t-bone aen t-bone

  
t-shirt aen t-shirt

  enn shimiizh di soor

undershirt

  
tabasco la soos shoo

  aen wiishakuhk
  
tabby la kooleur d'aen minoosh

  
tabernacle li taabaarnuk
  enn graan t'igliiz
  
table la taab

  
table land la tayr ka napakashtayk
  
table linen tapii'd taab
  enn naap
  
table tennis taab di tennis
  
tablecloth li tapii'd taab
  
tablespoon enn groos chooyayr
  
tablet enn pileunn

  
tableware la visel

dishes

  lii kootoo

knives

  lii foorshet

forks

  lii chooyayr

spoons

  
taboo kaaya chitootamihk

  
tabs aen pishkapahtamihk

  
tabular napakow

  
tabulate akihta

  
tack aen pchi kloo koor a groos tet

  
tackle la kultaay

to wrestle

  poor li pwasoon chi katchihtiniht

for fishing

  
tacky pashakwow

  
tact manaachimiwayhk

  
tactful nihtaawiihtum

  nihta piihkishkwew
  
tactics pahkaan kaykway chi koochiihk

  
tactless namooya kaykway kishkayihtum

  
tadpole aen pchi pwasoon

  
taffeta si koom la sway

  li boo laynzh
  
tag poor lii zaray danimoo

cattle tags

  
tail la keu

  ooshooy
  
tailbone nishokanish

  
tailless putt keu

  kashkayowew
  
tailor li bitaen ooshitow

  
tailored kaashkikwashoon

  
tailspin kiishkwaypayiw
  chipahkotew
  
tailwind vaan d'aaryayr

  
taint panaatun

  
take ootina

  
take home pay laarzhaan ka kashkihut

earning money

  laarzhaan ka kiiwayhtahut

money that you take home

  
take in kayayshihew

cheated

  piihtikwahew

bring someone in

  
take off kaychikoona

as in take it off

  ohpahoo

as in flying

  
take out kichipita

taking out

  kwaapaha

like ladling out water

  
take over chimaatchipaminamihk

as in taking over a store

  ootinamwuhk

they took it over

  
take-it-easy kaayashookatooshkay

don't work too hard

  pishkapahta

be careful

  
taker ootinikayshkiw

  ootinamaashoo

taking something for oneself

  
taking ootinamihk

  
talcum la poodr

  
tale atayoohkana

  
tale bearer enn graan laang
  awiiyuk aymamshihkaymooshkit
  
talent li talaan

  aen smaart
  
talent scout natoonawew enn bonn paarsonn
  
talented li smaartiwiw

  noo pwatawihtow
  
taleteller wanachimoo

  kiiyashkishkiw
  
talk piikishkwew

  
talkative nihta piikishkwew

  
tall kinooshiw

  
tallow la gres jeur

  
tally akishchikay

  
tally man enn paarsonn aen akishchikayt
  
tally-ho kawapamitin

  
talon lii grif di zwayzoo

  
tambourine aen instrumaan
  
tame doo

  doontii

to tame

  yoshpishiw
  nakayahew

taming them

  
tamp maakoona

press it

  
tamper nipatchiihkawew

bother someone

  
tan krem

colour

  kamaatahamihk

as in tanning hide

  
tanager aen nwayzoo

  
tandem niishwashtaahk

  
tang li jeu d'oraanjh

  
tangerine aen oraanjh
  
tangible si vray

  
tangle shakatikoomew

  tahkoopichikaypayin
  
tango enn daans

  
tangy shiiwishpakwun

  
tank la tank

  aen kaar
  aen baarii

barrel

  
tankage tanimayikohk chi mooshkinayk

  
tankard ita chi minihkwayhk

  
tanker aen groo truk

  
tankful la tank mooshkinew

  
tanner ka kiishinaat la poo
  awiiyuk lii poo d'animoo aan chwiir ka-ooshihaat
  
tannery ita la poo d'animoo kakiishiniht

  
tannic atishikun

  
tanning la poo aen kiishiniht

  
tantalize nawachihew

  
tantrum aen proon

  
tap chiikawut aen aarbr

tap a tree

  kaaya shoohki chi pakamahamihk

not hitting hard

  
tap dance enn daans si koom la jig
  
tape li tape

  pashakwaha

sticking it to there

  
tape measure la mizeur
  
taper chiipwaawa

coming to a point

  chiipwow

pointed

  
tapestry lii tapii poor li mur

  
tapeworm aen graan vayr daan lii trip
  
tapioca li tapioca

  
taproom la plaas ka minihkwayk

  
taproot enn groos raasin

  
taps lii tap

  
tar li tar

  
tarantula enn groo kaanookaat avik la pwayzoon
  
tardy laan

  
tare lii moovay zaarbr

  
target kotahashkwaan

  
tariff ka tipahikayhk

  
tarmac ita lii zayrplayn ka ooshchi pimihachik

  
tarnation noo kishkayihtum
  
tarnish atihtew
  
tarpaulin ka waykinikayhk
  
