ubiquitous mishowayitay kishkaymikaashoo
  
udder li piid vaash

  la vaash ootootooshimaa

  
ugly lay

male

  led

female

  maayatishiw
  
ukelele aen pchi aenstrumaan si koom aen guitar

  
ulterior kiimootatishiw

  
ultimacy kishchiitaytakoshiw

  li miyeur
  
ultimate li pleu aynportaan

  kishchi
  
ultimatum putt shaans
  putt shway
  
ultra mawachi ka miyooshihk

  
ulu li kootoo Inuit

  
umbilic li noobrii

  
umbrella parasol

  paraplwii
  
umpire pishkapuhtum la game di plot

  
un namooya

  
unable noo kaashkihtow

  
unaccounted noo kishkayhtakwun
  
unaccustomed namooya nakayaashkum
  
unadmiring namooya miyoonakwun
  
unadmitted namooya piihtikwaayikaashoo
  
unadopted nimoo kii ootinikaatew
  
unadored namooya miyoonawow
  
unadvised namooya wiihtamookaashoo
  
unaffected namooya naandow ishpayiw
  
unafflicted namooya ayow
  
unaggressive namooya shoohkmatawew
  
unaimed namooya twaahum
  
unallowed namooya pakitinikaashoo
  
unanimous paray ayitayhtamihk
  
unarmed putt fiizii

  
unattended nakatamihk
  
unattired putt bitayn

  
unattractive namooya katawaashishin
  
unauthorized namoo pakitinow
  putt paarmisyoon
  
unavoidable sa praan chi ooshtaahk
  
unaware namoo kishkayhtaakwun

  
unbalanced pa balaansii
  
unbecoming pa boon
  
unbendable namooya kaahkitaaniwun chi waakinikaatayk
  
unbind aapihkoona

  
unbolt aapaykaha

  
unborn noo nihtaawakihk

  
unbreakable noo pikopayin
  
unbuckle tahtina
  aapihkoona
  
unbutton li bwaatoon taashin
  kwaychikoona
  
uncalled for namooya kataat
  
uncanny maahtaawinaakwun

  
uncertain paa saartayn
  
unchain la shenn ootinum

  
unchallenged noo moonaywikaashoo
  
unchanged paray kiiyapit
  
unclad putt bitayn

  
unclasp kwaychikoona
  
uncle moon nook

  moon noonk
  
unclean noo payhkishiw
  
unclothe putt bitayn

  
uncoil tiihtipina

  
uncomfortable mymaashchihoo
  
uncommon si raar
  
unconcerned noo nahkatwayihtum
  noo nipaachiihkaakoo
  
unconscious namooya kaykway kiikishkayihtum
  
uncontrollable ayiimishiw
  
unconvincing namooya tapwayhtashkiw
  
uncooked noo kiishitew
  
uncork li booshoon aen otinamihk

  putt booshoon
  
uncouple tahtina
  
uncourteous polissoon
  
uncover putt koovayr
  
uncrown putt kooronn

  
uncultivated noo atooshkaatew li shaan
  
uncurl tahtina

  
uncut namooya manishookaashoo

  
undamaged namooya piihkonikatew
  
undaunted aahkamayimoo
  
undecided namooya kishkayihtum
  
under disoor

  atamihk
  aantsoor
  
underachieve namooya kaashkihtow
  
underachiever kihtimiw

lazy

  
underage pa aan naazh
  pa laazh
  
underarm disoor li braa
  
underclothes li bitayn disoor
  
undercover kiimootch
  
undercurrent ataamihk pimichiwun
  
underdeveloped pa finii

not finished

  namooya kiishichikaatew

not finished

  
underestimate patayihtum
  
undergo shipwaypinikew

  
underground disoor la tayr
  
undergrowth mishtahi shaakikin aantsoor
  
underhand kiimootaatishiw
  
