rabbit aen lyayv

  
rabbitskin la poo'd lyayv
  
rabble li moond namooya aan ordr

  
rabid aanraazhii

  
rabies lii zaanimoo aanraazhii

  
raccoon aen raakoon

  
race kootshkaawayhk

to race

  enn koors

a race

  
race track li roon'd koors
  li race track
  
racehorse aen kooreur
  
racer kooreur

  pimbahtow
  
racism nawut aen kishchiitaymishoot ashpiischi lii zoot raas

  
rack aen rack

  
racket li trayn

  kiishkwayshtaakwun
  
radar li radar

  
radiant katawaashishin

  
radiate la klayrtii pi la shaleur maykiw

gives heat and light

  
radiator kaakshishikayt

  
radio aen radio

  
radish lii raajii

  
radius alaantoor

  
raffle lii raaf

  
raft enn baarzh

  
rafter aen salivo

  aen shivroon
  
raftsman kapamihtaat la baarzh

  
rag laynzh

  giniiy
  
rage aanraazhii
  kishchi kishiwaashiw
  
ragged aan giniiy
  
raging putt koontrool

out of control

  
raglan lii maansh di kapoo

  
ragweed lii shoograa

  
raid kimootiwin

steal

  
rail enn paarsh

  
railing enn baar poor la mayzoon

  
railway shmayn'd fer

  
rain kimoowun

  la pwii
  
rain storm shiikipayshtow
  enn taanpet di pwii
  
rain water loo'd pwii
  
rainbow l'ark aan syel

  
raincoat aen kapoo'd pwii

  
rainfall kakimoowun

  
rainmaker kimoowunihtow
  
rainy day kimoowaashin toot la zhoornii
  
raise oohpinamihk

  oohpina
  
raised oohpipayiho

jump up

  oohpikihew

raising a child

  
raisin bread li payn'd raazayn
  
raisins lii raazayn

  
rake raatoo

  
ram aen maal di mwatoon

animal

  piishchwaykanahtum

ram something in

  
ramble papaamakoochin

  
rambling papaamoohtew

  
ramify wayawiikiw

growing out

  
ramp aen pchi poon

  
rampart aen paar aan rosh

  
ramrod enn bayett

  
ran pimbahtow

  
ranch aen ranch

  aen groo gaardeur d'aanimoo
  mishchayt lii zaanimoo

a lot of cattle

  
ranch house graan mayzoon
  
rancid wiishchaykun

  
rancor kishiishtaatoowuk

  
random pikwaana

  pikoo-ishiishi
  
range paashkwow

wide open

  li pwel a chwiizinn

cook stove

  
ranger kanawayshchikew

taking care of

  
rangy kinwapaykishiw

  
rank raan

position

  ayitapit

position

  wiishchaykun

smell

  
ransack aapootinikew

  
ransom li prii poor awiiyuk chi paakitinikaashoot

  
rant mooshchipiikishkwew

  nipaatwaywitum
  
rap pakamaha

  
rape otihtinaynwuk

being raped

  otihtinikew

rapist

  
rapid kishiikootew

  kishiichowun
  
rapids lii rapid

  
rapport miyeuymew

  sa sakord bayn
  
rare raar

  pa soovaan
  
rarely si bayn raar

  aashkow pikoo
  
rascal aen pa boon

not good

  aen pa fyaab

not reliable

  mayitootum

someone who does wrong

  
rash mooshkipayiw

  
rasp enn raap

  
raspberries lii fraanbwayz
  
raspberry bush li bwaa di fraanbwayz
  
rat aen raa'd graanzh

  
rat root belaanzhilik

  
rate takihtew

  
rather nawut

  
ratification kwaayesh chi ooshtaahk
  
ratify kwaayesh ashtow

  
ratio tanimayikohk

  
rational kwaayeshitayihtum

  
rations aashahkayhk

  
rattle aen zhoo zhoo

  
rattler matwayshchikew

  
rattlesnake enn koolayv avik la pwayzoon
  
raucous pahkaan ishihtakooshihk

  
ravage ravaazh
  panaatchihtaawuk
  
rave kahkishchimoohk

  
ravel aahpihkoopayin

  aapipayin
  
raven koorboo

  