tarry akoota ka tashiihkayt
  
tart enn pchit taart
  
tartan li patroon dikossay

  
tartar lii daan ka wiinahki

  
task aen oovraazh

  
task force li moond aen miikashoochik l'oovraazh
  
tassel lii poonpoon

  
taste koochta

  
taste bud koochishpita

  
tasteless nimo kaykway ishpakwun

  
tastes good wiihkashin
  
tasty wiihkashin

  
tatter aan giniiy

  toot dishiirii
  
tattle mamshihkaymoohk

  
tattle tale mamishimoosh
  
tattler mamshihkaymooshkiw

  
tattoo aen tattoo
  maashinaashoo
  
taunt nawachihew

  
taupe si saal

  wininakwun
  
taut shiihtaashtew

  
tavern enn plaas chi minihkwayhk

  
tawny jhoon-brun pa foonsii

  
tax lii tax

  
taxi aen taxii

  
taxicab aen atomobil di taxii

  
taxpayer lii tax ka tipahuhk

  
tea li tea

  
tea bag saak di tea

  
tea kettle aen kanaar

  
teach kishinamaakew

  chi kishinahamaakayhk
  
teacher metr d'ikol

  enn mitres d'ikol
  
teacup enn bol poor li tea

  
teal enn saarsel

  
team aen chim

  
teammate aen naasasyii
  
teamster ka paminikayhk

  
teamwork aansaamb ka atooshkayhk
  ka niisho atooshkayhk

working together

  
teapot enn tichayr

  
tear lii laarm

as in crying

  maatoo

as in crying

  aayikipitum

as in tear something

  
tear gas la bookaan di gaz ka maatoohikooyen

  
teardrop ooshchikawaapiw

  
tearful noohtay maatoohk

wanting to cry

  
tease nawachihew

  
teaspoon enn chooyayr a tea

  
teaspoon full enn plenn chooyayr a tea
  
teat aen triyoon

  
technique enn manyayr ka kishkayhtamik
  
teddy bear aen teddy bear
  aen pchi toor ka matawakayhk
  
tedious apishshaashin chi ooshtaahk

  
teem mishchaytiwuk

  
teenager lii jhenn aanbaa jhiswit taan

  
teens lii jhenn

  
teeny aen pchii pchii

  
teepee enn lozh

  
teeter waahkohtew

  
teeth lii daan

  
teethe aahkikiniyiw sii daan

  
teething si daan ooshtow

  
teetotaller nimooya la bwaasoon minihkwew
  
telegram aen telegram

  
telegraph aen telegraph
  
telepathy aen kishkaytamihk taanishi aywiishpayihk

  
telephone la phone
  la telaphone
  
telescope la loongveu

  
television li TV
  
tell wiihta

  
teller laarzhaan aen pishkapamaat

  
telling wiihtamakayhk

  
temper kishiioopayiw

  
temperament wahkay kishiioopayiw
  
temperate nahikoohk
  kiishooyow
  
temperature taanishi aen ishikiishikaak
  
tempest mayikiishikow

  kishchiyootin
  
temple l'igliiz

  
tempo kishiipayiw

fast

  obayn papaychiiw

slow

  
temporary poor achiyow
  
tempt nawachihew

  
temptation kaawaachikew
  
tempted kaawaatum

  
ten jhis

  
Ten Commandments lii Jhis Kommaandmaan
  
ten dollar bill aen bil di ji pyaas
  
ten thousand ji mil
  
ten-gallon hat aen shapoo di ji galoon
  
tenant aen renter

  aen dahtamoot
  
tend paminamihk

  
tendency noohtay

wants to

  
tender waahkaywishiw

  yooshkow
  
tender hearted boon keur
  kishaywatishiw
  
tenderize yooshkow
  
tenderizer yooshkaashtow
  
tenderloin aen morsoo d'vyaand ka yooshkaak
  
tendon li nayr

  
tends pishkapahtum

  kanawayihtum
  
tenement ita ka wiikihk

  
tenfold ji fway

  
tennis li tennis

  
tenor aen shaanteur

  
tense shiitayihtum

  
tenses lii taan

  
tension shiitayihtumowin

  
tent enn taant

  
tentative kiishpin

  
tepid loo chyayd

  
tequila la bwasoon

  li tequila
  
term tanishpii

  achiyow
  
terminal aen staansyoon

station

  la faen

the end

  li boot

the end

  
terminate nakinamihk
  chi poonipaayihk
  
termination chi pooyoohk
  
terminology taanishi ayshipikishkwayhk
  
termite aen manichoosh di bwaa

  
tern aen pchi twayzoo di mayr

  
terra firma la tayr
  
terrace li tayraas

  
terrain li tarayn

  
terrapin enn torcheu ka mowiht

  
terrarium poor lii fleur obayn lii pchi zanimoo
  
terrestrial ashkawiish
  
terrible si terrib
  
terrier enn raas di shyayn

  
terrific tatahkiiw

  kishchi miyoshin
  
terrify mishtahi shaykishiw

  kishchi shaykishiw
  
territorial tipayshchikew
  tipayhtamashoot
  
territory li territwayr

  
terror shaykishihk

  
