sabbath li Jimaansh

  
sabotage aen panatstahk kaykway

  aen masaak
  
saboteur ana ka kishinahtakamishit

  
sabre aen saab

  aen graan kootoo
  
sac si koom aen saak di fyel

part of the liver containing bile

  
sachet enn saakosh

  aen pchi saak
  
sack aen saak

  
sacking lii saak a balaazh

  lii gunny saak
  
sacrament li sakrimaan
  
sacred saakrii

  kishchiitayhtakwun
  
sacrifice saakrifis

  
sacrilege aen matawakatamihk lii saakrimaan

  
sad sid valeur
  kitimaakun
  
sadden kashkayhtamoohew

  
saddle enn sel

  
saddle horse aen zhwaal a sel
  
saddlebag aen saak poor la sel
  
saddlecloth aen laynzh chi payhkitaahk la sel
  
saddlery ita lii sel kaooshitahk

  
safe putt daanzhii

  il li safe
  paashpiiw
  
safe conduct miyeu piishkaymishoohk
  kwaayesh aen piishkaymishoohk
  
safe deposit box enn bwet poor laarzhaan
  
safe keeping kwaayesh chi naashtaahk
  
safety pishkayhta

  kwaayesh kanawapamishoo
  
safety belt enn sayncheur ka paashpiiyikoyen
  
safety glass la vitr kaaya ka piinikipayihk
  
safety lamp enn pchit laamp
  
safety pin aen nipayng krosh
  
sag pinishkootew

  
sage l'aarbr a saent

  
sage bush maanzhii di vaash
  
sago enn plant aen kiishtaypoohk

cooking plant

  
sail kaashkambishoohk daan loo

  
sail cloth aen sail

  laynzh di sail
  
sail fish aen pwasoon di sail

  
sailboat aen sail boat

  batoo
  
sailor aen sailor

  
sailor hat aen shapoo di sailor
  
saint aen saent

  
Saint Bernard aen groo shyayn
  
sake poor

  oohchi
  
salad la salaad

  
salamander aen lizaar
  
salami li salami

  
sale atawakayhk

  wayhtahkitew
  
saleable atawakaniwun

  
sales girl la fii ka-atawakayt

  
sales lady la faam ka atawakayt
  
salesman l'om ka atawakayt
  
saline saalii

  
saliva li kraashaa

  
sallow waapanaywishiw

  
salmon li saamoon

  
salon enn graan shaambr

  
saloon li saloon

  
salt li sel

  
salt lick enn block di sel

  li sel chi nohkwatamihk
  
saltwater loo'd sel
  loo saalii
  
salty li seliwun

  
salutation aen salu ooshtamakew
  
salute aen salu

  
salvage mooshahkinikaywin

  
salvation aen paashpiihk

  myeu pimaatshik
  kwaayesh aen pimaatshik
  
salve la michinn ka tominamun

  
same paray

  li mem
  
sameness li paray

  li mem
  
sample kootstamihk

  aen morsoo
  
sanction aen pakitinamihk

  
sanctity aen kishchitayhtamihk

  
sanctuary ligliiz
  
sand li saabr

  li saabl
  
sandal lii saandel

  lii sooyii'd strap
  
sandbox la bwet di saabr

  la bwet di saabl
  
sandfly enn peus di saabl

  enn peus di saabr
  
sandhill crane lii greu
  ochichahk
  
sandpaper li paapyii'd saabl
  
sandpiper lii plavyii
  
sandstone rosh di saabl
  rosh di saabr
  
sandstorm enn taanpet di saabl
  
sandwich aen sandwich
  
sandy li saablywun

  
sane kwaayesh ishayow

  bonn isprii
  
sanitary mitooni payhkun

  
sanitary napkin lii laynzh
  
sanitation aen payhkuhk
  
sanitorium enn plaas chi kiikayhk poor li T.B.
  enn plaas chi kiikayhk poor lii pomonik
  