ravenous nimshinoohtaykataan

  
ravine enn vaalii

  pashachow
  la ravinn
  
raving kakwaayakitaashoo

  
ravishing aen vray zhaalii
  
raw kreu

  noo kiishihtew
  
rawhide la poo kreu

  
ray lii baar di salay

  
rayon la sway

  
razor raazwayr

  raazway
  
reach taypina

  
react taanishi ayitayhtuhk

  
reaction taanishi ayishpayihk

  
read ayamihta

  ayamishchikay
  
reader ayamishchikew

  
readjust mayshkotashta
  
ready parii

  parii ayaa

be ready

  
ready mix kwayaachi taynikaatew
  
real poor vray

  taapway
  
reality la vayritii

  taapwaypayin
  
realize kishkayhtum

  daapway-ikayhtayn
  
really mitooni

  taapway
  
really far mitooni wahyow

  
realm tipayshchikaywin

  
ream chi paashtaynamihk

  
reamer ooshtaak lii troo

  
reap pawahikayhk

  lii bataazh
  
reappear miina kaashaakaywayhk
  
rear aan aayayr

behind

  li daaryayr

bum

  oohpikihew

raised a child

  
rearrange mayshkotashchikew
  
reason enn rayzoon

  taanayhki
  
reasonable rizanaab
  
reasoning itayihtahk
  maamtonayihtum
  
reassure kakayshchinaahoo

  
rebate kawi ki miikawin

  
rebellion ribellyoon

  
rebellious notini kayshkiw
  
rebirth kiihtwaam machipayin

  
rebuild kiihtwaam ooshtaahk

  
rebuke maakoohew

  kiihkaamew
  
rebuttal namooya tapwayhtum

  
recall kawii taypwatew

  nii kishkishin
  
recant aanawayhtum

  ashaynum
  
recapture otinow
  kachihtinow
  
recede maachi aashaypayin

  
receipt aen rseu

  
receivable chi tipahamihk
  chi tipahamakayhk
  
receive ootihtikoon

  kaa-ayaan

will have

  ka miikaawin

given to you

  
recent anooshchiihkay

  noo kayaash
  
recently akwayaak

  anooshchiihkay
  
receptacle ita chi aashtaahk kaykway
  
reception enn risepsyoon

  miyeu kanwaapamikoonaan
  
receptionist ka nakishkaakayt
  
receptive shaymaak nishihtohtam

  shaymaak kaashkihtow
  
recess aen nakihk achiyow

  ayiwaypihk
  li recess
  
recession aan naaryayr
  ashaypayin
  
recipe kaykway chi apachihtaahk aen kishitaypoohk

  
recipient ka ootihtikoht

  
recite pakwana itway

  
reckless kakaypatishiw

  krayryaen
  
reckon zhi paans

  itayihtam
  
reclaim kawii otinum

  
recline yiipayyaahk

  
recliner enn shayzh ka yiipayyaahk

  
recluse payyakoo

  payyakwapiw
  
recognition nishtawaymow
  
recognize kishkayhta
  nishtawinum
  
recollect kishkishiw

  
recollection kishkishiwin
  kishkishihk
  
recommendation piikishkwayshtamoowew
  maamishchimew
  
recompense tipahamowew
  
reconcile kitootitowuk

  kiihtwaam mooshakinitoowuk
  
reconcilliation la pay aen ooshitahk
  kawi chi kitootitoohk
  
reconsider kwayshkayhtum
  
reconstruct kiihtwaam ni chimataanaan
  kiihtwaam dooshtanaan
  
record ooshipayhamihk

  
record player aen record player
  la maashin
  
recorder tapashinahikew

person

  aen recorder

device

  
recording tapashinahikatew
  
records maashinahamihk

  
recount kiihtwaam ahkihta

  
recover aashtaypayiw

  ati-miiyoo-ayow
  
recovery kii miiyoo ayow

  
recreate ati-mashinahum

  
recreation maytawayhk
  la meuzmaan
  li pliziir
  
recruit natoomiwew

  
rectangle ka ashawayyak

  aen rectangle
  
rectify kwaayesh aashtow

  
rector li payr

  li ministr
  
rectum li cheu

  oochishk
  oochiit
  