underline enn liing aan disoor
  
undermine kiimoochihiwayhk
  
undermost disoor naashpit
  
underneath aantsoor
  
undernourish kwahkatishoo
  
underpaid namooya kwaayesh tipahamaakoo
  aykaa asii aytipahamaaht
  
underprivileged aen li poovriwihk
  
underrate disoor tayhkay
  
undersea disoor la mayr
  
undersell namooya mishchayt ataawaakew

  
undershirt enn shmiizh disoor
  
undershorts li bitayn disoor
  
underside aantsoor
  
undersign noo kwaayesh ooshipayhum
  
underskirt enn rob disoor
  la jheup
  
understand nishtoohtamihk
  
understandable nishtoohtaakwun
  
understanding nishtoohtamihk
  
understate nimokwaayesh itwew
  
understood nishtoohtayn
  
undertake ooshtayaan
  koochiin
  
underuse namooya tapitow aapachihtaahk
  
underwater disoor diloo
  
underway maachihtaniwun
  
underwear li bitayn disoor
  
underwrite li gaaraanchii
  
undesireable noo miyeuymikaashoo
  
undetermined noo kishkayhtakwun
  
undeveloped noo kiishoohpikiw
  
undid ayapahahk

  
undignified noo kishchiitayimoo
  
undisciplined shashiipihtum
  
undistinguished noo kishkaymikaashoo
  
undo apihkona

  taahtina
  
undoubted kayshchinaahoo
  
undress kaychikoo

  kakaychii
  
undue namooya kataat

  
unduly namooya kwaayesh

  
unearned namooya kii kaashkitaamaashoo
  
unearth moonaha
  
unearthly namooya la tayr ooshchi
  
uneasy aen ket

  aashwayhtamihk
  
uneducated nimoo likol kii itoohtew
  
unemotional noo maatoo
  
unemployed putt oovraazh
  noo atooshkew
  
unemployment ashamikaashoo
  tipahamaakaashoo
  
unequal paa paray

  
uneven paa igaal

  
unexpected noo kiitatayihtaakwun
  
unexplored namooya kishkayhtaakwun
  
unexposed noo waapashchikatew
  
unexpressed noo kiipiikishkwatum
  
unfailing tahkinay kaashkihtaaniwun

  dipaandab
  
unfair noo kwaayesh

  si paa fayr
  
unfaithful paa trustaab
  
unfamiliar noo nishtawinaakwun
  
unfasten tahtina
  
unfatherly namooya li paapaaiwiw
  
unfavourable namooya kwaayesh ishpayin
  
unfeeling putt keur

  
unfeminine noo si koom enn faam
  
unfinished noo poonishchikaatew
  
unfit kihtimishkiw

  
unfold taashwaykinamihk

  
unforbidden namoo pakitinum
  
unforgiven putt paardoon
  
unforgotten nimoo waaniihkew
  
unformed nimoo kwaayesh ooshchikaatew
  
unforseen noo wahpaashchikaatew
  
unfortunate kitimakishiw
  
unfounded nimoo aykii mishkamihk
  
unfreeze tihkisha
  
unfriendly aen putt faasoon
  noo kishaywaatishiw
  
unfruitful nimoo ohpikihawaasho
  
unfurl taashwaykaashtew

  
unfurnished putt foornicheur
  makaykwuy aashtew chi aapatchistaahk
  
ungained paa gaanyiin

  maakaykway kaashkihtow
  
ungentlemanly nimoo aen misyeu
  
ungifted noo kiimiikooshiw

  
ungodly noo taapwayikayimoo

doesn't believe

  
ungraceful iikichikaawiw
  
ungrateful putt maarsii maan
  
unguarded paa aangaard
  noo pishkapuhtum
  
unhand paakitina
  
unhandy mamaayiiw

  
unhappy paa koontaan

  
unharness apihkonikayhk
  
unhealthy poovr saantii
  malaajif
  