sap d'loo d'aarbr

  
sapling aen pchi t'aarbr

  
sapphire enn rosh

  
sapsucker li mamikwanow
  
sarcasm pwalisoon

  pishimowew
  
sarcastic pwalisoon

  pishimowew
  aensooltaan
  
sash sayncheur flayshii

  
saskatoon berries lii pwayr
  
sassy aen sooltaan

  
Satan li Jhyaab

  Machimanito
  
satanic machimanitowin

  
satchel saakosh

  
satin li sataen

  
satisfaction satisfay
  miiyeuyhtum
  
satisfy satisfay

  miiyeuyhtum
  
saturated panashkaapaawatow
  
Saturday Samjii

  
sauce la soos

  
saucer niskoop

  l'iskoop payta

bring the saucer

  
sauna ita ka apwayshoohk

  
saunter papamohtayhk

  
sausage lii soosis

  
saute shaashitayk

  
savage aen mayshaan

  
save manaachihtaa

  mawaachihik
  
saved manaachihtow

  mawaachihew
  paashpiiw
  
savings mawaachihew l'aarzhaan

  
saviour li Boon Jeu

  Sooveur
  Zhayzeu
  
savoury wiihkashin

  myeushpakwun
  
saw enn syii

  
saw log enn log a syii

  
saw/see niwapamow
  
sawdust li brayn't syii

  
sawhorse aen zhwalay

  
say itway

  
saying aen patway

  ay-itwayhk
  
scab la gaal

  
scabies malaajhii di poo

  
scale enn ramenn

weighscale

  tipapayshkoochikun

weighscale

  lii zikaal di pwasoon

fish scale

  
scallion lii pchi zaayoon vayr

  
scalloped lii pataak aen kiishishoochik daan dilet

potatoes cooked in milk

  
scalp disseu la tet

  
scalpel aen pchi kootoo

  
scaly la poo mort

  
scamp aen voleur

  
scampered tapashiiw
  
scan aapoohtaapahtamihk

  
scandal aen skaandaal

  
scant kaychish

  taypiyahk
  apishiish
  
scanty apishiish piko

  
scar mashinaashoo

  oochiishishin
  
scarce raar

  noo mishchaytiwun
  yaynk apishiish
  
scarcely akawaat

  akawaatch
  
scare chi shayhkiihiwayhk

  
scarecrow kipochihkaan
  
scared shaykishiw

  kooshtachiw
  
scarf enn krimonn

  
scarlet roozh foonsii

  
scary kooshtachinakwun

  
scat tapashi ota ooshchi

  
scatter piiwina

  taashwaykwaypinik

scatter cards

  piiwayyaamoowuk

people scattering

  
scavenger mooshakashchikew
  
scenery miyoonakwun

  
scent miyoomaakwun

  miyoomaakwunwa
  
sceptic notapwayhtum

doesn't believe

  
schedule aen ishi paminamihk

  
scheme aen koon ploo

  
schizophrenia aen ahkooshihk daan la saarvel
  
scholar aen vray smaart

  baynaynstrwii
  
scholarship laarzhaan poor laynstruksyoon
  
school l'ikol

  
school teacher maytr d'ikol
  maytress d'ikol
  
schooling aen itohtayk l'ikol
  
schooner aen groo bachimaa

  
Schottische aen schottische
  lii scot ka ishi niimichik
  
science aen nohtay kishkaytamihk

  
scientist aen scientist

  
scion aen maambr di famii hoo

  
scissor lii siizoo

  
scoff pakwatew

  pakwatum
  
scold makohew

  kiihkamew
  
scone lii pchit gaalet

  
scoop kwapaha

  kwapahikun

something that you scoop with

  
scoot tapashiiyamo

  awaash
  
scooter si koom enn shayzh avik aen naanzhayn

  
scorch pihkashikayhk

  
score aen pwayn daan la game

  
scorn kishiwashihk

  
scorpion aen manichoosh di pwayzoon

  
scoundrel aen vilayn
  
scour mitooni kishiipaykinikaataywa

  
scourge aen fwet a ploon

  
scout papaam dwaashchikew

  papaam wapahshchikew
  
scowl kishii-oonaakooshiw
  
scrag aen maygrishinn

  
scram awush

  vataan
  maarsh
  
scrap aen pchi morsoo

  
scrape kaashkaha

  pooshakinum
  
scrapple li restaan aen kiishishamihk

  
scratch kaashkipita

  chiishchiikina
  
scrawl aen machipayikayhk

  
scrawny maygr

  kawahkatishoo
  
scream shoohkitaypwayt

  
screen aen screen

  
screw aen navis

a screw

  shiihtahum

to tighten

  
scribbler piikoopayhikayt

  aen scribbler
  
scribe ana ka ooshipayikayht

  
scrim lii ginii

  
scrimmage ka matawayhk li football
  
script mashinahamihk

  
scripture la bib ooshchi ka pimitshahamihk

  
scroll lii lway

  
scrounge mooshahkashchikew

  papam natotamakew
  
scrub kishiipaytuhkinikew

  
scruff aa naryayr li koo

  
scrupulous honnayt
  
scrutinize kwaayesh aen kanawahpatamihk
  
scuff maynshchiwaypishkamihk

  
scullion enn saarvaant

  
sculptor ka wiihkooshchikayt

  
sculpture aen wiihkooshchikayt avik li bwaa

  aen wiihkooshchikayt avik lii rosh
  
scum la broo loo jeur ooshchi

  
scurry kwayakamoo

  kakwayahoo
  
scuttle aen pchi plaa

  
scythe enn foo

  
sea la mayr

  
sea breeze aen pchi vaan'd mayr
  
sea ducks lii kanaar di mayr
  
sea foam la broo di mayr

  
seagull aen nwayzoo di mayr

  
seal kipahamihk

  
seam enn koocheur

  kipookwaata
  
seaman aen nom di mayr

  
seamstress enn modeuz
  
seaplane aen ayrplayn di mayr

  
seaport ita enn vill ka nakishkamihk d'loo

  
sear kiishisha

  
search for natoona
  
search warrant aen paapyii di lway awiiyuk chi mishkakashoot
  
searching natoonikew
  natoonawew
  
searchlight enn light chinatoonikayhk
  
seashells lii kwachii di mayr

  
seasick la malaajhii di mayr

  
seaside oobor la mayr

  
season sayzoon

  
seasonal la sayzoon

  
seasoning si koom li pwayvr pi li sel poor li goo
  
seat la shyiizh

  
seat belt la sayncheur di shyiizh

  
seaweed lii zhaarbaazh di mayr

  
secluded nimooya naakwun

  
seclusion katanoohk

  
second la deuzyem

  
secondly deuzyem

  
secrecy kiimootatishiwin

  
secret kiimooch

  
secretary aen secretary

  ka ooshipayikayt
  
secrete pimichiwun

  
section enn seksyoon

  
sectional aan morsoo

  
secure shiihtaashtew

  
security kanawayhtamihk

  aan poliss

  
sedate nipayhew avik la michinn

  kiyaamaywishiw
  
sediment kaykway kaa-ashtayk disoor diloo

  
seduce kaashkimew

  wayayshimew
  
see/saw ni waapahten
  gii waapahten
  
seed lii grenn

  
seedlings lii pchit aarbr

  
seedy mischayt lii grenn

  
seek natonawew

  natonum
  
seem si koom

  akooshi shinaakwun
  itayhtakwun
  
seeming tapishkoot

  
seep pihtikwaychiwun

  
seepage piishchipew

  
seesaw chaashchaangoon

  
seethe kakwyakitaashoo

  
segment aen morsoo

  
segregate apaar

  
segregation apaar aen ahikashoot
  
seine enn ray

  
seismic ka namakotayk la tayr

  