recuperate aashtaypayin
  kaawii miiyoo ayow
  
recur kiihtwaam

  ashaa miina
  
recurrent ashaa miina ishpayin
  
red roozh

  
red head tet roozh

  
red hot kishaapishkitew

  
red pepper li pwayvr roozh
  
red skin la poo roozh

  
red willows la haarroozh
  
red-handed mooshtinikaashoo
  mooshtinow
  
redden li roozhipayin

  
reddish li roozh ishinakwun

  
redecorate miina wawayshiishchikew
  mayshkoohtashchikayhk
  
redeem nimaynshkootoonayn

  
redemption la vii aen maykihk
  pimatchiihiwew
  
redevelop kaawii miyoonakoohtow
  
redirect kawii wiihtamowew

  
redness roozhiwun

  mihkopayin
  
redouble deu fwaydoubl

  deu fway napwaykinikatew
  
reduce ashayna

  
reduction ashaynamihk
  apishiish nawut
  
redundancy kaakiitwaam itwew
  
reeds/weeds maashanuk
  lii zhoon

reeds

  
reef lii rosh daan la mayr

  
reek wiishchaykun

  
reel enn rill

as in a tune

  la kaanel di pwasoon
  
refer kii itshahwew

send that person to

  itshahwow

sent to

  
referee aen refirii

  
reference ki piikshwayshtamaak

speaks for you

  itwayshtamaak
  kishkayimik
  
refill aen noot

  kiihtwaam mooshkinahta
  
refine peur ooshitow

  myeu ooshihtow
  
refined miyooshchikatew

  
refinement miyooshtaahk
  
refinery ita kwaayesh kaykway ka ooshihtaahk

place where you make things better

  
refit taypihtata

  
reflect naakatwayihtamihk

  
reflection waapamishoo

  
reflector chikashtaypayikun

  
reform kwaayesh nawut

  pooyoo
  
reformation kwaayesh miina machihtawin
  
reformatory ita ka kayshkimut awiiyuk ka machitotuhk
  
refrain kipishchii

  kipihtinisho
  
refresh ashtayiwaypihk

  
refreshing miiyoomashchihohk
  
refreshments miichishoohk pi aen minihkwayhk
  
refrigerate tahkashtayen
  
refrigerator aen fridge
  
refuge enn plaas putt daanzhii

  
refugee papakaashoo

hiding

  namooya tihpayhtum chi wiihkit

having no homeland

  
refund kawii kamiikawiyen laarzhaan

  
refusal aanwayhtamowin

  
refuse ashayna

send back

  aanowayihtum

he/she ... doesn't believe

  
refute namooya kwaayesh

  
regain kawii katchihtinum

  kiihtwaam ayow
  
regal si koom li rway

  
regalia aen ishiihohk

  
regard pishishkayita

  
regatta daan loo aen kootshkawayhk

race in the water

  
regency ishpii ka tipayihtuhk

  
regenerate kiihtwaam
  
regent ana ka ootinikashoot

  
regime taanishi ka ishi pammitahk

  
regiment aen rezhimaan

  
region la riizhyoon

  
register aan rigistrii

  aen liivr di rikorr
  
registrar lii liivr di rikorr ka kanawayhtamihk

  
registration kiwiihikawin d'aen liivr
  
regress kiihtwaam ayishaayaayen

going back to how you felt

  
regret ni mihtaatayn

  
regretful kiishinatayhtum

  
regular maana

  tapitow
  
regulate pishkayhta

  
regulation la lway
  
regulator kwaayesh ashtow

  
regurgitates papahyihtow
  pwaakamoo
  
regurgitation pwaakamoowin
  
rehabilitate natawiikaashoo
  
rehearse li prachikiiw

  ka kiihtwaam
  
reimburse tipahamoowew
  
reindeer shoovreu di norr

  
reinforce maashkawii ashta
  
reins lii renn

  lii gid
  
reinsure nishtotamakaywin

  assurii
  
reject waypinikaatew

  atawayhtum
  ashaynamwuk

  
rejection ashaynamakaywin

  
rejoice miyeuytaynaan

  
rejoin ka takoowuk

  kawii wiichihew
  
