pabulum li maanzhii di baybii

  
pacemaker enn pchit maashin poor li keur
  
pacifier aen bibroon

  
pacify waayayshimew

  miinoomew
  
pack li paaktii

to pack

  maashkawow

pack firm

  
pack animal aen animaal ka nayooshchikayt
  
pack rat maawaatshchitaan

  maawaatshichikayshkiw
  
package aen pakay

  
package deal aen boon maarshii
  
packaging wawaykinikew
  
packer aashwatchikay

  nayooshchikew
  
packet aen pchi pakay

  
packhorse aen zhwaal ka nayooshchikayt
  
packing li paaktiiw

  aashwatchikew
  
packmule aen milay ka nayooshchikayt
  
packsack aen saak kaa naayoohtamihk
  
packthread la twine
  la kord
  li fil
  
pact aen traytii

  
pad aashpaashta

  kwaayesh li paaktii
  
padded shiipayikatew

  
padding shiipahooshoowuk

  
paddle lii zarvay roon

  
paddle boat aen batoo avik lii zarvay
  
paddler pamihew avik lii zarvayroon

  
paddock aen pchi paar

  
padlock li kaarnaa

  
page enn paazh

  
paid tipahamoowew

  tipahum
  
pail enn shayayr

  
pain lii pwayn

  mamahpinew
  
painful wiishakayihtaakwun

  
painkiller nipahtow li pwayn
  
painless putt pwayn

  noo giiwiishakahookwuk
  noo nimooshtaan

don't feel it

  
painstaking mitooni mamiyoo
  
paint la payncheur

  shoopayha

to paint

  
paintbrush enn brosh a payncheur
  
painted shoopayikatew
  
painter aen payncheureur

  
painting shoopayikew

that person is painting

  
pair enn payr

  deu
  
pajamas ka kihkwamihk li bitayn

  
pal aen amii

  moon naasaasyii
  
palace aen palay

  ita la renn ka wiikiht

where the queen lives

  
palate aan layr daan ta boosh

  la lwet
  
pale blem

  waapinaywishiw
  
palette enn plaansh poor la payncheur chi tayhtashtayhk

  
pall li vloor di morr

  
pallbearer lii porteur
  
pallid il li blem

  waapinaynwishiw
  
pallor mitooni waapinaynwishiw

  
palm d'soor la maen

  
Palm Sunday Li Zhoor di Raamoo
  
palm tree aen traamb daan lii piyii shoo
  
palomino aen zhwaal blaan krem
  
palsy paralizii

paralyze

  nanihkipayiw

shake

  
pamper taapwayhew

  
pamphlet lii paapyii
  
pan aen nifrip

  
panbroil aen nawachiik

  aen kiishitaypoohk daan aen nifrip
  
pancake lii krep

  
panda aen noor di la shin

  
pane enn vitr di saasii

  enn vitr di shaashii
  
panic enn graan peur

  mitooni shaykishiw
  
panorama waahyow ka tayhpapahtamihk
  
pant kipataahtum

  
panther aen groo shaa nwayr

  
panties lii kilot aansoor

  lii kaansoon di faam
  
panting kipataahtum

  
pantry enn pchit shaambr poor li maanzhii

  aen pantry
  
pants lii kilot

  
pants suit enn kilot pi aen zhilay
  
pantyhose lii pantyhose
  lii kilot di faam
  
pap meat li maanzhii ka yooshkahk

  
papa paapaa

  
paper li paapyii

  
paper birch li paapyii di boloo
  
paper cutter siizoo
  
paper mill moolayn a paapyii
  
paperback book aen groo liivr
  
paperboy lii gaazette ka papaamoohtataat
  
paperweight lii paapyii ka paakwahamun
  li paapyii ka patakooshkootahk
  
parable atayoohkun

  
parachute aen parashute
  
parade la paraad

  
paradise li paraajhii

  li syel
  
paraffin li waax

  
paragraph aen paragraph
  
parallel deu ling

  
parallel bars deu baar aan ling
  
paralysis ayka aymaashchiihk

  toon kor namooya maashchimakun
  
paralyzed paraliizii
  
paramount kishchi
  
paraplegic noo maashchiiw aanbaa sa sayncheur
  
parasite lii manichoosh

  
parasitic moowookwuhk lii manichoosh

  
parasol aen parasol

  paaraaplwii
  
parboil achiyow chi-ooshaamihk

  
parcel aen pakay

  aen parcel
  
parcelling wawaykahpitamihk
  
parch bayhkwataamoon

  baykataan
  
parchment chi ooshipayikayk disseu enn poo
  
pardon li pardoon

  
pare pooyakishook

  
parent paraan
  
parenthood oohpikihaawashoohk
  
paring pooyakishikew

  
parish la paarwess

  