seize ootihtin

  ootihtinew
  
seizure oochipitikoo

  oochipitikoot
  
seldom waawiikaaht

  si bayn raar
  
select kakaykina

  
selection aen kakaykinamihk

  
self niiya ikoo

myself

  kiiya ikoo

yourself

  wiiya ikoo

his/her self

  
self-assured kayshchinahook
  
self-centered faataas
  yaynk wiiya kishkishitootaashoo
  yaynk wiiya itaymishoo
  
self-love shaakiiyishoo

  
self-pity kitimaakayimishoo

  
self-teaching kishinahamaashoo
  
selfish shashaakish

  wiiya piko nakatwaymishoo
  
sell ataawaakay

  
sellout toot kaa ataawaakayhk

  aahkiiyow kaa ataawaakayhk
  
semen la dishaarzh

  
semi-annual deu fway par anii
  
semi-circle demii circle
  amwaachii aen roon
  
semi-monthly deu fway par mwaan
  
seminary li seminayr

  
senator aen senateur

  aen maambr di goovaarnimaan
  
send itshaha

send it

  itshahoo

send that person

  shipwaytshaha

send it away

  
send for naatshaha
  
senile ati waaniihkew

  maachi waaniihkew

starting to forget

  
senior enn vyay paarsonn

  
seniors li vyeu moond
  
sensation nimoshihoon

  
sensational nakachihtow
  
sense moonayihtamihk

  
senseless putt disprii

  putt rayzoon
  kiishkwayhk
  
sensible boon saan

  aapayshiw
  
sensitive saan sib

  waahkaywishiw
  
sensual li pliziir di kor

  
sentence ooshipayha

  
sentiment kaykway ka mooshitahk
  
separate sipaarii
  pashkayna
  
separation si paarasyoon
  pashkaywitoowin
  
September Septaambr
  
serenade aen nakamoohk

  nakamoohk poor awiyuhk
  
serene waashayshkwun

  pahkun
  
serf aen travayaan

  
serge si koom la sway

  
sergeant aen saarzhaan

  
serious siirieu

  
sermon kakayshkwayhk

  
serum la michinn

  
servant aen saarvaan

male

  enn saarvaant

female

  
serve aen pamiihiwayhk

  
service li saarvis

as in church

  wiichihiwayhk

to help

  
service station aen garage
  ita li gaz ka atawakayhk
  
serviceable ka-aapatun
  
serviette saarviyett

  chi kaashiitonayhoohk
  
session si koom aen asaamblii

  mamowapihk
  
set aashta

  oyayshtaasho
  
setback aanaryayr

  ashaypish
  
setter enn raas di shyayn

  
setting wiitapimew

  
settle setlii

settle a disgreement

  aashtayakamin

water that settles

  kwaayesh aashta

put it right

  
settle down ponahkamikishiw
  kiiyamayow

keep quiet

  miyeu pimatishiw

living right

  
settlement aen settlimaan
  aen pchi vilaazh
  
settler aypaywiikit

  
seven set

  
seven hundred set saan
  
seventeen jhiset
  
seventh setchyem

  
seventy swassant jis

  
sever manishum

  kiishkishum
  
several mischayt

  aatiht
  
severe vilayn

  strik
  
sew kaashkikwaata

  kipookwaatum
  
sewage la kwashoonrii

dirty stuff

  
sewer li soor

  
sewing machine aen moolayn a kood
  
sex lamoorhikayhk

intercourse

  maal

male

  fimel

female

  
sextet sis li moond

  
sexual ahkwatishiw

  
shabby kitimaakihoowuk

  machinakwun
  
shackle lii shenn ashtamaakaashoo

  
shade akawaashtew

  la brii
  
shadow aen mii raazh

  aychikashtayshihk
  
shady la briiywun

  akawaashtayow
  
shaft enn flesh

  
shaggy lii graan zhveu

  
shake nanihkina

  mamikoonew
  
shaker aen pwayvrii

pepper shaker

  enn selyayr

salt shaker

  
shaky nanihkipayiw

person shaking

  nanampayin

unsteady building

  
shale la rosh

  
shallow noo timiiw

  noo oofoon
  noo ataamihk
  
shame la hoont

  niipaywishiwin
  
shameful enn graan hoont

  
shameless putt hoont
  shiipiniipaywishiw
  
shampoo li savoon poor lii zhveu

  
shank li zoo aantoor li zhnoo pi li boulay

  
shanty enn pchit maynzoon'd log

  
shape ay-ishchikaashoohk

  
shapely takahkinakooshiw

  miyoonakoshiw
  
share taashkinikay

  aan paar
  
shark aen groo pwasoon di mayr

  
sharp kiinow

  
sharp shooter aen chiireur

shooter

  nihta paashkishikew

good shooter

  
sharpen kiinipootaa
  
sharper nawut kiinow

  
shatter piinikihtin

  
shave kaashkipaashoo

to shave

  piihtoosha

shaving other than your face

  
shaving kaashkipashoohk

  
shawl aen shaal

  
shay aen soldaa

  
she il

  enn
  wiiya
  
sheaf enn bochinn

  bwachinn
  lii sheave
  
shears lii groo siizoo

  
sheathing aen koovayr
  
shed enn shed

  haangaar
  
sheen waashikopayihk

  
sheep lii mwatoon

  
sheep dog aen shyayn'd mwatoon
  
sheep ranch aen ranch di mwatoon
  
sheep rancher aen oohpikihaat lii mwatoon
  
sheepish niipaywishiw aen kii maayitotuhk

  
sheepskin la poo di mwatoon
  
sheer paashkooshwew

  
sheet aen draa'd lii

  
shelf enn kornish

  
shell kaartoosh

bullet

  li kaal daef

eggshell

  
shellac si koom la kol

  chi shiitawaahk
  
shelter a la brii

  
shelves lii kornish

  
shepherd kanawayimew lii mwatoon

  aen gaarjyayn di mwatoon
  
sherbert li disserr jlii

frozen dessert

  
sheriff la poliss

  
sherry li vaen

  
shield chi kaashoohk

to hide

  poor difaand

for defense

  chi naashkoohk

protects you

  
shift mayshtoonamaatoowuk

  
shiftless pariseu

  boryayn
  
shifty aen pa fyab

  pa trustaab
  
shimmer waashakopayin
  
shimmy nanihkipayin
  
shin la jaamb li zhnoo jusk oo boolay

  
shine waashaakwaha
  
shingle li bardoo

  
shiny waashihkopayin

  waashihkoopayinwa
  
ship aen bachimaan

  
shipment aen pooshtashoohk

  
shipping shipwayhtshahamihk

  
shipshape aan bonn ord
  
shirk kakwaykichishkiiw

  
shirt enn shmiizh

  
shiver nanihkachiw

  
shoal noo timiiw

  
shock kooshkwayhtamihk

  
shoddy pa boon

  noo kwaayesh
  
shoe sooyii

  
shoe shine waashakwahamihk lii sooyii
  
shoehorn enn korn di sooyii
  
shoelace kwaardoon di sooyii

  
shoemaker aen kordonnyii
  aen fayzeur di sooyii
  
shoer lii sooyii di fer poor lii zhvoo aashtow

  
shoo vaa taan

  niiyaan
  
shoot paashkishum

to shoot it

  paashkishikew

shooting

  
shooting gallery ita ka paashkishikayhk
  
shooting star aen nitwel kaaniihtakoochihk
  
shop aen pchi stor

little store

  aen pchi magazaen

little store

  mayishkamihk

as in buy things

  
shopkeeper li stor kaakanawayhtuhk
  