terrorism aen shaykiihiwayt
  
terrorize nipayishaykiihiwayt
  
terrycloth la lavet
  li torshoon
  
terse kaashiinamihk

  
test kochiiw

  kochihew
  
test pilot aen kochi pimihaat

  
testament daan la bibl
  
testicle lii gus

  lii goorloo
  lii posh
  
testify aen achimoohk daan la koor

  
testimony aen achimishoohk
  
testy kishiiwopayiw

  
tete-a-tete aen achimooshtaatohk
  
tether tahkoopitiht

  
text aen ooshipayikatayk

  
textbook aen liivr

  
textile si koom li laynzh

  
texture taanishi aen ishimooshtahk

  
than ishpiishchi

  
thank maarsii

  
thank you maarsii
  
thankful maarsii itwayhk

  
thankless kaaya maarsii kayitwayhk
  
Thanksgiving La jhoornii maarsii aen itwayhk
  
that anima

  aykwaanima
  
that much anima ikohk
  ikwayikohk
  
that one aykwaana ana

  
that's it/all aykooshi
  
that's the one aykwaana ana
  
thatch enn koovaarcheur aan fwayn

  
thatching enn koovaarcheur aan fwayn aen ooshihtaahk
  
thaw tihkishoo

  tihkitew
  
theft kimotihk
  
their wiiyawow anima

that's theirs

  leu
  
them wiiyawow

  
theme itwaywin

  
theme song wiiyawow leu shaansoon

their song

  
themselves wiiyawow piko
  
then ishpii

  
thence aykooshpii ooshchi

  
theology la rilizhyoon

  
theory aen mooshchiytayhtamihk

  
therapy chi kiikayhk

  
there ekoota

close by

  aakoota

close by

  ekootay

over there

  aakootay

over there

  naytay

way over there

  
there's room la plaas aashtew
  
thereabout ekoota naandow
  aakoota naandow
  
thereafter ekoota ooshchi
  aakoota ooshchi
  
thereby ekoota tayhkay

  aakoota tayhkay
  
therefore akooshchi

  
therein ekoota ooshchi

  aakoota ooshchi
  
thereof ekwaanima ooshchi

  
thereunder ekoota miina
  aakoota miina
  
thermal kishitew

  
thermos li thermos
  
thermostat poor la shaleur ka pamihtaahk
  
these oohiin
  
they wiiyawow

  
thick kishpakow

  
thick head kishpakishtikwaanew
  tet ipay
  
thick set shookishiw

  
thick-skinned la poo ipay
  kishpahkishiyiw sa poo
  
thickening kishpakihtin
  
thickens kishpakow
  
thicket aen nil

  mishchayt lii braansh
  
thief aen voleur

  kimootishk
  
thieve kimotiw

  kimotishkiw
  
thigh la fess

  
thigh bone li zoo'd fess
  
thimble aen dii

  
thimbleful aen plaendii
  
thin maygr

human

  mess

paper

  klayr

soup

  
thine kiiya

  
thing aen nafayr

  
thing-a-ma-bob pikoo kaykway
  
think paansii
  itayhta
  
thinking nakatwayhtamihk

  
third trwaazyaem

  
thirst la swef

  noohtay yaapaakwew
  
thirteen trayz

  
thirteenth trayzyaem
  
thirty traant

  
this ooma

  
this morning a mataen
  
this time ooma la fway

  
this way ootay tayhkay

  
thistle lii shaadroon

  
thither enn strap di chwiir

  enn kord di chwiir
  
thong aen sooyii avik lii strap

  
thorax li korr

  
thorn aen zipik

  aen pikaan
  lii zipinn
  
thorns lii pikaan

  
thorny pikaan

  kaashishin

sharp

  
thorough toot a traaver

  mitooni
  mitooni kwaayesh
  
thoroughbred peur saan

pureblood

  peur raas
  
thoroughfare aen graan shmayn
  
those aakwaaniki

  aykwaanikik
  
though aata

  
thought itayhtum

  
thoughtful lii zoot kishkishiw
  
thoughtless noo yayitayhtum
  noo lii zootr kishkishiw
  
thousand aen mil

  
thousandfold trwaa mil ikoohk
  
thrash la saloprii

  
thrasher nochihew

  
thrashing mayihkwamiw

tossing about

  paashitaywokaashoo

beating

  
thread li fil

  
threadbare mayshchipayin
  
thready li filywun

  
threat machi ashootamowew

  
threaten machi ashootamaakew

  
threatened kii machi ashootamaakaashoo
  
three trwaa

  
three & four-wheeler la voychur avik trwaa pi kaatr roo
  
three fold trwaa paarchii
  
three hundred trwaa saan
  
three ply trwaa fway kishpakow

  
three-score swaasaant
  
threesome trwaa aansaamb
  
thresher awiiya ka pawaayikayt

  
threshing pawaayikew
  
threshold ita kaa piihtikwayhk
  
threw kii pooshiniiw

  kii pooshinatew
  
thrice trwaa fway

  
thrift mawatshchikew

saving

  