unheard aykaa-oohkaat aen payhtamihk

  
unholy paa binii

  
unhook apihkoona
  
unhumorous nimoo pahpiw
  
uniform aen uniform

  aen aabii
  
unify aansaamb

  
unilateral aen borr pikoo
  
unimaginable namooya chitahpwayhtamihk
  
unimpressed poor aryayn
  
uninformed namooya wiihtamaakaashoo
  
uninhabited namooya wiikiw
  
uninhibited nimoo niipaywishiw
  
unintelligent paa smaart
  kakaypatishiw
  
union mamoowapiwuk

  l'uniyoon
  
Union Jack aen paviyoon
  
unit payek

  
unite mamoowitoohk

  toot aansaamb
  
United States lii Ziitaa
  
unity kishkaymitoohk

  
universally mishowayitay
  
universe li moond aanchyii

  
university university
  
unjust kayayishiw

  paa zheust
  
unjustified putt zheustis
  namooya kwaayesh
  
unkempt nimoo payhkishiw

  
unkind matayhew

  putt keur
  
unlace apihkoona

  
unlawful putt lway

  
unless kiishpin

  ahpoo
  
unlike nimoo miyeuymikaashoo

  
unlikely nimoo maashkooch

  
unlimited tapitow
  
unload niihtina
  
unlock paashtayna

  
unloosen apihkoona
  
unlucky paa shaanseu

  
unmanly noo si koom aen nom

  
unmannerly putt respay
  
unmarried paa maaryii
  
unmask kwaychikoona
  
unmeaning noo chi mooshtaahk
  
unmerciful noo kitimakayshchikew
  
unmindful waaniihkew
  
unmistakable nishtowinakooshiw
  
unmixed namooya ataynikaatew

  
unmourned namooya mowihkaatew
  
unmoved namooya naandow itayhtum

  
unnamed putt noon
  
unnatural paa naturell
  
unnecessary paa nisisayr
  namooya kataat
  
unnoticable namooya wapaashchikaatew
  
unobserved namooya waapamikaashoo
  
unoccupied namooya akoota ayow
  
unofficial machayshkwa kayshchinahoowuk
  
unordinary aashkow pikoo
  
unpack naashtaa

put it away

  shiikoona

empty

  
unpleasant nimoo miyeuymakwun
  myishpakwun
  
unplug oochipita la plug

  
unpolluted aykaa chipishchipoohtahk
  
unpopular namooya miyeuymikaashoo
  
unpredictable nimoo kishkayhtamihk
  nimoo kishkaymikaashoo
  
unprepared paa pripaarii
  
unprofitable putt profii
  
unpromising putt promess
  
unpublicized namaawiyuk kishkayihtum
  namooya maashinayikaatew
  
unpunished nimoo kipowikaashoo
  
unqualified nimoo lii paapyii ayow
  
unquestionable putt kesyoon
  noo kakwaychimikaashoo
  
unravel apihkoona

  
unreasonable saan rayzoon
  paa rizanaab
  
unrecognizable nishtowinaakaashoo
  
unreliable paa trustaab
  paa fyaab
  
unrest kishiwaashiw

  
unrobe kaychikoo

  too neu
  
unroll tiihtipina

  
unruly tipayshchikayshkiw

  
unsafe paa safe

  daanzhii
  
unsaid nimoo itwayhk

  
unsatisfied paa satisfay
  
unscathed shaanseu
  
unscrew aapaha

  
unseal pooshkoona

  yoohtayna
  
unseasonable piitoosh shiwaypun
  
unseat paashkiiyakaashoo

  waanishchikew
  
unseen noo waapamikaashoo

  
unselfish noo shashaakishiw

  
unsettled paa setlii

  namayshkwa kwaayesh
  
unshackle aapaha
  
unsightly maayinakwun

  
unskilful mamaayiiw

  
unskilled mamaayiiw

  namooya kaashkihtow
  putt d'ikol

no school

  