shoplifter kimootit daen magazaen
  
shoppers mayishkahkihk

  otinikaywuk
  
shore oobor diloo

by the water

  oobor la tayr

by the land

  
short chuhkwow

  chuhkooshiw

short person

  koor

a little short

  
short-tempered waahkay kishiiwpayiw
  
short-term achiyow
  noo kinwaysh
  
short-winded kipataahtamihk
  noohtay tahtum
  
shortage noohtaypayiw

doesn't have enough

  
shortbread lii biskwii di nowel
  
shortchange wayayshihik

cheated

  
shortcoming waawanayhtum
  
shortcut kaashkamoohtaywuk

  
shorten pleu koor
  chuhkoopita
  
shortening li saendoo
  
shorthand pleu vit aen ooshipayikayhk avik lii pchit lett
  
shortly wiipat

  
shortsighted noo waahyow taapiw
  noo nahaapiw
  
shot koot fiizii

  kiipaashkishwew

shot someone

  
shotgun aen fiizii a ploon

  
should chi kii

  
shoulder l'ipool

  n'ipool
  
shoulder bone lii zoo d'ipool
  
shout taypway
  taypwew

shouted

  
shove aahkwaypinew

shove someone

  aahkina

push

  
shovel la besh

  la pel
  
show waahpahtahi

show something

  waapahtahiwew

showing it off

  kishinamowew

show how

  
shower kimoowaashin

rain shower

  kishiipaykiihk

as in washing

  
showing wapahtayiwayhk

  wapahtahiwew
  
showpiece kaykway chi wahpahtayiwayhk
  
showplace enn plass ita chi wahpahtayiwayhk
  
shrapnel lii pchi morsoo di kaartoosh

  
shred piinikipita

  
shrew si koom aen soorii

  
shrewd aen smaart

  nipwaahkow
  
shriek taypwaypayiw

  
shrike pchi twayzoo

  
shrimp lii shrimp

  
shrine enn grut

  
shrink oochipoopayin

  ochipohkatew

shrunk from burning

  
shrivel oochipoopayin

  
shroud aen draa

a sheet

  toon kor ka waawaykinamihk

wrap your body with

  
shrub lii pchi taarbr

  
shudder nanumpayiw

  
shuffle ataynik

  
shun katapashiihaywuk

running away from

  
shush kipootoonaywew

  ponaywita
  
shut kipaha

  
shutter enn klaansh

  
shuttle si koom lii ayrplayn

  
shy niipaywishiw

  la hoont
  
siamese twins lii bessoon
  
sibling tii zaanfaan

  
sick malaad

  aahkoshiw
  
sicken aahkoshiihikoo

  
sickle la foo

  
sickly malaajif

  
sickness enn malaajhii

  
side agoosh oo baen a dret

  
side effect aymiikooyenn la malaajhii
  
sidekick moon naasasyii

  
sideline la liing oobor

  
sidelong oobor tayhkay
  
sidesaddle enn sel oobor ka aapihk
  
sidestep oobor ishi pimohtew

  
sideswipe tawahotochik
  
sidetrack wanishkwaymaywuk
  
sidewalk la reu

  li trotwayr
  
sideways a kootii
  oobor tayhkay
  
siding li siding

  akwanahamihk li kootii di la mayzoon
  
siege ootinamakaashoo

  
sierra lii moontaayng

  
siesta aen som

  aashtayshihk
  
sieve shiikopatinikun

  
sieze nawatihtina

  
siezure ochipitikoo

  
sift shiikopatina

  
sigh aahkataamoo

  
sight la veu

  waapihk
  
sight seeing kipawaapashchikanaan
  
sightless ayka aywapit

  aveugl
  
sign li sinii

  toon noon maashinaha
  
sign of the cross li siing di la krway
  
signal aen siing

  
signature aen signaychur

  
signify aen siing

  
silence kiiyaamaashtew

  
silent kiiyaamaya

  
silhouette chikashtayshihk
  
silk la sway

  
silk cotton la sway di kottoon
  
silk hat aen shapoo'd sway

  
silk stocking lii baa'd sway
  
silkworm aen verr di sway
  
sill li shaasii

  
silly kaypaatshiihkaashoo

  
silo ita li maanzhii ka aashtaahk poor lii zanimoo

  
silt li pchi saabl

  
silver laarzhaan

  
silver anniversary noss daarzhaan
  
silver fox li rinaar grii

  
silver plate aen asyett aarzhaantii
  
silversmith enn paarsonn ka ooshitaat kaykway avik laarzhaan
  
similar tapishkoot paray

  
similarity kaykaat paray
  
simmer payhkaat oohtew

  
simple wayshchishik

easy

  
simple-minded kakaypatishiw
  mooshchiwiw
  
simpleton kakaypatishiw
  aen bayta
  
simplify wayshchihta

  
simply saymp

  paa jhur
  
simultaneously la mem taan
  
sin payshii

  
since ashpinayn

  aakooshpii
  
sincere honnet

  trustaab
  
sinew li naynr

  
sing nakamoo

somebody's singing

  nakamo

tell to sing

  
singe pashishoo

being singed

  
single payyakoo

alone

  paa maryii

not married

  
single bed aen pchi lii
  aen lii poor enn paarsonn
  
single file enn liing dret

  
single-handed tooseul
  
single-minded tapwaykaymishoohk
  
singleness aen payakohk
  
singly tooseul

  paahpayyek

one at a time

  
singular payek

  
sinister mayitootum

  
sink kooshaapew

something's sinking

  li sink

kitchen sink

  si koom aen laavmayn

like a wash basin

  
sinner lii payshii pimoohtatow

  
sinus taywistikwanew

  
Sioux lii Syoo

  Dakota
  
sip shoopahta

  enn pchit gwaarzhii
  
siphon wiihkwahtamihk

  
sire li paapaa

  
siren shoohkayhtakwun

makes loud sound

  
sirop li siiroo

  
sister ma seur

  enn seur

nun

  
sit api

  ayapi
  
site enn plaas

  
sitting ayapihk

  
situated aakota

  
situation chi ishpayihk

  
six sis

  
six hundred sis saan
  
sixteen sayz

  
sixteenth la sayzyem

  
sixth sizyem

  
sixtieth swasaantyem

  
sixty swasaant

  
sizable groos

  mishow
  
size ayshpiishchaak

  
sizing tipahum

  
sizzle shaashihtew

  
skate shooshkwatahew

act of skating

  
skates lii skate

  lii pataen
  
skating rink li skating rink
  ita ka shooshkwatahayhk
  
skein lii zway an liing

flock of geese

  enn plot di lenn

ball of yarn

  
skeleton chiipy

  lii zoo'd mor
  
sketch maashnipayhayn

  
sketchy pa troo boon

not very good

  
skewer aen bwaa pwayncheu

  aen bwaa aen kiinaak
  
ski lii skii

  
ski-doo aen ski-doo

  
skid shooshkopayiw

slide

  
skiff aen skiff

  aen pchi kanoo
  
skill nakaatchihtow

  
skilled piko kaykway kaashkihtow

  
skillful nakaatchihtow

  
skim manaha

  
skim milk dilet putt krem
  
skimp manaachchikayhk

  
skin la poo

  puhkoona

to skin something

  
skinny maygr

  kawahkatishoo
  
skip oohpikwaashkwahtiw

as in jumping

  kiimiihk l'ikol ooschi

skip school

  
skirmish tapashiihk

  
skirt enn zheup

  enn zheup di robb
  
skis lii skii

  
skittish kooshtamihk

  