thriftless mayshtinikayshkiw

  panatshchikew
  
thrifty mawatshchikayshkiw

  
thrill mitooni aen miyeuhtamihk

  
thrilled miyeuhtum

  
thrive pimachiho

  
throat la gorzh

  
throb pahkawooko

  
throne ita la renn pi la rway ka ayapichik

  
throng mishchaytowuk

  
throttle nochihew

  poor li spiid
  
through shaapoo
  shaapoohtew
  
throughout mishiwayitay
  
throw pooshinii

  kwaashchwaypina
  
throw out wayawaypina
  
throw-in pihtikwaypina
  
thru way aan traaver

  
thrush aen nwayzoo

  
thrust aahkwaypina

  
thud pakamihtihk

  
thug li baanjii

  enn vilenn paarsonn
  
thumb li poos

  
thumb index li dway ka itwahikayhk
  
thumbnail zoong di poos
  
thumbtack enn brakett
  aen kloo apoos
  
thump matway pahkihtin

  
thumping matwayshin
  
thunder li toneur

  
thunder clouds lii nwaazh di toneur
  
thunder shower la pwii di toneur
  
thunderbird aen nwayzoo di toneur
  
thunderbolt aen vilayn iklayr pi aen koo di toneur li memtaan
  
thunderclap aen koo'd toneur
  
thunderhead aen nwaazh
  
thundering li toneur payhtakoshiw
  
thunderstorm enn taanpet di toneur
  
Thursday Jhwiijii
  
thus omishiishi

  ekoshiishi
  aakooshiishi
  
thyme lii zipiss

  
thyroid lii glaand

  
thyself kiiya piko

  
tiara aen groo shapoo

  
tick poo'd bwaa

  
ticker enn moontr

a watch

  
ticket aen chiket

  
ticking li laynzh di tet daaryi obayn li matlaa

fabric of pillow or mattress

  pimohtew

as in clock

  
tickle kaykishihk

  
ticklish kaykishiw

  
tidal ishkopew

  
tidal wave lii marayn
  
tide diloo ishkipayin

  
tideland ka paashchipayhk diloo

  mooshkahun
  
tidings lii bonn noovel

  
tidy payhkishiw

  
tie taahkoopita

to tie

  aen kol

a tie

  
tie it back taahkoopichikayhk
  
tie tighter shoohktahkoopita
  
tie-in aen nipayng di kol

  
tie-up nakinamihk

  
tier enn raanzhii

  
tiff kiihkahtoohk

  
tiger aen chigr

  
tiger lily enn fleur di chigr

  
tiger moth aen papiyoon di chigr
  aen poo'd toneur
  
tight shiishtamoohk

  
tight-fisted aen groo pwayn
  
tight-lipped kipotoonew
  
tighten shiishtashta
  
tightrope li kaab shoohkamoon
  
tights lii tight

  
tightwad aen shish
  shashakish
  
tigress la fimel di chigr

  
tile poor li plaanshii

  lii tile
  
tiling li plaanshii aen akwaanahamihk

  
till zheusk

  ishpii
  
tillage atooshkaatamihk la tayr

  piikoopichkew
  
tiller aen pchi aanzhayn poor lii zhaardayn

  
tilt yiipaypiw

  
timber li bwaa

  
timber wolf aen loo dii bwaa
  aen groo loo
  
timberland li graan bwaa
  
timberline la liing ka pimbayihk
  
time li taan

  leur
  
time clock aen naarlozh
  
time work ka atooshkayhk a leur obayn la zhoornii
  
time-out la pinitaans

  ka nakiihk achiyow
  
time-worn mayshchipayihk
  
timeless putt taan
  noo poonipayiw
  
timely kaa ishpayihk

  mwayshchi chi machipayihk
  nahiikoohk
  
timepiece aen naarlozh
  
timers li taan kaanawayihtum

  
timid laash

  wahkayshaykihiht
  
timidity wahkayshaykishiw

  
timing li boon taan

  aen ishpayihk
  
timothy li fwayn

  
tin la tool

  
tin foil li paapyii di tayn

  
Tin Pan Alley enn plaas poor lii shaanteur
  
tincture la michinn ka shoopaywishoyen

  shinikonamihk
  
tinder shaashkitaypayin

  paashtew
  kwaakohtew
  
tine daan'd foorsh

  
ting shiiwayhtin

  
tinge mashinaashtew

  
tingle chiiwishin

  
tinker otamayhtum

  
tinkle si koom enn pchit klosh ayshaywayt

  
tinny la tooliwun

  
tinplate aen naasyet di fer

  aen naasyet di tool
  
tinsel li paapyii chi wayshiishchikayhk

  
tinsmith la tool ka tashiihkahk

  
tint atishamihk

  atishum
  
tiny apihshashin

  pchii
  
tip oo boot

the end

  li boot

the end

  kwaytapipayihk

tip over

  laarzhaan ka maykihk

tip in a restaurant

  
tip top li pleu boon

  li miiyeur
  
tipi enn lozh

  
tippet aen groo mooshwayr ka taapishkawut

  
tipple minihkwew

  minihkwayshiw
  
tipsy naawachiko kiishkwaypew
  miyeupew
  
tiptoe oo boot lii zaartay

end of toe

  kiimooch aen pimoohtayhk