parish centre la baachiss di paarwess
  
parishioner aen paarwaasssyayn
  
park naakii

stop there

  li parkii

as in parking

  
parka aen kaapoo avik aen kaapishoon

  aen kaapoo avik aen hood
  
parking naakiiw

  naakiiwuk
  
parliament li paarlimaan
  mayzoon di goovaarnimaan
  
parlour ita kaa apihk chi kiiwihkayhk

  
parole wiiputt kichiiw daan la prayzoon ooshchi

  
parsley li parsley

  
parsnip lii naavoo

  
part aatiht

  
part-time aashkow
  
partake ihtaakoo

  ootina
  
parted paashkaywiitoowuk

  
partial aatiht

  namoo toot paray
  
participant wiichihiwew
  ihtaakoo
  
participation wiichihiwayhk
  
particle apishiish

  
parting nakaatitoowuk

  
partition kipaha

  
partly aatiht pikoo

  
partner moon naasaasyii

  
partridge enn paadrii
  
party aen party di mayzoon

  enn daans
  
pass kapishkayn

  
passage aen paasaazh

  
passenger aen paasaazhii
  
passion mitooni chimooshitaahk

  
passionate mooshihoohk
  
passport aen paapyii poor toot lii piyii

  
past li paassii

  taand kaayaash
  kaapishkawew
  
past due il li paassii

  aen kapishkamihk
  
pasta si koom li maakaaroonii

  
paste la kol

  pashakwaha
  
pastime aen paastaan

  paassii li taan
  
pastor aen miniss

  
pastorial aen kakayhshkwayt

  
pastry la paat di taart

  
pat payhkaaht shaamahwew

  
pat-a-cake pakamishchaywooshoo
  
patch enn pyess

  pakwaha
  
patching pakwahamihk

  
patchwork loovraazh di pyess
  aen pakwahikayhk
  
patent enn pataant

  
paternal paapaa taykay

  
path aen pchi shmayn

  aen shmayn'd pyii
  
pathetic kitimaakun

  
pathway aen pchi shmayn chi kaashkamoohtayhk

  
patience pa iksitii

  
patient aen malaad

  
patio ita chi apihk dahor

  
patriot aen naatamakayt

  shoohkayhtum poor soon piyii
  
patriotic ka shoohkayhtuhk poor soon pyii

  
patrol pishkaapahtamihk

  
patrolman l'hom ka pishkaapahshchikayt
  
patron enn paarsonn kaykway ka atawayt

  
patter kimoowashin

  
pattern aen paatroon

  
paunch aen groo vaantr
  
pauper aen poovr

  
pause naakii achiyow

  
pavement li pavement
  
pavilion enn plass chi waapahtayiwayhk ta naasyoon

  
paw lii pyii daanimaal avik lii griff

  lii pyii daanimaal avik lii zoong
  
pawn ataawakew

  
pay tipahikay

  tipaha
  
pay me tipahamowin

  
payday li payday

  lii chek anoosh
  
paying aytipahikayhk

  
payment aen paymaan

  
payroll la list chi tipahamashchik

  
pea soup la soop di pwaa

  
peace la pae

  
peace offering aen prayzaan poor la pae
  
peace pipe li kalimayn
  
peace time litaan'd la pae
  
peaceable kiyaamashtew

it's quiet

  
peaceful miyookiyaamashtew

  
peacemaker la pae ka ooshihtaat
  
peach enn pesh

  aen peach
  
peacock aen groo zwayzoo

  aen peacock
  
peak daan li boot

  
peaked maayinaakooshiw

  
peanut lii paakaan

  
peanut butter li peanut butter
  
peanut tree aen aarbr di paakaan
  
pear enn pwayr

  aen pear
  
pearl lii pearl

  
peas lii pwaa

  
peasant aen poovr

  
peat la moos

  
pebble pchit rosh

  
peck chahkataha

  
peculiar maamaaskaatayhtakwun

  
peddlar aen pedleur

  ka papaamatawakayt
  
peddle papaamataawaakew

going around selling

  
peddling papaamataawaakew

  
pedestrian enn paarsonn a pyii
  aen papaammoohtayhk
  
pedigree pur raas

  
pee wee apshiishishiw
  
peek kiimootaapiw

  
peek-a-boo shaashaakishkwaypayiho
  
peel pooshakin

  
peeled pooshakinikaashoo

  
peephole aen pchi troo
  
peeping tom kiimooch paashpapiw
  voyeur
  
peer aen paray

  
peeved kishiwashiw

  
peg aen kloo'd bwaa

  
pegboard enn plaansh avik lii troo
  
pegleg putt di bwaa

  
pelican aen nwayzoo avik enn graan boosh

  
pellet enn baal

  
pelt la poo

  
pemmican li tooroo
  
pen enn pleum

  
pen name soon noon di pleum
  
penalize tipayikayhow

  