skulduggery aymayitootamihk
  
skulk kiimotatishiw

  
skull enn tet di morr

  
skunk aen shikaak

  
sky li syel

  
skylight la light di syel

  
slab la plaansh

  
slack kihtimiw

  
slacken aapihkonum apishiish

  
slacks lii kilot

  
slam pakumishimew

as in wrestling

  shohki kipahum

as in slamming a door

  
slander kiyaashkihk

  panatchihtawew soon noon
  
slang enn sort di laang

  
slant yipayow

  
slap pashiihkwaywew

  pakamahoowayhk
  
slash taashkisha

  
slat lii pchit plaansh

  
slate ita ka mashinahamun kaykway

  
slaughter la booshrii
  aen animaal ki nipahow
  
slave aen nisklaav

  
slave driver aen booroo
  shoohkatooshkahew
  
slay nipahew

  
sled enn trenn

  
sledge enn slii baa

  
sleek miyonakoshiw

  
sleep nipaa

  kowishimo

command to go lie down and sleep

  
sleeping bag aen saak ita chi nipahk
  
sleeping pill enn pilunn chi nipahk
  
sleepless noo nipow

  
sleepwalk niipaapimohtew
  
sleepy noohtay nipow

  
sleet diloo pi la glaas maylii

  
sleeve la maansh

  
sleigh la slii

  
slender pa graa

  aen slim
  
slept in ooshamihkwamin

  
slice enn traansh

for bread

  enn griiyad

for meat

  
slick shooshkwow

  
slicker nawut shooshkwow

  
slide shooshkwachiwayhk

to slide

  shooshkwachiwew

is sliding

  
slight apishiish

  
slim aen slim

  kinooshiw pi maygriwiw
  
slime shooshkoshiw

  
slimy pashakwow

  
sling tapishkamihk
  
slingshot enn froond
  
slip enn jeup

clothing

  shooshkoshin

  
slipknot taahkopita

  taahkopichikaywin
  
slipper aen sooyii di mayzoon

  
slippery shooshkwow

  
slipshod maamaashiish

  
slit taashkishaa

  
slither shooshkoopayihoo

  
sliver aen nishap

  
slob la baav

  
slobber oohchikawitoonew

  aen baaveu

eat

  
slogan aen ishi itwayhk

  
slop maazhii di kwashoon

  
slope yipayow

  
sloppy wiinishchikayhk

messy

  
slot aen pchi troo

  
slouch waakatapihk

  waakoohtayhk
  
slough aen maray

  
sloven aen kwashoon

  wiininakoshiw
  
slow papaychiiw
  
slowly payhtuk

carefully

  
slug enn kaartoosh

the bug

  pakamahwew

to hit

  
sluggish kihtimiw

  
sluice poor d'loo chi nakinamihk

  
slum kitimakiwiikiw

  
slumber nipaahk

  
slump waakatapiw

  
slur noo nihtaawayhk

  
slush la niizh la mwachii diloo

  
sly kiimootishiw

  
smack oochayhkayhk

  
small pchi

  apishiishiw

refering to a person

  apishaashin

smaller version of something

  
smallpox li pox

  omikiiw
  
smart aen smaart

  
smarten up ponahkamikishi
  kiiyamapi
  
smash piikohtatow

  shiikohtatow
  piinikihtitow
  
smear shinikwahum

  shinikoonikaatew
  
smell miiyaakwun

  miiyaahta
  
smelly wiihshchay kimakwun

  miiyaakwun
  
smelt li pwasoon

  
smelter tihkishamihk

  
smile paahpinaakooshiw

  
smirk kaakway pahpiw

  
smith li ferr katashiihkuhk

  
smock aen kapoo

  aen smock
  
smog la bookaan maynlii avik la braam

  
smoke la bookaan

  
smoked kaashkapahtew
  
smoked fish li pwasoon aen kaashkapashooht
  
smokehouse mayzoon'd bookaan
  
smokestack enn graan bookaan
  
smolder maynshchitayk pi putt bookaan

  
smooth pa rof
  
smother kipwataami-ayaahk

  
smudge enn bookaan

  
smug mishtahi itaymishoo

  
smuggle kiimooch piihtikwaymakun

  
snack apshiish kamiitshoohk

  
snag aen fil ay-oochipayit

  
snail snel

  
snake enn koolayv

  
snake bite enn koolayv ka tahkwamish
  
snake charmer lii koolayv ka kitotaat
  oyooshpishihew
  
snake dance la daans di koolayv
  
snake root la belaangilik
  
snaky playn't koolayv

  
snap ootina aen portray

take a picture

  
snapper aen pwasoon

  
snappy kakwayahoo

  
snapshot aen pchi portray

  
snare aen kwalay di lyayv

  tapakwaan

  lii lyayv dakohtamwawuk
  
snaring aakootaakwew

  aakootaakwayhk
  
snarl nihkimoo

  
snatch nawatinum

  
sneak kiimiihk

  
sneer machinakoshiw

  
sneeze chashchaamoohk

  
sneezing powder la poodr chi chaachchaamoohk
  
snicker kiimootaapihk

  
sniff shinatoomaaschikayhk

  
sniffle kipochaanayhk avik li reum

  
snip kamanishaawaatamihk

  
snipe enn baykaas

  
sniper kiimooch paashkishikew

  
snitch kimootihk lii pchit afayr

  
snivel la morvoonii

  
snob aen faataas

  
snoop natookishkaytamihk

  
snooze shiipaahkwashihk

  
snore matwayhkwaamiw

  
snort aen pchi filay

  
snot la morv

  
snout aen nii di kwashoon

  
snow la niizh

  
snow blindness noo-wahpiw avik la niizh
  
snow fence aen paar di niizh
  
snow water diloo'd niizh
  
snowball enn plot di niizh

  
snowbank enn baa'd niizh
  
snowbird lii zwayzoo'd niizh
  
snowbound kipwaakoonayhk
  
snowfall la niizh pahkishin

  
snowing mishpoon

  
snowmobile enn maashin di niizh
  
snowplow aen snow plow
  
snowshoe lii raachet
  
snowstorm enn taanpet di niizh
  
snowy mishpooshin

  
snub noo kanawapamiwew

  
snuff li taabaa

  la shik
  li snuff
  maamakwamew
  
snug kiishooshihk

  
snuggle araa chi pimishinihk avik awiiyuk

  
so abayn

  kiiyaam
  
so long miina ka wapamitin

  
soak akoohtitow

soaking something

  akohchimew

putting it in water

  panaashkaapaawew

soaked from the rain

  
soap li savoon

  
soar amachiwayhaahk

  
sob maatoohk

  
sober a zhayn

  
soccer li soccer

  
sociable kishaywatishiw

  
social aen nakishkatoohk

  
social worker aen social worker
  li moond aen pamihaht

taking care of people

  
society la saasyitii

  
sock aen baa

  
socket ka piihtamohtahk

  
sod la toorb

  
soda li soda

  
sodden shapopew

  
sofa li sofa
  
soft yooshkow

  moo
  
soft-hearted kishaywatishiw
  aen boon keur
  
soft-spoken noo shoohkipiikishkwew
  
soften yooshkina

  yooshkipita
  
soggy shaapwaapaawew

  
soil la tayr

  
sojourn kapayshiw

  
solace maachi miiyoyow

  
solar li salay

the sun

  lii zitweel

the stars

  
solder kipohkashamihk

  
soldier soldaa

  
sole too seul

alone

  payakoo

being alone

  
solemn paahkun

  
solemnity enn promess
  
solicit natotamakayhk

  pakooshtwow

asking for something

  
solid shoohkun

  
solidify maashkowpayin
  