rejuvenate miyeunakooshiw
  kiihtwaam miina
  
rejuvenation miyeunakooshiw
  kiihtwaam miina
  
relapse kiihtwaam aahkooshihk

  
relate wiihtamow

  
relation paraantii

  
relationship miyeu wiichayhtoowuk
  
relative ni wahkoomow

  nutr paraantii
  
relax kiiyaamayow

  ayiwaypi
  
relaxing ayiwaypowin

  
release aypakitinamihk
  
relent miyootootamwuk

  
relentless kishaywaatishiw

  
reliable trustab

  ashpayimoohk
  
reliance ashpayimoototawew

  
reliant ashpaymitootahk

  trustab
  
relic aen sooviniir

  
relief wiichihikaashoowuk

  
relieve naatamow

  
religion la rilizhyoon

  
religious nihta ayamihow

  
relinquish maykiw
  pakitinum
  
relish li relish

  
reluctance wiikitshimoowuk
  shaakwayimoowin
  
reluctant shaakwayimoo

  
rely ashpaymootootow

  
remain ishkoohk

  ayaahk
  restaan
  
remainder ishkoopayin
  
remand kanawayimow

  
remark itwayhk

  
remarkable maamaashkaat
  
remedial kooshkoonahamaawawuk kwaayesh

  
remedy la michinn

  
remember kishkishi
  
remembrance kishkishiwin
  
Remembrance Day La Zhoornii poor lii Saalda
  
remind kishkishoomow

  
reminiscence ka kishkishoopayihk
  
remiss mayiooshitow kaykway

  
remission nakipayin
  
remit itshahaynaan

  itshahwew
  
remittance kawi itshawew
  
remnant ishkwaashchikun

  
remorse pakwaatum

  
remorseful mihtaatum
  
remote waahyow ooshchi

  
removable kaaskitaan chi kaychikoonamun
  
remove kaychikoona
  
remunerate tipahamowew
  
rend piikopitum

  
render tipahum

pay for it

  la gres aen ooshitahk

make lard

  
rendezvous nakishkatowuk
  
renew tapashta

  kiihtwaam
  
renounce toot kiipakitinum
  
renovate miishaha
  wayshiishtaahk
  
rent li rentiiw

  awihiwayhk
  awihiwew
  
rental enn mayzoon aen d'ahtamoohk

  
reorder kiihtwaam natshahum

  
reorganize araanzhii
  
repair ooshihta

  lii ripayr
  
repair shop ita ka ooshihtaahk lii ripayr
  
repairman kwaayesh ooshihtow
  
repay tipahamowew

  
repeal kashiihum

  
repeat kahkiihtwaam

  
repel shipwaytshaha

  
repellant la pwayzoon poor lii marayngwayn pi lii moosh

  
repent la pinitaans

  mihtata
  
repentant mihtatamowin
  
repetition kiihtwaam ayitootamihk
  tahkamikishihk
  
rephrase pahkaan ga-itwaan

  
repine noo miyeuytum

  
replace taapaashta

  
replacement taapahikaasho
  
replenish kiihtwaam aen mooshkinahtahk
  
replica taapishkoot paray

  
reply paychipayhamaak

  
report wiihta

  wiihtamawew
  
reporter kaa-achimoot

  aen riporteur
  
repose pimishin

  aashtayshin
  ayawaypiw
  
repossessed maashkamew
  
reprehend mamishimew
  
represent piihkishkwayshtamowew
  
representation piihkishkwayshtamaako
  
representative piihkishkwayshtamaakew
  
repress nakatwayihtum

  
reprieve paashpiihew

  
reprimand kiihkaamew
  
reproach atamimew

  
reprobate vilenn paarsonn
  
reproduce kawii wahpahtahiwew
  
reprove maakoohew

  
reptile enn sort d'aanimaal avik li saan fret

  
republic la tayr

  li piyii
  
repudiate nimoo dawayimew
  atawayimew
  
repugnance wiinayihtum
  
repulse noo ndawayimew

  
repulsive wiinayhtaahkooshiw
  
reputable miyeuyimow
  
reputation kishchiitaymikaashoo
  
reputed kishkayhtahkwun

  
request natotum

  
require sapraan chi ayaahk

  