penalty box la bwet
  
penance la pinitaans

  
pencil aen kriyoon

  
pencil crayons lii kriyoon an kooleur
  
pencil sharpener lii kriyoon ka kiinipootaahk
  
pendant enn shenn di koo

  
pending chayshkwa

  sa dipaan
  payhoowuk
  itaashtayyiw
  
pendulum li bataan
  
penetrate piihtikwaypayin
  
penetration shaapwaapahkayht

to see right through

  
penguin aen groo zwayzoo di sud

  aen penguin
  
peninsula aen nil araa la mayr
  
penis goorloo

  pisett
  
penitentary la pinitaansyayr
  
penknife aen pchi kootoo

  
penmanship ooshipayikew
  
penniless pa enn senn

  putt daarzhaan
  piikoopayiw
  
penny enn kop

  enn senn
  
penny pincher aen shish
  aen aavaarseu
  shaashaakishiw
  
pension la paansyoon

  
pensioner aen paansyonneur
  
penthouse la miiyeur shaambr
  
peony enn fleur

  
people li moond

  
pepper li pwayvr

  
peppermint lii peppermint
  lii paaparmen
  
peppy gayaar

  
per li

  shaak
  pahppayek
  
per annum paar aanii
  
per capita paar tet
  
perceive mooshihoon

  
percent poorsaan

  
percentage poorsaantaazh
  
perch la paarshood

  
perchance paar shaans
  maashkoot
  
percolate ooshoo

  
percolator ita li koffii ka ooshtahk
  li pot di koffii
  
perdition la mor

  
peregrine aen falkoon
  
perennial toot lii zaan shahkikinwa
  
perfect mitooni kwaayesh

  
perfection kimaamiyoon
  
perfectionist maamiyoo
  
perfectly mitooni kwaayesh

  
perforate paapakwanayha
  
perforated paapakwanayow
  
perform tootamihk

  
performance itaahkamikaahk
  
perfume loo d'odeur

  
perhaps maashkoot

  taad bayn
  
peril aan daanzhii

  
perilous paashpinatew

  
perimeter la ling daan li bor
  
period kinwaynsh

a long time

  
periodic aashkow

  
periodically aashkow pikoo
  
perish nipoo

  
perishable nihta mahyihtin
  
perjury kiiyaashkihk daan la koor

  
perky koontaan pi gayaar

  waachayhpiiw
  
permafrost too li taan aahkwatin
  
permanent naashpichi
  poor toot boon
  tapitow
  
permission la paarmisyoon
  paakitinew
  
permissive paakitinamakew
  
permit paakitinamowew

  kiiyaam
  
perpendicular dret apihk
  
perpetual naashpichi
  
perplex waanishkwayshtaak

  
persecute kitimahiwayhk
  
persecution kitimahiwaywin
  
persecutor kakwaatakiihiwew
  
perseverance ahkaamaymowin
  
persevere piyish kaakashkitow
  
persist aashchikoo

  
persistence noo poonayihtum
  i veu gaanyii
  
persistent tapitowitootum
  namoo wiinakiiw
  
person enn paarsonn

  
person to person hen sur hen
  
personal wiiya ikoo

  
personality ishaayahk
  
perspiration aapwayshoowin
  
perspire aapwayshoo

  
persuade kaakwaykayshkim

  kaashkimew
  shakoochimew
  
persuasion kaashkimiwayt
  
persuasive nihta waayayshshimiwew
  
perturb kishiiwayihtum

  
perversion pishikwaatshowin
  pishikwaatishiw
  
pesky nipaatahkamikishiw

  
pessimistic machii-itayhtamihk
  
pest aen ayisaab

bother

  
pesticide la pwayzoon poor lii manichoosh

  
pestilence groos malaajhii
  
pestle aen affayr chi shikwaahikayhk

  
pet shinikoonew

to pet

  
petit aen pchii
  apishaashin
  
petition enn pitisyoon

  
petrify maashkaawoopayin

it hardened

  aan rosh ishpayin

it turned into a rock

  
petroleum enn sort di wil la rosh ooshchi
  
petticoat aen kaapoo

  
phantasm aamachishoohk
  
phantom chiipy

  
pharmacist la michinn pishkaapahtum
  
pharmacy ita la michinn ka ataawaakayhk

where you sell medicine

  ita la michinn ka kaanaawaytamihk

where you keep medicine

  
pheasant aen phaysaan

  
philander noochiishkwaywew
  
philanderer noochiishkwaywayshkiw
  
phlegm la morv

  
phobia kooshtaachiw

  
phoebe aen nwayzoo

  
phone la phone

  li telephone
  
phone someone shaywaypichikay
  telaphonii awiiyuk
  lii phoonii awiiyuk
  daan la phone kitoosh
  