solitaire li salitayr

  
solitary payakoohk

  too seul
  
solitude too seul

  
solo nakamoohk

  
soluble tihkaapaawew

  
solution mishkum la ripoons

  
solve kaashkihtow

  
sombre iyikwushkwun

  kiyaamayow
  
sombrero aen groo shapoo
  
some aatiht

  
somebody awiiyuk
  
somehow naandowishi

  
someone awiiyuk

  
somersault aapoochikwaaniihk
  
sometimes aashkow
  
somewhere naandow
  
son moon gaarsoon

  
sonata nakamoowin

  
songbird aen nwayzoo'd shaansoon

  
songster aen shaanteur

  
soon wiiput

  
soot nwaynr di chiiyoo

  li soof
  
sooth kiikew

  
soother aen bibroon

  
sop panaskapawew

  
sophisticated paahkaanishiw
  
sophistication paahkaanpimatishiw
  
soprano aen nakamoohk

  
sorcery aen machitotakayhk

  
sordid la kraas

  
sore ni wiishakayihtenn

I'm sore

  wiishakayihtum

that person is sore or hurts

  
sorrel roozh-brun

  aen saandrii
  
sorrow la penn

  
sorrowful la penn ayow
  
sorry ni mihtatayn

I'm sorry

  mihtatamihk

sorry

  
sort enn sort

a sort

  aykootoowuhk

that kind

  
sot kiishkwaypew

  
souffle aen ishipootachikayhk

the way you blow

  aen ishikiishishamihk lii zaaf
  
soul aen naam

  
sound li soon

  aen ishitihtaakwuhk
  
soup la soup

  la rababoo

rabbit soup

  
sour seur

  shiiwow
  
source taanday ooshchipayihk

  
sourpuss kishiishtaakew
  
souse kiishkwaypaysh
  
south sud

  
southerly li sud tayhkay
  aen vaan'd sud
  
southward li sud tayhkay
  
souvenir aen souveniir

  
sovereign hoo plaasii
  kishchi awiiyuk
  
Soviets Lii Russ

  
sow enn trwiiy

  
space lispaas

  
spacious mishow

  
spade la pel

  la besh
  
spades li pik

cards

  
spaghetti li spaghetti
  
span aen ishikinwaak

  
spaniel aen shyayn

  
spank pashitiyaykanamew

  
spar enn paarsh poor lii baatoo

  
spare ishkoonamaakayhk

save for somebody else

  ishkopayihk

left over

  
spareribs lii plaa kootii
  
sparing manachishchikayhk

  
spark flaamesh

  
sparkle waashikoopayihk

  
sparrow aen mwaanoo

  
sparse faen

  waawaahyow
  
spasm doochipitikoon

  
spat kiihkaahtowuk

  
spatter kwaashkwaykootew

  
spawn lii pwasoon wawiiwuhk

  
spawner ita ka paashkawaywoochik

  
spay manishokaashoot

  
speak piikishkwayhk
  
spear aen graan bwaa loon ka chiipwaak

a spear

  tahkahtchikun

an object that you stab with

  
spear man ana ka tahkahtchikayt
  
special kischi kaykway

  
species li mem

  
specific ispray

  
specify kwaayesh wiihtum

  
specimen kaykwaayi

  
speck enn taash

  
speckled piivlii

  
spectacles lii loonet
  
spectacular li miyeur
  
spectator kanawapahtchikayt

  kanawahpahkew
  
speculate ataawaakew

  mamtonayhtum
  
speculation nakatwayshchikew
  
speech piikishkwew

  
speed shoohkaypayihk

  
speller kwaayesh itwaywuk

  
spend mayshtin

  
spendthrift mishtahi mayshtinikew
  
spew pwaakamoo

  
sphere wahyow

  
sphinx si koom aen animaal

  
spice lii zipiss
  
spider aen kaanookaat
  
spike aen groo kloo

  
spill shiikwaypina
  
spin waashakaawaypayin

  
spinach li spinach

  
spinal cord li nayr di raynchii
  
spindle tihtipichikun

  
spine raynchii

  
spinster enn vyay fii pa maaryii

  
spiral washakow

  
spirits lii zisprii

  
spit shiihkoohk

  
spite kaahkwayimew

  
spitoon ita ka shiihkoohk

  
splash kwaashkwaypinamihk diloo

  
splendid mishchayt miyoshin

  mitooni miyoshin
  
splice aashkwamoohtaahk

  
splint enn pchit plaansh mess

  
splinters aaniklaa

  
split taashkinamaatoohk

  
splotch lii taash

  
splurge mishimaynshtinikayhk

  
splutter kootawii-itwayhk

  
spoil panaatun

  
spoke enn ray

  aen spoke
  
spokesman piikshkwaystamaakayhk
  
sponge aen sponge

  
sponge bath kishiipaykiihk
  
sponsor wiichihiwew

  
spooks chiipayuk

  
spool enn kanel

  
spoon enn chooyayr

  
spoonbill aen kanaar

  
sport aen sport

  faantaas
  
spot enn taash

  
spotlight aen spotlight

  
spouse aen maaryii

  
spout li booshoon

  
sprain kootookoonum

  
sprawl taashwaykishin

sprawled lying down

  taashwaykapiw

sprawled while sitting

  
spray shishoopaata

  
spread shoopayha
  
spread on shoopew
  shoopayho
  
spree ooshaamitootamihk

doing something excessively

  
sprig enn pchit braansh

  
spring Praentaan

  
spring chicken enn zhenn paarsonn
  
spring fever la fyayv di praentaan
  
springboard enn plaansh kayooshkaahk
  
springtime li praentaan
  
sprinkle piiwayna

  shaahpoopataa

sprinkle with water

  
sprout enn zhaarm

a sprout

  shaakikihk

it's growing

  
spruce aen nipinet

  
sprucegrouse enn paadrii
  
spry wachayhpiihk

  
spunk shoohkayimoohk

  
spurts shaashikwut shipwaykootew

  
sputter nanakipayiw

  
spy aen spy

  
squab lii zhenn piizhoon

  
squabble kiihkaahtoohk

  
squad l'aarmii

  
squadron lii soldaa
  
squalid wiishchaykun

  
squall kishchi yootin

  
squander poor aaryayn chimaynshtinikayhk
  
square kaarii

  
square dance aen square dance
  enn kwadrill
  
squash napakishkawew

  si koom enn sitrouille

  
squat pishkwatapihk

  
squawk mamshihkaymoohk

  
squeak payhtakwun

  
squeal payhtakooshiw si koom aen kwashoon

  
squeamish miiyimaashchihoohk
  
squeeze maakoona
  
squid li pwasoon di mayr

  
squint napatayshkaapihk

  
squirm mimikoohk

  
squirrel enn swiss

  
squirt kwaashkwaynamowew

  
stab tahkamew

  
stable li taab

the barn

  aen nitaab

a barn

  
stack aen miloon

  
stadium enn groos baachis poor lii game

  
stag aen maal di shoovreu

  
stage li stage

  
stage coach aen waagoon
  
stagger aashaawaykoochinihk

  
stagnant pwaykihtaakamin

  
stain atihtew

  
stair aen niskalyii

  
stairway liskalyii

  
stake pootoo a kord

  
stale pa fray

  vyeu
  
stalky wiinoo

  
stall li stall daan li taab

  
stalwart mashkawooshiiw

  
stammer li begiihk

  
stamp aen nitaamp

  
stance ayshikaapawihk

  
stand niipawi

  
stand upright dret niipawi
  
standard enn manyayr piko

  
staple enn kraamp

  
star aen nitwel

  
starch laampway

  