requisite sapraan

  
requisition natootamaakaanaan
  
rerun ashaa miina wapahtamwuhk

  
rescue paashpiihew

  
research aen natoonikayhk

  
resemblance nashpitawew
  nashpitakew
  
resemble nashpitawew

  
resent paakwaatum

  
resentment kishiishtawew
  
reserve li rizaarv

  
reserved ooshchiminikaatew

  
reservoir ita kaa ooshchiminamihk d'loo

  
reside wiikiw

  
residence aakoota kaa wiikit

  
resident kaa wiikit

  
residue kaykwy ayshkoopayihk

  
resign pooyoo

  
resignation kaapooyoohk
  
resigned kii pooyoo

  
resin la gum d'ipinet

  
resist rizistii

  kitishimoo
  
resistance rizistaan
  shoohkishtikwanew
  
resistless noo shoohkaymoo

  noo naashkoo
  
resolute shoohkayihtum

  
resolve ahkamayihtum

  ashootum
  
resort naatum

  
resound shoohkayhtakwun

  
resource laarzhaan

  
resource officer kanawayshchikew
  
resourceful wiyootshiw
  il irish
  
resourceless makaykway
  kitimaakun
  
respect rispay

  miyootootow
  
respectable rispayktab
  kishchiitayihtaakooshiw
  
respectful miyoo oohpikiw
  
respell miina maashinaha

  
respiration pakatataamo
  
resplendent waashkoopayin
  
respond nashkoomoo

  piikishkwew
  
response naashkoomikoo

  
responsibility pishkayimiwaan
  
responsible rispoonsabl
  nakaatoohkay
  
rest ayiwaypi

  aen rest ootina
  
restaurant li restaaraan
  
restful kiiyaam aashtew

  
restitution kitipahamakawin
  
restless pamwayayn kanipaat

  
restorative kiihtwaam ki pimatishiihkoon

make live again

  
restore si koom ooshkaat

like before

  
restrain nakinew
  
restraint kipihtinikaywin

  mischiminishoo
  
restrict naakinikaashoo

  
restroom enn klaazet
  
result ka ishpayihk

  
resume kawii machihtow

  kiihtwaam machihtow
  
resurrect aapshiishin

  kiihtwaam pimatishihk
  
resurrection aapshiishihk
  aen pimatishihk kiihtwaam
  
resuscitate pashpiihew
  pootatew chi pakitatamoot kiihtwaam
  
resuscitation aen paashpiiyen

saved

  
retail atawaakaywin

  atawaakayhk d'aen magazaen
  
retain kanawaymew

to keep someone

  kanawayhtum

keep something

  
retainer kanawayhtum

  mishchiminum
  
retake kawi ootinum

  kiihtwaam ootinum
  
retaliate naashkoo

  
retard ohtamihew

slow down by interrupting

  
retch pwaakamoopayiw

  noohtay pwaakamoo
  
retention kanawaymow
  kanawaymikaashoo
  
reticent kiiyaamwaatishiw
  
retire poon atooshkew

retire from work

  kowshimoonaan

to sleep

  
retired poonapatishiw

not useful anymore

  
retiring kowshimoowin

  
retort naashkwaywotum
  
retrace ashaypimitshaha

  
retract oochipitum

  piihtikwaypitum
  
retread aachi ooshtaahk

  
retreat ashayaamoowuk

  
retrial aachi shiikitshawow

  
retribution kashkitamaashoo
  
retrieve kanaatew
  
retriever aen shyayn aynaatchikayt

a dog that retrieves

  
retroactive taanishi kaakii ishpayik
  
return shaykiwayhtata

take it back

  paykiiwew

return home

  
returned kiiwew

went home

  
reunion kaa mamawiihitoochik

  aen reunion
  
reunite mooshahkinitoowuk

  
reveal waapahtahiwew

  
revel moochikihtawuk

  
revelation kishkayhtakwun
  
revenge ashotamaakew

  
revenue laarzhaan kaa kaashkihut

  
revere miiyeuymow

  miyeuymikaashoo
  
reverence kooshkwayhtamowin
  
reverend aen payr oobayn aen miniss

  