walking sneakily

  
tired aayayshkooshiw

  
tireless noo wiihkaat aayayshkooshiw

  
tires lii tire

  
tiresome shakatayhtaakwun

  
tissue li paapyii

  
tit jii jii

  
titan kishchi shoohkishiw
  
titbit pchi morsoo
  
tithe laarzhaan ka maykihk daan l'igliiz

  
title aen shinihkatayk

  
title page la paazh avik li noon

  
tizzy kiishkwayhkaashoo

  
TNT pooshkootew

  
to wi

  ishi
  
to do chi ooshtahk

  
toad aen kraapoo

  
toadstool li maanzhii'd koolayv
  
toast piikishkwew

to talk

  lii toast

the food

  
toaster aen toaster

  
toastmaster niikaan pikishkwew
  
tobacco li tabaa

  
tobacconist li tabaa atawakew
  
toboggan trenn a gliiz

  
today anoosh

  
toddle machi pimoohtew

  
toddy minihkwew

  
toe/fingernail lii zoong
  
toes lii zaartay

  
toffee li toffii

  
together aansaamb

  
toil shoohk-atooshkayhk

  
toilet la klaazet

  la twaalet
  
toilet paper li paapyii di klaazet
  
toilsome ayimun

  
token aen sooveniir

  
told wiihtamoowew

  
tolerable aanjeurii

  
tolerance nihta laanjeuriiw

  
tolerant laanjeuriihk

  
tolerate aanjeurii

  
toll lii klaa

bell

  kahkiiyow

everything

  tipaayikayhk

to pay

  
toll bridge li paymaan di poon
  
toll collector laarzhaan ka otinaat
  
toller li kollekteur

  
tollgate la baaryayr

  
tom aen maarkoo

tomcat

  enn gwadenn

male turkey

  
tom-tom aen pchi taanboor

  
tomahawk enn pchit haash
  
tomato enn toomaat

  
tomb enn toomb

  
tombstone enn toomb aan rosh
  
tomcat aen maarkoo

  
tomfool mooshchokaashoo

  
tomfoolery mooshchokaashowin
  
tomorrow dimaen
  
ton enn tonn

  
tonal aen itihtakooshihk

  
tone aen itihtakwuhk

  
toneless noopaytakwun
  
tongs lii groo plier

  
tongue la laang

  
tongue-lashing kiihkamowew
  maakoohiwayhk
  
tongueless putt laang
  
tonic enn sort di michinn

  
tonight a swayr

  
tonnage la payzaanteur

  
tonsil lii lwet

  lii tonsil
  
tonsillitis la malaajhii di lwet

  
too miina

  
took otinum

  
tool lii zoochii

  
toolbox la bwet di zoochii

  
tooling lii zoochii ispray

  
toot taypwaypichikew

  
tooth enn daan

  
toothache mal di daan
  
toothbrush la brosh di daan
  
toothless putt daan

  
toothpaste li toothpaste
  
toothy mishchayt lii daan

  
top disseu

  
top hat aen groo shapoo

  aen graan shapoo
  
top heavy kishikwun disseu
  
top secret maawachi kiimooch
  
top-notch maawachi kaa miyooshihk
  
topcoat aen graan kaapoo

  kaapoo disseu
  
topic ka piikishkwatamihk

  
topknot enn tuk

  enn tuk disseu la tet
  
topmost kishchi disseu

  
topping disseu kaa ashtaak
  
topple niishchipayin

  
topside li baa disseu

  
topsoil la bonn tayr disseu

  
topsy turvy apootaashtew
  
toque enn cheuk

  
torch shaashkaha

  
torchlight la flaamb
  
toreador li tooro kaa nootinaat

  
torment kitimahiwayhk

  kwaatakiihiwayhk
  
torn ayikipayin

  
tornado aen groo vaan

  aen sikloon
  
torpid kaaya aen maashchiihk

  
torrent shiikipayshtow

  kishchi kimiwun
  
torrid kishaashtew

  
torso li korr

  
torte wihkihkashikun

  
tortilla aen chip di bladenn

  
tortoise enn torcheu

  
tortuous ayimunn

  
torture kakwaatakiihiwayhk

hurting someone

  kitimahiwew

abusive

  
tortured kii kakwaatakiihikaashoo

  
toss kwaashchwaypin

throw it

  payshiwaypin

toss it to me

  
toss up shiwaypin aan layr

  
tot aen pchii

  aen aanfaan
  
total kahkiyow

  toot
  
tote tahkona

to carry

  awataa

to haul

  
tote bag aen saak

  
totem chi wiihtamakayhk awayna ta faamii

  
totem pole aen traamb kaa maashinawokaashoot
  
totter nimo kwaayesh pimohtew

  
toucan aen groo bek

  
touch shaaminum

someone touching something

  taashiihka

that person is touching

  ni shaaminen

I touch it

  ni taashiihken

I touch it

  
touch & go paashpinew
  
touched kii shaaminum
  kii taashiihkum
  
touching aen shaaminamihk
  aen taashiihkamihk
  
touchy aen touchy

  saansib
  waakaywishiw
  
tough aen tuf

  aen forr
  maashkowishiiw
  
toughen chi shoohkishihk

  