phonograph la meuseuk
  
phony namooya taapway

  
photograph aen portray
  
photography lii portray kaa ootinaamihk
  
phrase aen ishii itwahyk

  
physic la michinn chi shapooshoohk

  
physician aen dokteur
  
pianist maytawew li piyanoo
  
piano li piyanoo

  
piccolo enn sort di fleut

  
pick mowooshoowaak

they are picking

  maawooshoo

that person is picking

  
pickaxe aen pik di haash

  
pickeral li dorrii

  
picket a la kord

  lii pichay
  
picket fence aen paar
  
picking mooshahkinikew

  mowshoowin
  
pickles lii pickle

  
pickpocket kiimooch kimotiw
  
picnic aen picnic

  
picture aen portray

  
picture window aen groo shaasii
  aen groo saasii
  
picturesque miyoonakwun
  
pie la taart

  
piece aen morsoo

  
pier ita kaa kapahk

  
pierce shaapooshtaha

  
piety kishchi shahkitahk kakway si koom li boon jeu

  
pig aen kwashoon

  
pig-headed shashiipihtum
  tet di kwashoon
  
pig-pen sood kwashoon

  
pigeon aen piizhoon

  
pigeon-toed piihtikwayshitew
  
piggish kaashaakew si koom aen kwashoon

  kookooshiwiw
  
pigskin la poo'd kwashoon

  
pigtail la keu di kwashoon

  
pike li broshay

  
pile aen taa

a pile of something

  ooshkwashtew

it's piled up

  
pilgrimmage ita ka ayamihahk
  
pilgrims ayamihawuk

  
piling lii pootoo poor lii poon

pillar for the bridges

  
pill enn pileun

  
pillar aen pootoo chi oohpaashkwahikayhk

  
pillow enn tet daryii

  
pillow case enn doobleur daryii
  
pilot ka pamihaat lii zayrplayn

  
pimple aen bwatoon

  omikiiw
  
pin aen nipayng

  
pin cherries lii miriiz
  
pin feathers lii pchit plem
  
pin-up shakwashkwaha

  
pinafore enn robb a bavet

  
pincers chi makwahamihk

  
pinch chiishtin

  
pine aen nipinet
  
pine cone lii grenn dipinet
  
pink kooleur di rose

  
pink eye li maal di zyeu roozh

  
pinnacle disseu di la mootaayng

  
pint aen pchi sealer

  
pintail enn sort di kanaar

  
pinto aen zhwaal ky

  mashinaashoo
  
pious li boon moond

  
pip-squeak aen pchi mizaraab
  aen pchi megr
  
pipe enn peup

  
pirate kimootish

  
pistol pistalay

  
pit aen graan troo

  
pitch shiwaypin

  
pitch black kaashkiitipishkow
  
pitcher aen pitcheur di plot

  aen potalet

jug

  
pitchfork enn foorsh a fwayn
  
piteous kichimaakayihtaakooshiw

  kitimakayihtakwun
  
pitiful kichimaakishiw

  kitimaakishiw
  
pity kichimaakayim

  kitimaakayim
  
placard enn kaart

  
place enn plaas

  
placemat aen tapii ita ta visel ka pakitinamun

  aen tapii ita ta visel ka aashtayen
  
placement taanday aashtaak
  taanday ahiht
  
plague enn vilenn malaajhii

  
plains la plenn

  
plan aen plaan

  koonploo
  
plane aen ayrplayn

  
planer moohkochikun

  vaarlop
  
planets aen groo nitwel

  
plank enn plaansh

  
plant enn fleur

  
planter aen pot poor lii fleur

  
plaster booziyiin

  
plate aasyet

  
platoon aen raan doffisyii

  
platter enn groos aasyet

  aen groo naasyet
  
plausible kaa tapwayhtamihk

  
play maataway

  maytaway
  
playboy aen pitayn

  noochiishkwaywayshkiw
  
player maytawayshkiw

  aen zhoowayr
  
playful maytawayshkiw

  
playground ita kaamaytawayhk
  
playhouse enn pchit mayzoon ita kaamaytawayhk
  
playmate awiiyuk kaawiichaatawaymut
  