reverent aen kishchiitaymishoohk

  
reverse kwayshkina
  
reversible takii kwayshkinikatew
  
revert kwayshkiiw

  
review kiihtwaam kanawaapuhtum

  
revile machii-itwew

  
revise aatchishihtaa

  
revision aatchishihtaawin

  
revival mischayt li moond aen nakishkatochik

lot of people gathering

  
revive pimachihew

  
revoke kashiinum

  ashaynum
  
revolt aen notinikayhk

  
revolution enn yayr
  notinitoowin
  
revolve waashakaapayiw

  waashakaakootew
  
revolver aen pistalay

  
revulsion maayitayhaypayit

  
reward tipahamaht

  
rewrite kiihtwaamopayikew

  
rhapsody kahkichimowin
  
rheumatism lii romachiss
  
rhinestone enn rosh
  
rhinocerous aen rhinocerous
  
rhododendron lii fleur
  
rhubarb la roobaarb

  
rhyme paray aen ititakwuk

  
rhythm li maym aen aytakoochihk

  
rib plakootii

  
rib bones li zoo'd plakootii
  
ribbon la roobaan

  
rice li rii

  
rice paper li paapyii di rii
  
rich rish

  
riches lii richess

  
rickets enn malaajhii d'aan faan

  
rickety kaapiinikipayihk

  
ricochet ashaykwaashkwayhtin
  
rid waypina

  waypin
  
riddle noo kii nishtoohtaakwun

  
ride pooshi

ride something

  tayhtapi

ride horse

  
rider awiiyuk kaa pooshit

  
ridge aen ridge

  
ridicule maytawaakaatiht

  
ridiculous kaypaatshiikaashoo
  
rife playn

  
rifle aen fiizii

  
rifle range ita ka kootahashkwayhk
  
rifleman nihtaa pashkishikew

  
rift kishiishtaatoowuk

  
rig aen truk

a truck

  
rigging ki chimataan

standing it up

  
right adret

direction

  kwaayesh

correct

  
right face kwayshkii a dret
  
right-handed aen maen dret
  
right-minded kwaayesh itayhtum
  
righteous kwaayesh aen pimatishihk
  
rightful wiiya tipayimew

  
righthand la maen dret
  
rightly kwaayesh

  
rigid shiitawow

  
rigor strict

  
rigor mortis shiita-oopayin
  
rill la koolii

  
rim la rim di roo

  kaa waashaakamoohk
  
rime li frimaan

  
rind la kwenn

  
ring shaywew

  
ring it shaywayhi

  
ringleader niikaanikayt
  niikaniiw
  
ringlet lii friizii

  lii chiirboor
  
ringworm aen ringworm
  mashinaashoo
  aen vayr
  
rink aen rink

  
rinse raynsii

  
riot kiishkwayakamihkishiwuk

  
riotous mayahkamikishihk

  
rip aapipita

  
rip off kimootiw

  
rip-roaring shoohkaychiwun
  
ripe atishoowuk

  
ripple pimakootew

  
rise niipawi

stand up

  waanishka

get out of bed

  
rising waanishkow

  
risk enn shaans

  
risky riskii

  
rite aen sayrimonii

  enn pchit mess
  
ritual ishiishchikaywin

  
ritzy aen faataas

  
rivalry namoomiyeuymitoowuk

  
river la rivyayr

  
river basin li tayrayn araa enn rivyayr
  
riverside oobor la rivyayr

  
rivet aen rivay

  
rivulet enn pchit koolii

  
roach aen manichoosh

  
road shmayn

  
roadbed maashkawow

  
roadblock ka kipahakihk li shmayn
  
roadhouse kipooshkamwuk li shmayn
  
roadrunner shoohkaypahtow
  
roadside li bor di shmayn

  
roadway li shmayn

  
roam mishiway pamoohtew

  
roan saandrii

  
roar taypwayhk

  
roast roochii

  
roaster aen plaa'd foornoo

  aen roos pan
  
rob kimootihk

  
robbery kimootiwin

  
robe enn rob ditseu

  
robin enn griiv

  roozh gorzh
  
robot aen robot

  
rock enn rosh

a rock

  waywaypisho

to rock (as in rock a baby)