toupee akisana lii zhveu

  
tour aen graan waayaazh

  aen graan voyaazh
  papaa waapashchikew

sightseeing

  
touring car aen atomobil ka paamtapashoohk
  
tourist aen papakiiwikayhk mishiwayitay

visiting all over

  
tournament aen tournament
  
tourniquet chi nakinamihk li saan
  
tousle oohpwayshtikwaanew

  
tow oochipish

  
towage oochipitow pi tipayikayhk

pay for towing

  
towards tayhkay
  
towboat aen graan baatoo

  
towel aen niseumaen

  aen torshoon
  li laynzh poor la faas

face cloth

  enn lavett

small dish cloth

  
towelling kaashiiwoshoohk

  
tower aen tower

  
towering ishpimihk

  aan layr
  
towline aen kaab aan fayr
  
town enn vil

  
town clerk li komii di vil
  
town hall la hall di vil

  
town meeting aen nasaamblii di vil
  
township aen township

  traant sis li mil kaari

36 square miles

  
townspeople lii zhaand la vil
  
toxemia saan pwayzoonii

  
toxin pwayzoon

  
toy zhoo zhoo

  
toy box la bwet di zhoo zhoo

  
trace lii tray

as in harness

  mashinipayha

to trace on paper

  
trachea ita kaa pakatatamoohk ooshchi

where you breathe from

  
track lii pist

  atishkiiw

animal tracks

  
track meet ita ka monaywotohk

where you challenge someone

  
tracks lii pist

  lii traas
  
tractable kiiyamaywishiw
  
traction kaaya chi shooshkopayihk

  kwaayesh ooshchiminikaatew
  
tractor aen tractor

  
trade mayshkootoona

  
trade name soon noon di michii
  
trade wind tapitow
  yootin
  
trademark enn maark di michii
  
trader mayshkootoona

  
tradesman ka mayshtoonikayt
  
trading post aen magazaen
  
tradition kaayaash ooshchi

  
traditional kaayaash ka kii tootamihk
  
traffic mishchayt lii z'atomobil

  li traffic
  
traffic light ita chi naahkiihk
  
tragedy kakwaayakipayin

  kiishinachipayin
  
tragic kichimaakun

  kitimaakun
  
trail aen pchi shmayn

  
trailblazer li shmayn ooshtow
  
trailer aen trailer

  
trailer court aen trailer court
  ita lii trailer kaayapichik
  
train aen shaar di shmayn'd fayr

  
trainee kishinahamaakaashoo

  
trainer kishinahamaakayhk

  
training kishinahamaakew

  
trait ayishayayen

  
traitor maamshihkaymoosh

someone that gives you away

  
tramp aen traymp

  
trample napakishkum

to flatten

  nipayiishkooshoo

trample to death

  takooshkaash

trample it

  
trampoline ita kakawaashkwahtihk
  
trance pawaatum

  
tranquil kiiyaamihtin

  
tranquility putt trayn
  
tranquilize chiistawow chi kiiyaamapit
  
tranquilizer la michinn chi kiiyaamayaahk
  
trans shapooyow

  
transact mayshkootaashtow

  
transaction aen mayshkootaashtahk
  
transatlantic loot borr la mayr
  
transcend kapishkum
  
transcontinental toot lii piyii
  
transcribe mashinahamihk
  
transcript aen liivr
  
transfer mayshkotaashtow

  mayshkochiposhiw
  
transfigure papahkaan aen shinahkooshihk
  
transform kwayshkoochinaakooshiw
  
transfusion li saan ka ootinamun
  
transgress la lway piikonum
  
transient papamayow

  noo denn plaas ayow
  
transistor aen radio
  
transit too dret pimohtew

  paminikew
  awachikew
  
translate itwayshtamakayhk

  
translation itwayshtamwew
  
transmission li transmisyoon
  
transmit ishipwaytishahamihk

  
transmitter ita ka ishipwaytishahamihk ooshchii
  
transom li shaasii disseu la port

  
transparency shaapoonaakwun
  
transparent shaapoonaakwun
  
transpire ishiwaypun

  itahkamikun
  
transplant aashchichimataahk
  
transport aawachikayhk
  
transportable kashkihtahk chi awatahk
  
transportation aen awachikayhk
  
transpose chi taapashtayk
  
transverse araa
  
trap aen pyiizh

  
trap shooting aen paashkishikayhk
  kotahaashkwew
  
trapdoor enn pchit port
  
trapper ohpayikew

  
trapping ohpayikayhk

  
trash la saloprii

  
trashy wiinun

  
travail wiishakahpinew

  lii pwayn ayow
  
travel waayaazh

  voyaazh
  
travel to kii itohtaywuk

  aan waayaazh kii iyawuk
  
traveller aen traveller

  aen waayaazheur
  aen voyaazheur
  
traverse shapohtew

  kaashkamohtew
  