playpen enn plaas li baybii chi matawayt

  
plea natootamakew

  
plead chi natootamakayhk

  
pleasant plizaan

  
please sil voo play

  
pleasure li pliziir

  
pleat lii plii

  
pledge ashootamakew

  
plentiful mishchaytihk

  aen groo taa
  
plenty mishchayt

  mishtahi
  
pleurisy li pleurisy

  
pliable yooshkow

  
pliers lii plier

  
plop nahapitiiyaypayiw

  paahkitin
  
plot aen pchi morsoo'd tayr

  
plow enn shaareu

  piikoopichikew

to plow

  
plowman aanaa kaa piikoopichikayt

  
pluck pashkopita

  
plug kipaha

plug it up

  aen booshoon

a plug

  
plug-in li plugii
  kipaha
  
plum enn plum

  
plumage lii plemm
  
plumber aen plumber

  lii peup doo tashiihkum
  
plumbing lii peup
  
plume enn plemm

  lii plaamayn
  
plump graa

  
plunder maashkaamiwayhk

  
plunge kookiina
  
plunger aen plunger

  
plus miina

  pi
  
plush koom li vloor

  
plywood li bwaa ka napakaak

  li plywood
  
pneumonia aen groo rhum
  enn groos fyayv
  
poach kimooch aen maachiihk

hunting on the sly

  
pocket enn posh

  enn paakit
  
pocketbook aen pchi liivr
  
pocketful enn posh aen mooshkinayk
  enn plenn pocket
  
pocketknife aen kootoo'd posh
  
pod si koom lii pwaa

  
poem lii pchi zistwayr paray aen itihtahkwahki

  
poet ayishiiniw lii poem ka kiishitaht

  lii pchi zistwayr
  
poignant kaashkayihtum

  la penn ayow
  
point twaayikew

he's pointing

  itwaaha

you point

  enn pwaynt

the tip

  
pointer twayikunn

  
poise enn bonn minn

  kwaayesh aen aayapihk
  
poison la pwayzoon

  
poison ivy lii vilenn fy
  
poisonous la vray pwayzoon
  
poke chahkaha

poke it

  
polarbear loor blaan
  
pole enn paarsh

  
police officer la poliss
  
police station li staasyoon di poliss
  
polish waashihkwaaha

  
polite polii

  
political lii polichik

  
politician enn paarsonn daan li goovaarnimaan
  
polka li polka
  
polka dot lii taash roon
  
pollute wiinihtaaniwun

  pishchipoohtow
  
pollution li piyii ka pishchipoohtaahk

  la tayr ka pishchipoohtaahk
  
polo li polo

  enn game kaa maatawayhk a zhwaal
  
polygamy mischayt nawut enn faam maaryii aayaawew

have more than one wife

  
pond aen maray

  aen pchi laak
  
ponder naakatwayihta

  
pontoon aen batoo plaat

  
pony aen pchi zhwaal

  
pool ita ka pakaashimoohk

  
pool room la shaambr di bool
  
pooltable enn taab di bool

  
poor poovr
  kitimakishihk

being poor

  
poor-spirited shayhkootayhayhk
  poovr isprii
  
pop aen drink

  
popcorn li popcorn

  
Pope li Paap

  
popeyed kichapipayiw
  mahkachapiw
  
popgun noo aen vray fiizii
  aen fiizii poor lii zaanfaan
  
poplar li traamb

  
popper aen kitimakishihk

  
poppy lii fleur poor lii saaldaa

  
popular kwaayesh kishkaymikaashoo

  
population kahkiyow li moond
  li moond kaa taashichik
  
porcelain la porsilinn

  
porch li taanboor

  li porch
  
porcupine aen portipik
  
pork di laar

  la vyaand di kwashoon
  
porky wiinoo

  
pornography lii vilayn portray
  lii portray too neu
  
porridge li porridge

  
port hole aen troo chi paashpapihk

  
portable aen tahkonikatayk

  
portage li portaazh

  nayoohtamihk
  
portion aen morsoo

  enn porsyoon
  
portrait aen portray

  