  
rock and roll kitooshchikaywin
  enn daans
  
rock bottom aan't soor di loo
  
rock garden aen zhaardayn di rosh
  
rocker enn baarseus

  
rocket aen rocket

  
rocking chair enn shayzh baarseus
  
rocking horse aen zhwaal baarsaant
  
rocky plaen'd rosh

  
rod aen graan fayr mess

steel rod

  aen graan bwaa mess

wooden rod

  
rodent aen pchi animaal si koom aen soorii

  
rodeo aen rodeo

  
roe lii zaaf di pwasoon

  
rogue aen mal fezaan

  
roguish krosh

  
role kaykway chi tootamun

  
roll tihtipina

  
roll call taypwatikwuhk

  
rollaway bed aen pchi lii
  
roller aen rooloo

  
roller skates lii patayn di roo
  
rollicking giimoochkihtanaan
  
rolling tihtipiiw

  
rolling pin aen rooloo'd paat
  
romance l'amoor

  
romantic aen fayzeur d'amoor

  
romp waahyow nakaashiwew

  
rompers lii kilot koor

  
rood la krway

  
roof la koovarcheur

  
rook enn kornay

  
rookie akwayaak aen machihtaat

  
room la shaamb

  
rooming house enn maynzoon a lozhyii
  tipahum chi kapayshik
  
roomy mischayt la plaas

  
roost akooshiiw

  
rooster aen kok

  
root raasin

  
root beer li root beer

  
root hairs lii raasin di zhveu
  
rootlet enn pchit raasin

  
rope aen kaab

  
rosary aen shaplay

  
rose enn fleur

  enn rooz
  
rosebushes lii roozyii
  
rosette enn roozet

  
rosewater loo klayr
  
rosewood li bwaa jeur
  
rosin laarkaansyoon

  
roster ka ishi pimbayihk

  
rosy si koom roozh

  
rot poorii

  
rotary ka waashakaapayihk

  
rotate waashakaapayin

  
rotisserie waashakaapayihk chi nawaachihk

  
rotor ka waashakaakotayhk

  
rotten poorii

  panaatun
  
rotten wood bwaa poorii
  
rotunda enn pchit bachiss aan roon

  
rouge li roozh poor la faas

  li varmiyoon
  
rough papikwow

  il li rof
  
round roon

  
round dance daans roon
  
round-about waashaahkahtew
  
roundish paa toot a fet roon

  
roundup maashakootshayikayht

  
rouse kooshkoon

  
roust shipwaytshahook

  
rout moonahikew

  
route li shmayn

  
routine la mem tool taan

  
rove aen papamohtayhk

  
row kiihkahtoohk

  
rowboat aen kanoo avik lii zarvayn roon

  
rowdy troo rof

  nipatwaywitum
  
royal si koom la renn

  kishchiihtaytakooshihk
  
royalty li rway, la renn, li prayns, pi la praynses

  
rub shinikoona

  
rub on shinikwaha
  
rubber lii rubber

  lii klaak
  
rubber boot lii butt
  
rubbish noochikoishi pikishkwew

  
rubble lii rosh ka shikopayiki