trawl enn pleuzh

  
trawler aen pchi baatoo

  
tray enn groos asyett

  
treacherous li daanjii
  
tread makooshkawew

  
treadle ka makooshkamihk

  li pedaal
  
treadmill poor chi shayshaawiihk enn maashin
  
treason myhkumikishiwin

  
treasure aen trayzorr

  
treasurer laarzhaan ka pishkapamaat

  
treasury ita laarzhaan kaayapit

  
treat enn tret

a treat

  naatawihiht

to cure

  
treatise kwaayesh chi maashinahamihk

  
treatment aen tretmaan
  chi natawiikaashoot

help to heal

  pishkaapamiht

being cared for

  
Treaty traytii

  
treble trwaa fway pleusk

  
tree aen aarbr

  
tree frog enn goornouy di zaarbr

  
treeing machiwaytshaahwaywuk daan lii zaarbr

  
treetop li disseu d'aen aarbr

  
trek pimoohtayhk

  
trellis poor lii plaant chi amachoowaychik

  
tremble nanihkipayihk

  
tremendous mishow
  
tremor nanihkakotew

  
tremulous nanampayowin
  
trench enn traanshii

  
trench fever la fyayv
  
trenchcoat aen graan kaapoo
  
trenchmouth wiishchaykitonew
  
trend ayihtayhtamihk

  
trephine kiishkipochikun

  enn syii roond

circular saw

  
tresses lii graan zhveu

  
tresspass kaashkamohtew

  
trestle atooshkayhk

  
tri trwaa

  
triad trwaa fway kaa ishpayihk kaykway

  
trial la koor

  
triangle trwaa kwayn

  
tribalism aen piyii

  
tribe enn tribeu

  enn naasyoon
  
tribesman la naasyoon
  
tribulation kwatakihtow
  
tribunal daan la koor ayow
  
tribune enn gaazet
  
tributary piishchiwun diloo daen laak obayn aen oorsoos

  
tribute kaa mamihchimiht awiiyuk
  
trice wiihkopitew avik aen kaab

  
trichina lii vayr daan lii tripp di kwashoon

  
trick chiishihew

  
trickery chiishihiwayhk

  
trickle taypiyaahk paakihkow

  
trickster si koom Chi Jean

  Nanaboosh
  Wiishakaychaak
  
tricoloured trwaa kooleur
  
tricycle aen bike a trwaa roo

  
trident si koom enn groos foorsh avik trwaa daan

  
tried kochiiw

  
trifle la poochinn d'aanglay

  
trigger li shyayn'd fiizii

  
trillium enn fleur

  
trim maanisha
  
trimming manishamihk
  
trinket machiwakanisha

  aen wawayshiihohk
  
trio trwaa paarsonn

  
trip aen waayaazh

  
tripe li dibrii
  
triple trwaa fway

  
triplets trwaa baybii

  
tripod aen tripyii

  
tripped paahkishin
  achikaahtayshin
  
trite mayshchipayin

  
triumph paashkiiyakayhk

  
triumphant shaakohew
  paashkiiyawew
  
trivet aen staand a trwaa paat aan fayr

  
triweekly trwaa fway paar smenn
  
troll kwaashkwaypichikew

  
trolley aan kaab di fayr chi mooshahkiniht aen atomobil

  
trolling kwaashkwaypichikaywin

  
trombone aen naystrumaan ka potatamihk
  
troop daan laarmii

  mishchayt lii soldaa
  
trooper aen soldaa

  
trophy kaashkishchikayhk

  
tropical la tayr shoo

  
tropics lii piyii shoo

  
trot li trot

  
troth aen taapwayhtamun

  
trotter aen aanbleur

  aen trotteur
  
troubador aen nakamoohk
  
trouble li troob

  
troubled trooblii

  
troublemaker aen fayzeur di troob
  
troublesome li troob ayow
  
trough loozh

  
trouncing paashihtaywew
  nochihew
  
troupe shaanteur obayn lii z'akteur aen maamooayachik

  
trousers lii kilot

  lii kilot di jimaansh
  
trousseau la maaryii soon bitayn
  
trout la trwit

  li pwasoon
  
trowel la taarwel

  
truancy noo likol itohtew

  
truant tapashiiw

  
truant officer aen offisyii lii zaanfaan ka pishkaapamaat
  
truce la pae aen ooshtahk

  kaaya ayiwuk chi nootinikayhk
  
truck aen truk

  
trucker ka awachikayt

  
trucking awachikew

  
trudge ayeshkoohtew

  
true taapway

  si vray
  
truly la vayritii

  
trump li treff

  
trumpery maachikaykway
  
trumpet enn troonpet
  aen trumpet
  
trumpeter la troonpet ka kitooshchikayt
  
truncheon li bwaa di poliss
  
trundle tiihtipina

  tiihtipwaypina
  
trunk la valiiz

  
truss shiihtapishowin

  
trusses chi shoohkaahk enn baachiss

  
trust aashpayimoohk

  li trustiihk
  
trust fund laarzhaan aen naahiht
  
trustee aen trustee

  
trusteeship chi ooshchikanawapahtamihk
  kaa pishkapahtuhk la business
  