pose kishchiitaynakooshiw

looking proud

  
position pozisyoon

  ayitayaat

body position

  
positive kayshchinahoo

  saartayn
  
possess tipayimew
  ayaawew
  
possessed aan paarii di jiyaab
  ayawookoo
  
possession ishpii chi tipayhtamun
  
possessor tipayihtum
  tipayshchikew
  
possibility maashkoot
  si posibb
  
possible si posibb

  itikway
  
post aen pootoo

a post

  aen pichay

a fence post

  
post office li post office
  
postcard enn kaart

  
postdate ishpii ka shipwaytshahamihk

  
posterior aan naaryayr

  
postman la maal kaa maykit

  
postmaster l'ofis kaa pishkapahtuhk
  
postpone nakinamihk

  
posture la minn

  aen ishi nipawihk
  
pot aen pot

  enn shaayayr

like a pail

  
potato paataak

  
potato bug aen manichoosh di paataak
  
potato chips lii potato chips
  
potbellied stove aen pchi pwel roon
  
potbelly groo vaantr

  
potent maashkawakaminn

  
potential si posibb

  taat bayn
  aapootikway
  
pothole li troo'd boo

  
pottery lii visel di boo pi li pot di fleur

examples

  
potty enn twaalet poor lii zaanfaan

  
pouch aen saak

  
poultry lii poul

chicken

  lii denn

turkey

  lii kanaar

duck

  lii zway

geese

  
pounce kwaashkway tootawew

  
pound enn liivr

  
pounded napakatahum

  
pour shiikina
  
pout kishiwaashiw
  li boodayn ihkew
  
pouter li boodiiw

  tahkinay kishiwaashiw
  
poverty la poovritii

  
pow-wow la daans di praamyayr naasyoon
  li pow-wow
  
powder la poodr

  
powder horn enn korn poor la poodr
  
power la fors

  
powerful shoohkishiw

  maashkoowoshiiw
  
powerhouse ita la fors poor lii light kaashtayk
  
practical tahkinay aapatun

  
practical joker nihta nawaatishiw
  
practice kaakiihtwaam itootamihk

  
prairie la prayrii

  
prairie chicken lii poul di prayrii
  phayzaan
  
prairie dog lii groos swiss
  shyayn di prayrii
  piizunn
  
praise mamishchimew

  
prance aen zhwaal k'aapiminiimit

  
prank wayayshitootawew

  
pray ayamiha

  amiha
  
prayer beads aen shaplay
  
prayer book aen liivr dimess
  
preach kakayshkimiwayhk

  
preacher aen praysheur

  
precarious riskii
  
precaution pishkayihtamihk
  
precede niikaan

  
precepitous chiipaashchow
  
precious shayr
  kishchikaykway
  
precipice kiishkatinow

  
precipitation la niizh oo bayn la pwii
  ka kimowun

it'll rain

  ka mishpoon

it'll snow

  
precise zheusk

  
predatory paakwachikaywuk
  
predicament kishkayhtamihk
  wiihtum
  
predict kii wiihtum avaan chii ishpayihk

  
prediction moonayhtum
  kishkayhtum avaan li taan
  
preen payhkihaywuk leu plem

  
preface avaan la mess

  
prefer nawut

  zhimoontaan
  
pregnant itaan faamii

  aen pchii wii ayaawew
  
prehistoric kaayash aashpinay
  
preliminary nishtum
  
premature avaan li taan
  ooshaam wiiputt
  
premier jaan di goovaarnimaan

  kaa niikaaniit daan la provayns
  
preoccupied oohtamayihtum
  oohtaamiiyikoon
  
preparation parii ooshihtow
  
prepare parii ga-ashtaan

  kwayachihtaa
  
preposterous aen graan payshii
  kiishinaahtahkamihk
  
prescribe li dokteur lii michinn maykiw

  
prescription la michinn
  
presence akota ayow

  
present lii prayzaan

a gift

  
presently wiiputt

  pikoo ishpii la
  
preserve kanawayihta