stare naashpitaapamew

  
starlight la light d'itwel

  
start maachihtaahk

  
startle kooshkoohew

  
starvation nipaahkatayhk
  
starve nipaahkatew

  
stash kaachikew

  
state enn paarchii di piyii

part of a country

  
stated itwew

  
statement aen itwayhk
  
static noo maashchiimakun

  
station aen staansyoon

  
stationary payakwanoohk aashtew
  
stationery lii paapyii
  
statistics aen kishkayhtamihk aan noombr

  
statue enn staacheu

  
status aen ishi oohtachihoohk

  
staunch shokishiw

  
stave li bwaa poor lishel

  baarii
  
stay ayaa

  kipishchii
  
stead chi wiichiihiwayhk

  
steady tapitow

  
steak li steak

  
steal kimootihk

  
stealth kimootatishiw

  
stealthy kimoochimaashchiihk

  
steam l'ashchim

  
steamboat aen bachimaan a shchim
  
steamer aen naanzhayn a shchim

  
steed aen boon zhwaal

  
steel la foond

  li ferr
  
steep chiipatow

as in a hill

  kiishaakamin

steep tea

  
steeple kloshii d'igliiz

  
steeplechase kashkum koochishkawew
  
steer aen beu

the animal

  paminikay

steer a vehicle

  
steering wheel la roo d'atomobil
  
stem paashkikin

  
stench wiishchaykun

  
stencil ita chi ooshipayhikayhk d'aen paatroon

  
step aen paa

  
step down nihtakooshii
  
stepbrother moon frayr
  
stepdaughter ma fii
  
stepfather ni paapaa
  
stepladder l'ishel
  
stepmother ni mamaan
  
stepparents mii paraan
  
steps lii step

  
stepsister ma seur
  
stepson moon gaarsoon

  
stereo stereo

  
sterile payhkun

clean

  
sterling laarzhaan

  
stern ka paminamihk li baatoo

  
stew li raagoo

  
steward paminamaakew

  
stick aen bwaa

  
stick up naatamwew

  
stick/glue on la kol di bwaa
  
stickpin aen nipaynglet poor aen kol

  
sticky pashakwow

  
stiff shiitawow

  rayd
  
stiffen shiitowipayin

  
stigma niipaywishihk

  
stiletto aen pchi kootoo pwayncheu

  
still kiiyaam aashtew

  kiiyaapit
  aen still di bwaasoon
  
stillborn nipoo avaan chi nihtawakit

  
stilts lii graan paarsh chi pimoohtakayhk

  
stimulants lii moovay drug
  
stimulate kiishkwayshkaakoo

  
sting chiishookoo

  
stinger li jhwii d'aamoo

  
stingy shashaakishiw

  
stinkbug lii manichoosh ka wiishchaykishichik

  
stinks wiishchaykun

  
stinkweed lii moovay zaarb
  
stint achiyow

  
stipulate dimaandii

  
stir atayha

  
stirrup poor la sel

  
stitch kaashkikwashoohk

  
stock lii zanimoo

  
stockade aen graan paar

  
stockbreeder lii zanimoo ka wiichayhtahaat
  
stocking lii baa loon

  
stockman awiiyuk lii zanimoo ay-oohpikihaat
  
stockpile aen taa

  
stockyard ita kakaanawaymishchik li zanimoo
  
stoke chahkaha

  
stole enn graan krimun

  
stolid kiiyaamwatishiw

  
stomach li vaantr

  
stomp takooshkaash

  
stone enn rosh

  
stool aen stool

  
stoop nawakii

  
stop nakii

  pooyoo
  
stop over paynakii

  
stoppage aen nakinamihk

  
stopper li booshoon

  
storage naashtaahk

  
store magazaen

  
stork aen betor

  
storm enn taanpet

  
storm door enn doubliport
  
storm window aen doublisaasii
  
stormbound la taanpet nakinikowuk
  
stormy machikiishikow

  
story aen nistwayr

  
storyteller aen koonteur
  aen maanteur

someone who lies

  kiiyaashkishkiw

someone that fibs

  
stout groo

  graa
  
stove aen pwel

  
stovepipe li chiyoo'd pwel
  
stow li paaktiik daan la plaas aen ashtaahk

  
stowaway kiimooch kakwaypooshihk
  
straddle daan li miljeu

  
straggle wanishihk

  
straight dret
  
straight ahead too dret
  
straight away shaymaak
  
straighten dret aashta
  kwaayesh aashta
  
straightforward dret anavaan
  
strain shiikopaatina

to strain

  kootookoonamihk

as in strain your ankle

  
strands lii brayn

  
strange itraanzhii
  mamashkaatayhtamihk
  
stranger aen itraanzhii
  
strangle kipinaywayniwayhk

  
strap enn strap

  aen morsoo'd chiwiir

a piece of leather

  pakamichaywew

to hit with a strap

  
strategy aen ishitootamihk

  
straw la py

  
strawberries lii frayz
  
strawberry jam la koonficheur di frayz
  
stray aywanishihk

  
streak enn baar

  
stream enn pchit koolii

  
streamer enn graan roobaan

  
streamlet aen pchi oorsoos

  
streamliner aen shmayn'd fer
  
street la reu

  
street walker aen pimoohtayt daan la reu
  
strength la fors

  
strenuous jeur
  
stress ahkamaywishiw

  tapitow nakatwayhtumapiw
  
stretch shiipaykipitamihk

stretch something

  shiipii

stretch as in your body parts

  
stretcher aen lii

  
stricken ootihtinikoo la malaajhii

  
strict strik

  
stride aen graan paa

  
strife li troob

  
strike pakama

  shushkaha

to light with a match

  ka nakinamihk loovraazh

stop working

  
strikebreaker kapikoonahk li strike
  
striker poonatooshkew

quit working

  
striking poon atooshkaywuk

  
string enn kord

  
string tie aen kol

  
stringbean lii biins
  
stringy kinwapaykishiw

  
strip kii mashashkoopitew

  
stripe enn baar

  
stripling lii zhenn

  
strive atooshkaatum

  
stroke taashiihkawew

touching something

  
stroll papaamoohtayhk

  
stroller aen pchi buggy

  shaaret
  
strong maashkowishiiw

  
strong-minded shoohkstikwanew
  
strong-willed shoohkayihtamihk
  
strongbox enn bwet di fayr ka shoohkaahk
  
stronghold shoohkwishchiminew
  
strongman aen nom forr
  aen nom aen mashkowishiit
  
strop ita ka kiinipotahk aen raazway

  
structure aen ishchikatayk

  
struggle kwaatahkitaahk

  
strut kiishchitaymohtew

  
stub chahkititow

  
stubble li shoom

  
stubborn shashiipihtum

  
stucco booziiyaazh di simaan

  
stud aen nitaloon

  
student aen zhaan d'ikol

  
studio ita lii portray ka oohtinamihk

  
studious ayamishchikayshkiw

  
study ayamishchikew

  
stuff mooshkinahtaahk

  
stuffy kipootaamashtew

  
stumble pishwahikayhk

  
stumbling block ki kipihtiwikoon
  
stump enn shoosh

a stump

  maanishikatew li braa

amputated arm

  wanayhkawew

don't understand

  
stun kaykaat tikinaynwew

  
stunning kooshkoohtum

  
stunt poonahkikin

  
stunted namooya shakikin

  