trustful trustaab

  
trusting li trustiiw

  
trustworthy enn paarsonn d'onneur
  
truth la vayritii

  
truthful taapwew

  
truthfully mitooni taapway
  
try koochiihk

  
try out chi koochiihk

  
trying koochiiw

  
tryst naandow ka nakishkatoohk

  
tsetse fly enn moosh di pwayzoon

  
tub enn cheuv

  
tuba la meuzuk

  
tubby wiinoo pi chahkooshiw

  koor pi graa
  
tube aen cheub

  
tuber si koom lii zyeu di paataak

  mishchayt lii raasin disoor
  
tubercle paakipayiw

  
tubercolosis li T.B
  pomonik
  
tubing enn tet daaryii

  
tubular waawiiyinwow

  
tuck shaykoona

  
Tuesday Morjii

  
tuft enn bunch di plemm

  enn bunch di fwayn
  enn bunch di zhveu
  
tug shoohki chi-oochipitamihk

  
tug-of-war aen wiihkoohk avik aen kaab
  
tugboat aen baatoo ka wiihkoot

  
tuition chi tipayikayhk poor likol

  
tulip enn fleur

  
tullibee li tolibii

  li pwasoon
  
tumble pahkishinihk

  
tumble down apoochikwaniiw
  
tumblebug maanichoosh
  
tumbler aen vayr

  
tumbleweed lii shoograa
  
tumid mishi paakipayin

  
tumour aen chimeur

  
tumult kiishkwayahkamikishihk

  
tun poor la byayr obayn li vayn

  
tuna li pwasoon

  
tundra li graan norr

  
tune la meuzuk

  enn tune
  
tune up maamiinwaapaykaha toon vyayloon

  li tunii
  
tuneful miyoohtakwun

  
tunic aen paardisseu

  
tunnel aen troo daan la tayr

  
tunny aen groo pwasoon

  
turban enn ginii sur la tet

  
turbid wiinaan

  
turbine lii zaanzhayn si koom aen ayrplayn

  
turbulence li groo vaan
  
turbulent kishoowashiw
  si ruf
  
turf li fwayn ver
  wayaypinow

throw out

  
turfman pishkahpatamihk li fwayn ver

  
turgid paakipayin

  
turkey la denn

  
turkey buzzard enn groos denn ka mooshakaashchikayt
  
turkish bath ita chi apwayshoohk

place where you sweat

  si koom aen sauna
  
turmeric li turmeric

  
turmoil li troob

  
turn pahkaan chitootamihk

  
turn (on) yoohtayna
  
turn down namooya otinum
  
turn it waashkaapita

  
turn key ka yoohtaynuhk la port

  
turn/twist kwayshkii
  kwayshkina
  
turncoat kwayshkiiw

  
turning kwayshkiihk

  
turning point ka mayshkochipayihk ta vii
  
turnip lii soochyem

  
turnout kooyikoohk li moond

that many people

  
turnstile aen affayr kakwayshkiimakahk

  
turpentine li turpentine
  
turquoise la rosh ver bleu
  
turtle la torcheu

  
turtle dove li toortarel
  
tusk lii korrn

  
tussle a la kolty

  
tut-tut kaaya piikishkway

  
tutor ka wiichiihiwayhk daan likol

  
tuxedo aen abiimaan

  
twaddle piikishkwayhkaashoo

  
twain deu

  
twang itihtakwun

  
tweak chiistinew

  
tweet itihtakoshihk aen pchi twayzoo

  
twelfth doozyem

  
twelve dooz

  
twentieth vaenchyem
  
twenty vaen

  
twenty-dollar bill aen bil di vaen pyaas
  
twenty-one vaentyayn
  
twice deu fway

  
twig enn pchit braansh

  
twilight paywaapun

  li pchi zhoor
  
twin aen baysoon

male

  enn baysun

female

  
twine la twine

  
twinge aen pchi pwayn

  
twinkle koom lii zitwel

  niimimakaaniyiw si zyeu

dancing in the eyes

  
twinkling pashakwapihk
  
twirl waashakapayihk

  
twist/turn waashakaani
  
twister aen sykloon

  
twit aen foo

  
twitch chiipipayihk

  
two deu

  
two bits vaen't saenk soo

  vaen't saenk sen
  
two faced deu faas
  
two hundred deu saan
  
two pence laarzhaan aanglay
  
two-by-four deu paar kaatr
  
two-dollar bill aen bil di deu pyaas
  
two-edged kiinow lii deu borr
  
two-hundred dollars deu saan pyaas
  
two-step deu paa

  
two-time deu fway

  
two-way deu maanyayr

  
twofold kaatr

  
tycoon enn paarsonn di business

  
tyke aen pchi gaarsoon

  
tympanic membrane didaan laray
  
tympanum didaan laray kapayhtamihk ooshchi
  
type kel sort

  
types mashinatahikew

  li typiiw
  
typewriter aen typewriter
  
typhoid la pwayzoon li maanzhii pi dloo ooshchi

  
typhoon mayikiishikow

  
typhus la malaajhii lii poo ooshchi

  
typical mwayshchi

  
typify paray shinaakwun

  
typist li typiiw

  
tyrant shoohki pamihtow