  naashtaahk
  
preserves aen li kaniihk

canning

  la koonficheur

jam

  la zhlii

jelly

  
preside tipayishchikew

  
president li prizidaan

  
press napakaha

  maakoon
  mamakoona
  
pressure cooker kiishtaypoohk avik la shchim
  
presto shaymaak

  
presume aymooshchii-itayhtamihk

  
presumption itayiihta
  
pretend aahki

  aaksanaan
  
pretense nipaahkaashoo

  
pretty katawashishin

  zhalii
  
prevalent mishiwayitay aashtew
  
prevent kipihtin

  
prevention kipihtinaat
  
prey maachiiw

  
price aen prii

  
price cutting waytakishichikaywin
  boon maarshii

good deal

  
prick chiistaha

  
prickly kaashishin

  
pride aykishchiitaymoot

  
priest li kurii

  li payr
  
prim taahkinay miyeunaakooshiw

  
primary nishtum ooshchi

  
prime minister li Pramyii Miniss
  
primitive kaayash maana

  
prince li prayns

  
princess la praynses

  
principal li praynsipaal d'kol

  
print maashinipayha

  maashinaha
  
printer la maashin ka maashinipayikayt

  
printing maashinipayikew

  
printing press la maashin ka maakwashtaat
  
prior avaan

  
prison la prizoon

  
prisoner aen prizonnyii

  
privacy kaaya chi nipaachiihkaahk

not to be bothered

  
private payakoohk

  
private detective la poliss kiimooch
  
private secretary daan l'ofiss ka payakoo atooshkayt
  
privilege kishchi kanawapamikaashoo

  
prize aen prii

  
probability ahpootikway
  taad bayn
  kayshchinaa
  
probable maashkooch

  
probably ahpootikway

  
probation kochihow

testing

  
problem aayimishihk

  la mizayr
  
procedure taanishi chi tootamihk
  
proceed itoohtay

  
proceeds laarzhaan

  
process ishi totamihk

  
procession la prosessyoon
  
proclaim wiihtum

  
proclamation ka wiihtamakayk
  kischi mashinayikatew
  
procrastinate daashtashtaan
  
procure otinum

  pakooshtwow
  
produce ooshihtow
  
product ka ooshihtahk

  
productive miyookin
  
profane wiinitoonew

  
profanity machiitwayshkiw

  
profession soon noovraazh
  sa job
  aen ishi atooshkayt
  
professional shaapookishkayihtum
  
professor aen mayndikol

  
profile oo bor ooshchi

  
profit li profii

  
profuse mishchayt
  
prognosis taanishi kawiishaayayen
  
program taanishi kawiitahkamikuhk
  
progress ayshkum atimyeupayinn

  
progression nawutt atimyeupayinn
  
prohibit kaaya kiiyaam itayhta

  
prohibition ayka la bwasoon ayataawaakayhk
  
prologue piikishkwaywin

  
prolong kinwaynsh nawutt

  
promenade pimoohtaywin daan la daans
  
prominent kishkaymikaashoo pi miyeuymikaashoo
  
promise aashoota

  ta promess
  
promising ashootamaakew
  
promissory enn letr aan promess
  
promote mamishchimew

  
promotion niikaan ahikaashoo
  
prompt tahkinayn aan taan

  
promptly kishihtow aan taan

  
prong enn korn di shoovreu

  aen tayaan
  
pronghorn enn shayv di moontaayng
  
pronounce itwew
  nihtaawew
  
pronto shaymaak

  
proof kayshchinaahoo

  li preuv
  
prop aashkwushkihtaa

  michimaha
  
propaganda mischayt piikishkwew poor aaryayn
  
propel ka shipwaypinamihk

  
propellant aan layrr ka ishpayihk
  
propeller ka shipwaypinuhk

  
proper kwaayesh

  nayikoohk
  
property ka tipayituhk soon tayrayn

  
prophecy wiihtamaakooshiw

  
prophet aen profet

  
proprietor ka tipayhtuk
  
