quadrennial toot lii kaatr aanii
  
quadruped kaatr paat
  
quadruple kaatr fway ishpayin
  
quadrupled kaatr ka taashichihk
  
quagmire la booyiwun
  
quail aen nwayzoo

  
quake la tayr kaa nanummipayihk

  
qualification aen kaashkitaahk
  
qualified lii paapyii ayow

  
qualify kaashkitow

  
quandary wanayhkaakoo
  
quantity taanimayikohk

  
quarrel kiihkahtowin

  
quarrelsome kiihkahtooshkiw
  
quart enn quart

  aen sealer
  
quarter vaen't saen senn

  
quarter section aen kaar di seksyoon
  
quarterback enn pozissyoon di football
  
quartered aan kaarkii
  
quarterstaff aen bwaatoon
  
quash nakinikaatew

  
quay ita kapooshtashoohk

  
queasy ka noohtay pwakamoohk

  maayitayhew
  
queen La Renn

  
querulous yaynk aen maatoot
  
query taanishi ayishpayihk
  
quest natoonikew

  
question enn kesyoon

  kakwaychihkaymoohk

asking a question

  
quick vif
  kaakwayaahoo
  
quick tempered aen proon
  
quick witted nawutshishkiw
  
quickly kayshishkow

  
quickstep shoohkayshimowin
  
quiescent kiiyaamapi

be quiet

  kiiyaamayow

quiet

  kiiyaam aashtew

object not moving

  
quiet kiiyaamaya

order to be quiet

  
quill aen nijwii di portipik

  
quilt aen koovripyii

  
quintuplets saenk pchi baybii
  
quirt aen fwet

  
quit pooyo

stop

  pakichii

give up

  
quit dirtying up poonwiinishchikay
  
quite mitooni

  
quitter aen pooyooshkit

  nihtaa pooyoo
  
quiver chiishchiipipayihoo

  nanihkipayiw
  
quiz aen test

  
quorum katashichik poor aen aasaamblii

  
quota ikooyikoohk

  
quotation aykoshi ayitwayt
  
quote itwew