stuntman enn paarsonn ka kaykway ka kooshtuhk
  
stupefy mooshchohkaashoohk

  
stupendous mamashkaatayhtakwun
  
stupid mooshchiwiw

  
stupidity kakaypatshiwin

  aen kakaypatishihk
  
stupor wawaniihkew

  
sturdy shoohkun

  
sturgeon aen pwasoon

  
stutter li begiiw

  
sty wiinun

dirty

  
style la manyaynr

  li style
  
stylish la manyaynr pimitshahum

  li style pimitshahum
  
suave pa trustaab

  pa fyaab
  
subdue shaakohew

  
sublet awihiwew

  
submarine aen submarayn
  
submerge disoor diloo
  
submit pakitinum

  
subpoena shiihkitishahikew
  
subscribe natishaahamihk
  
subscription natishaahum
  
subside payhkaat

  
subsist ayow

  
substance kaykway
  
substantial mishchayt
  mishtahi
  
substitute poor aen noot
  mayshkotoonamowew
  
subtract otinum

  ashay akihtaashoo
  
suburb oobor denn graan vil

  
subway li shmayn'd fer aan disoor la tayr

  
succeed kakashkihtaahk

  
success kashkihtow

  
succession aen nootr
  
successor sa plaas ootinum
  
succotash lii beans pi lii bladenn
  
succulent aen noonihk
  
succumb nipoo

  
such isti

  sti
  k'il
  si
  
suck noonaatum

  
sucker li pwasoon

  
suckle noonihew

  
suckling kiiyapit nooniw

  
suction ootashchikaymakun

  
sudden shashikwut

  shashikwutch
  
sudden wind shashikwutch yootin
  
suds la broo'd savoon

  
sue shiihkitshahwew

  
suede yooshkow

  li chwiir moo
  
suet li graa'd animoo

  
suffer kwatakihtow

  
suffering aen kwatakihtaahk

  
suffice ikwayikoohk

  akookyikoohk
  
sufficient taypipayin

  
suffocate kipotamonew

  
sugar li seuk

  
sugar beet lii batraav a seuk
  
sugar coat tiihtipina daan li seuk
  
sugar maple seuk daraarbr
  
sugar plum enn prenn seukrii
  
suggest kayshkimew

  kishkishomew
  
suggestion aen kishkishomiwayhk
  
suicide nipayishoohk

  
suit aen nabiimaa

  aen abiimaa
  
suitable si boon

  
suitcase enn valiiz

  aen suitcase
  
suite enn plaas chi wiikihk

  
suitor shiikitshahowew

  
sulk li boodiiw

  
sullen wiinun

  
sulphur li soof

  
sultan kischi itapit

  
sultry li taan payzaan

  
sum li moontaan

  
summary kakiishitaahk
  
summer l'itii

  
summit dissu enn koot

  
summons lii paapyii miikaashoo
  
sump aen pwii
  
sun li salay
  
sunbathe daan li salay aen pimishihk
  
sunbeam washayyow
  
sunburn pihkashoo avik li salay

  maynshchishoo
  
Sunday Jimaansh

  
sunny/clear washayshkwun
  
sunrise li pchi zhoor

  
sunset pahkishimoon

  
sunshine li salay nakooshiw

  
suntan aen maynshchishoohk avik li salay

  
sup ayapishiish chi minihkwayhk

  
super kishchi

  
super wise mishtahi kishkayitum
  
superficial taypiyaahk
  
superior li pleu hoo apiw

  
Superman aen nom ka shoohkishit
  
supermarket ita kamayishkamihk
  
supernatural mamashkayihtakwun
  
superstition aen amatishoohk
  
supervise aen kaanawapahtamihk
  aen pishkapahtamihk
  
supervisor paminum
  
supper li soopii

  
supple yooshkow

  
supplement ayiwuk kaykway

more of something

  
supplies otinamakayhk

  
supply miiyew

  
support wiichihew

  
suppose itikway

  kishpin
  
suppress maatakooshkum
  
supremacy tipaymiwayhk
  
sure/yes wii

  
surf sur diloo avik enn plaansh

  
surface disseu

  
surfboard enn plaansh poor disseu diloo
  
surfing sur diloo matawaywuk avik enn plaansh

  
surge shashikwut aen mashchipayik

  
surgeon aen dokteur ka pakochayniwayt

  
surgery pakochaynikaashoo

  aen napaaraasyoon
  
surly saartayn

  
surmise itayhtum

  
surname daarnyii noon

  noon di faamii
  
surpass kapishkawew
  
surplice enn sootaan

  
surplus nawut mishchayt

  ay-ishkoopayihk
  
surprise kooshkoohiwayhk

  
surprised kooshkwayihtum
  
surrender pooyoo
  
surround waashakaashkawew

  
surroundings toot alaantoor kakway
  
surveillance pishkapahtum
  
survey naatonamihk

  
surveyor aen aarpaanteur

  
survival paashpiiw

  
survive paashpiiw

  
susceptible waahkay ahkoshiw
  
suspect machiitayihtamihk

  
suspend nakinew

  
suspenders lii baartel
  
suspense machiitayihtum

  
suspicion ni moonayshchikaan

  
suspicious aen moonaymiwayhk
  
sustain ooshchiminimamihk

  
swab taashiihkum

  
swaddle wawaykinum
  
swagger noo kwaayesh pimoohtew

  
swallow koohtapayihtaa
  
swam pakaashimoo

  
swamp li mushkeg

  
swamp buggy aen buggy di mushkeg
  
swan aen swan

  
swank kishchiitayimoo

  
swap mayshtonamatoohk

  
swarm oochaywaahtamwuk

  
swashbuckler nootinikayhshkiw
  naapayhkaashoo
  
swat pakama

  
swath enn raanzhii

  
swathe wawaykipita

  
sway aashaawakoochin

  
swayback waakowkanew
  
swear machii itwew

  
sweat apwayshoo

  
sweat lodge enn lozh ita ka apwayshoohk
  
sweater aen sweater

  
sweatshirt enn shimiizh
  
sweep waypahikay

  
sweeper ka waypahikayhk

  
sweet seukrii

  
sweeten shiiwinikayhk
  
sweetgrass fwayn seukrii
  fwayn di bufflo
  
sweetheart sa jang
  sa bloond
  
swell paakipayihk

  
swelling paakipayin

  
swelter kakwaayakihkaashoo

  
swerve pashkaypayiw

  
swift kishiikoochin

  
swim pimaatakaa

  
swimming pimaatakaak
  
swimming pool aen swimming pool
  enn plaas ita kapimatakaak
  
swims pimaatakow

  
swindle kimootiw

  
swindler kimootishkiw

  
swine lii kwashoon

  
swing aen baarsoo

  waawaypishoohk
  
swipe kimooti

to steal

  
swirl waashakaakootew

  
swish la bwaasoon

  
switch enn haar

a whip

  mayshkopita

to change it over

  
swivel enn snaap

  
swollen pakipayin
  
swoon waanayihtum

  
swoop kookiiw

  
sword aen saab

  
sword fish aen groo pwasoon
  
sword play aen matawayhk avik lii saab
  
swordsman aen nom a saab
  
sycamore aen aarbr
  
symbol lii shiff

  
symbolism chi wahpahtayiwayhk kaykway
  
sympathize ka kitimakayhimiht

to feel sorry for someone

  
sympathy kitimakaymiwayhk

feeling sorry

  
symptoms lii sing di malaajhii
  
synagogue ita ka ayamihahk
  
synonym lii moon paray

  
syphilis vilenn malaajhii

  
syringa aen aarbr

  
syringe aen nijhwii

  aen nigwii
  
syrup li siiroo

  
system aen system

  aen ishi tootamihk