prosecute shiikitshahwew
  tipahikayhew
  
prosecution shiikitshawow
  
prosecutor piikshkwayshtamakew
  
prospect dwaahtow

  
prospector dwaahtow poor laarzhaan chi mishkawat
  
prosper mischayt laarzhaan ayawew

  mischayt laarzhan ooshihew
  
prosperity li rishiwihk
  
prosperous miyoopimahtishihk
  
prostitute enn bordell
  
prostitution ka atawaykaychik leu kor
  
protect mitooni kanawayim

  naatamowew
  
protection kanawayimew
  
protector ka naatamakayt

  
Protestant aen Protistaan
  
protocol chi niikaanashtayk

  
protrude shaakashtew
  
proud kishchiitayimoohk

  
prove li proovii

  kayshchinaaho
  
proverb itwaywin

  
provide miyew

  
provided mii kaashoo

  
province enn provayns

  
provisions lii provizyoon
  
provocation aen ashalaan
  
provoke kishowahew

  
prowl kiimoochpapamoohtew

  naatchooshchikew
  
prudent miyeu tahkamikishiw

  
prune lii prenn

  
pry oohpaashkwaha

  
psalm la bib ooshchi aen nakamoohk

  
psoriasis la malaajhii di poo

  
ptarmagin si koom enn paadrii blaan
  
pub li beer parlor

  l'hotel
  
public li public

  toot lii moond
  
publicity ayachimoohk

  
pucker oochipotoonayiiw

  oochipotoonew
  
pudding la poochinn

  
puddle aen troo doo

  
pudgy wiinoo

  
puff pootaachikew

  
puffball enn plot

  
puffy paakihkwaypayiw

  
pugilist notinikew

  
pugnose napakichaanew

  
puke pwakamoo

  
pull oochipita

  
pull over oo bor ishpichikay
  
pullback aashaypitikoo
  aashaypita
  oochipaayiho
  
pullet enn zhenn poul

  
pulley aen pullii

  kaa-oochipichikaakayhk
  
pullout kichii
  kichipaayiho
  
pulpit ita ka kakayshkwayhk

  
pulsate paahkawokoo

  
pulse kaapimaakootayk li keur

  
pulverize shikwataha
  
puma aen groo shaa

  
pumice enn rosh chi waashihkwaahikayhk

  
pump enn poomp

  
pumpkin enn sitrooy

  
punch pakama

  
punching bag aen saak poor lii boxeur
  
punctual aan taan

  
punctuation enn maark
  
puncture pooshkoochaysha
  
pungent shoohkaymaakwun

  
punish pinitaans

  
punished noochihow

  
punt taakishkata
  
puny aen pchi maygr

  piiwinakooshiw
  
pup aen zhenn shyayn

  aen pchi shyayn
  
pup tent enn pchit taant

  
pupa maanichoosh kaa paashkawayhoot

  
pupil aen zhaan d'ikol

  
puppet enn katayn avik lii kord

  
puppy aen pchi shyayn

  
purchase gaa-ataawaan

I will buy it

  
pure pur

  ooshkaayi
  
purify putt payshii

no sin

  
purity pur

  
purple vyalet

  
purpose poor enn rayzoon

  kaykway kishchi
  
purposely oochihtowtootum
  
purse enn boors

  
pursue pimitshaha
  nawaashway
  
pus la pooshchim
  
push aahkina

  
pusher ka atawakayt lii drug

  
pushover wayshchishiw
  
pushy li bossihkaashoo

  
pussy aen shaa

  aen minoosh
  
pussy willows lii pchi shaa di sool
  
put aashta

  
put away naashta
  nahaashta
  
put good kwaayesh aashta

  
put on pootishka

  
put out aashtawayha

  
put your hand up aan layr ta maen aashta
  
put your head down taapaashchiskwayii
  
putty la kwaal

  
putty knife aen kootoo di kwaal
  
puzzle aen puzzle

  
puzzled waanayihtum

  
puzzler waanayihtumikoo

  
pygmy li pchi moond

  
pyjamas li bitayn chi kihkwaamihk

  
pyorrhea la malaajhii di daan

  
python enn groos koolayv