broken stones

  
rubella la roozhul

  
ruby enn rosh roozh

  
rucksack aen saak aen nayoohtamihk
  aen nawapoo
  
ruckus kiishkwaytahkamikishiw

  
rudder poor li kanoo

  poor li batoo
  
ruddy mihkonakwun

  roozh inakwun
  
rude pwalisoon
  
rudiment nishtum ka kishkayhtamihk
  
ruefull mihtatum

  
ruff aen kwalay'd frill

  waykinikun
  
ruffed grouse enn paadrii
  
ruffian aen mayshaan

  
ruffle ann frill

  
rug aen tapii

  
rugby li rugby

  
rugged mayinakwun

  
ruin panaachihtow

  
ruination mishi panaachihtaahk
  
rule la lway

  paminum
  
ruler enn mizeur

for measuring

  tipayhtum

owner

  
ruling la lway

the law

  
rum la bwasoon

  li rum
  
rumba aen niimihk enn sort di daans

  
rumble payhtakwun

  payhtakopayin
  
ruminate mamaahkwaashchikew

  la vaash mamaakwamew soon roonzh

cow chewing her cud

  
rummage natonikew
  aapootinum
  
rummage sale ataawaakaywin
  si koom li garage pi yard sale
  
rummy aen zheu'd kaart

  li rummy
  
rumour papamaayachimoohk

  
rump la kroop

  
rumple ifripii

  pitikoon
  
rumpus room la shaambr ita ka kiiwikayhk
  
run pimbahtaa

  paminikay

drive it

  
run after nawaahshway
  nawaashwatew
  
run around washakamoo
  waashkaypahta
  
run away tapashiiw
  tapashii
  
run home kiiwaypahtaa
  kiiwaypahtow
  
run off pimichiwun

  paashkichiwun
  
run out of... nohtaypayiw

that person ran out of something

  ninohtaypayin

I ran out of something

  ninohtaypayinaan

we ran out of something

  
run-in piihtikwaypahta

  
run-up amachiwaypahta

  
rung shaywaypitum

ring

  shaywaypitew

ring

  
runner aen kooreur

  
runner up aashkawew
  
running pimbahtaahk

  
running line la korrd
  li korrdoon
  
runt li pleu pchii

  
runty li pchiiyiwiw

  apishiishishiw
  
runway aen pchi shmayn'd pyii

  ita lii zaaroplayn ka shpwayhachik ooshchi
  
rupture krayvii

  krayveur
  pakoochaypayiw
  
rural daan la kaanpaayn

  
ruse chiishoohikaywin

  
rush kaakwayyaahoo

  
rusk lii pchi biskwii

  lii pchi morsoo
  
rust la rooy

  
rustic daan la kaanpaayn

  
rustle matwaypayiw

  pitikooshkum
  
rustler lii zanimoo kaakimootihk

  
rustling aen kimootihk

  
rusty la rooyiwun

  
rut aen shmayn'd roo

  
rutabaga enn soochem

  
ruth kitimakinawew

  
ruthless machayiwiw

  aen mayshaan
  
ruttish machayhtakoshiw

  
rutty aen vilayn shmayn

  aen shmayn playn'd troo
  
rye li sayg

  li grayn