihiwayhk

  mayshtoonamaakayhk
  
vice noo kwaayesh tootum

  
vice president li vis prizidaan
  
viceroy aen papiiyoon

  
vicinity oota naandow

  
vicious machaachishiw

  
victim kitimahiht

  
victimize kitimahikaashoo

  
victor paashkiiyaakew

  
Victoria Day la zhoornii poor la renn
  
victorious paashkiyaakayhk
  
victory paashkiyaakew

  
victual li maanjhii

  
video aen video

  
vie moonayhiwew

  moonaywitowuk
  
view kanawapahtamik
  
viewpoint akoota ooshchi ka tapihk
  
vigil niipaypihk

  
vigilance aan gaard

  kwanayhtamihk
  
vigilant tool taan aan gaard

  kanawayshchikew
  
vigilante piikoonum la lway

  
vigorous la disizyoon ooshtow

  
vigour niikaniiw avik la fors

  
Viking loot boor la mayr ooshchi

  
vile wiishchaykun

  
villa enn mayzoon poor lii holiday

  enn mayzoon poor lii vaakaans
  
village aen villaazh

  
villager d'aen villaazh kaa wiikihk

  
villain maachachishiw

  vilenn paarsonn
  
villainous maachachishowin
  li vilayn moond
  
villainy kaa myyitootamihk

  
vim aen travaayaan

  
vindictive machitootum
  
vine enn braansh

  
vinegar li vinaygr

  
vineyard aen zhaardayn di grape

  
vintage kaa atawayhk la bwaasoon

  
vintner li vayn ka atawakayhk

  
vinyl li vinyl

  
viola enn fleur

a flower

  aen instrumaan
  
violate kii piikoonum la lway

  
violation maachi tootum

  piikoonum la lway
  
violence la shikaan

  
violent machaatishiw

  
violet vyaalet

  
violin vyayloon

  
violinist kitooshchikew li vyayloon

  
viper enn vilenn paarsonn

  machachishiw
  
vireo aen nwayzoo

  
virgin saent vyaarzh

  
virginia creeper aen aarbr
  
virile miyeu woshiw

  
virility kaashkihtow

  aen bonn hom
  
virology la malaajhii aen kishkayhtamihk

  
virtue miiyootishihk

  
virtuous enn bonn paarsonn

  
virulent la pwayzoon

  
virus la malaajhii aashoohiwew

  
visage la faas

  li vizaazh
  
viscid kishpakow

  
viscose kaashkikwaashoohk

  
viscount aen big shot

  kiishchi awiiyuk
  
vise chi maakoonaamihk

  
visibility waashaypayin

  myeu wapahtaamihk
  
visible waapahtamihk

  
vision vizyoon

  pawatamihk
  
visionary aen ishiwaapahtuk

  
visit kiiwookew

  
visitation chi kiiwookayhk

  
visiting card enn kaart di visit
  
visitor aen visiteur

  kiiwookew
  
visor kaashoohk li salay ooshchi

  
visual aen nimaazh

  
visualize ka wapahtamihk kaykway

  
vital aen portaan

  kishchi kaykway
  aen nayportaan
  
vitality aen pimaatishihk

  
vitals ta saantii

  
vitamin la michinn

  
viva pimatishiwin kinwaysh

  
vivacious miyeuhtamihk aen pimatishihk

  
vivacity bonn idii

  shoohkayhtamihk
  
vivid bonn mimwawyr

  
vixen aashchinaar

  
vocable shoohki piikishkwew

  
vocabulary aen ishi pihkishkwayhk
  
vocal la vway

  
vocal cords lii kord di vway
  
vocalist nakamoo

  
vocalize aen wiichi nakamoohk

  
vocation oovraazh

  
vocational school likol ita chi kishkayhtamihk la sort doovraazh
  
vociferous shoohkitaypwew
  
vodka la bwaasoon

  
vogue li tabaa

  
voice la vway

  
voicebox la bwet kaa ooshchi piikishkwayhk ooshchi

  
voiced piikishkwew

  
void arryayn

  namakaykway
  namooya apaatun
  
voidance namawoyaak

  piikoonamihk enn promess
  
voile la vwel

  
volcanic la brayz kaa pahkitihk pi la saandr

  
volcano pahkihtin la brayz pi la saandr

  
volley mishchaytwow

  
volt liktricity

  
voltage kischi shoohkaan liktricity

  
voluble piikishkwayshkiw

  
volume shoohkaan chi payhtamihk

  shoohkaywew
  
voluntary wiichihiwew
  
volunteer wiichiihiwayhk
  
vomit pwakamoo

  
voodoo kaa pimwaat awiiyuk

  
voodooism pimwew awiiyuk
  aen kitimahiwayht
  
voracious kaashakew
  
vote li votiihk

  lii noon ki maashinahayn
  
vouch piikishkwayshtamowew

  
voucher li paapyii poor li maanjhii

  aen paapyii si koom laarzhaan
  
vow kishchi ashotamaakew

  
vowel lii pchit shif avik lii soon

  
voyage aen waayaazh

  
voyageur aen voyaazheur

  
vulcanize poor li tire chi shoohkahki
  
vulgar machiitwayshkiw

  
vulgarity tapitow aen machiitwayhk

  
vulnerable faybl
  noo mashkowshiiw
  
vulture lii groo zwayzoo ka mooshakaashchikaychik

  
vulva daan li korr di la faam