unsnag taahtina

  
unsnarl apihkoona
  aapaha
  
unsociable namooya piikishkwew
  
unsolved namooya kishkayihtaakwun

  
unsound namooya maashkawooshiiw
  
unspeakable nimoo piikishkwew
  
unspoiled namooya panaatun
  
unstable paa setlii

  
unsteady noo shoohkikaapawiw

  
unstrap apihkoona
  taahtina
  
unsure paa saartayn

  
unsurpassed namooya paashkiiyakaashoo
  
unsuspected namooya ataamaymikaashoo
  
untangle apihkoona
  
untested paa testii

  namooya koochiikaashoo

wasn't tried

  
untidy wiininaakooshiw

  wiinun
  
untie apihkoona

  taahtina
  
until zheusk

  zheusk ataan
  
untiring noo oohkaat ayayshkooshiw

  
unto disseu

  
untold nimoo achimoohk
  
untouchable akooshii taashtew
  kaaya chi taashihkamihk
  
untried namooya koochihtaaniwun

  
untrue noo taapway
  si paa vray
  
untruth noo la viiritii

  kiyaashkihk
  
untwist apihkoona
  
unusual maahtow

  
unveil paashkina

  
unwary namooya nakaatayihtum

  
unwed paa maaryii

  kaaya wiikihtoohk
  
unwelcome namooya dawaymikaashoo
  
unwell aahkooshiw

  paa bayn
  
unwilling shaahkwayimoo
  veu paa
  
unwind aapahoo l'aarlozh
  
unwise si paa smaart

  mooshchiwiw
  
unworthy maynrit paa
  
unwrap apihkoona
  aapina
  yoohtaypita
  
unwritten nimoo ooshipayikaatew
  
unyielding namooya taapwayhtum
  veu paa
  
unzip yoohtayna

  
up aanhoo

  aan layr
  shpimihk
  
up to date akwaayaak laa
  si neu
  ooshkaayi
  
up/down stairs aanba lii ziskalyii

downstairs

  aan layr lii ziskalyii

upstairs

  
upbringing oohpikihiht
  
upheavel la tayr kaa oohpipayihk

  
uphill aamachiwaypayin

  
uphold shiitonew

  
upkeep pamihtaak

  kanawayhtamihk
  
upland aan layr

  aamachiwayshtew

inclined

  
uplift miyeuyhtum

  
upon disseu

  
upper nawut aan layr

  
uppermost maawachi
  aan layr
  
upright chiipaashtew

  
uprise waanishkaahk

  
uprising aen nootinikayhk

  
upriver aan layr larivyayr

  
uproar kishchi taypwayhk

  
uproot shipwayhtew

  
upset kishiwaashiw

  
upshot poonipayin

  
upside down aapootaashtew
  aapoochipayin
  
upstairs aan layr

  
upstanding miiyookaapawiw
  
uptown daan la vil

  
upturn kwayshkipayin

  
upward aan layr tayhkay

  
urban daan la vil

  
urchin aen vilayn aanfaan

  
urge noohtay

  
urgent li pleu vitr

  shaymaak
  
urinate shikiw

  
urine li pissaa

  
urn ita la saand di mor kaa aashtaahk

  
us kiiyanaan

two or more

  niiyanaan

you and me

  
usable kiihtwaam chi apachihtaahk

  
usage apatuhk

  
use apachihtaa

  
use all kahkiyow mayshtina

  
used kii apachihtow

  
useful apaatishiw

  apaatun
  
useless namooya naandow taapatishiw

  
usher aen usher

  aen apihiwayhk
  
usual oomshiishi maana

  
utensil chi apatuhk si koom la visel, lii plaa, poor la chwiizin

  
utilities kaa apachihtaahk si koom diloo, li hydro, pi la phone

  
utilize apachihtaa

  
utmost kishchi

  maawachi
  
utterly mitooni naashpich

  
uttermost ishkwayaanihk
  
utters apishiish piikishkwew