o'clock leur

  
oak li shenn

  
oar zaarvayroon

  
oarlock ka mishchiminuhk li zaarvayroon

  
oarsman kaa pamihtaat

  
oath ashootamowew

  ashootum
  
oatmeal li porridge

  
oats la vwenn

  la wenn
  
obedience natoohtamihk
  
obedient natoohta

  
obese troo graa

  wiiyinoo
  
obesity ooshaam aen wiinoohk

  
obey natoohta

  kwaayesh toota
  
obituary aen nipoohk

  
object aanima

that thing

  kaykway

something

  
objection namoo miyeuytaakwun

  kipihtinum
  
oblate enn sort di payr

  
obligate ashootum

  
obligation ashootamakaywin
  
oblige ooblijii

  
obliging miyootootamakew

  
oblong maygr pi kinwow

  
obscene machiitwaywin

  
obscenity machinakwun
  
observant nahapaahtum
  
observe pishkaapahta

  pishkaapum
  
obsolete poonaapatun
  
obstacle kaa nakinikayhk

  kaypashtew
  kaypishkaakoon
  
obstetrician li dokteur poor lii faam aan famii
  
obstruct kaypishka

  
obstruction kaypashtew
  
obtain ootina

  
obvious kiwaapahtayn

  waapashchikatew
  
occasion akooshpii

  
occasional aashkow
  
occupancy wiikiwuk
  aapachihtaawuk
  
occupant awiiyuk kaa wiikit

  
occupation sort doovraazh
  aen ishi atooshkayhk
  soon oovraazh
  
occupy wiikiw

  aapachihtow
  
occur aashtaywa

  
occurrence aen ishpaayihk
  
ocean la mayr

  
octagon aen ishchikatayk

  
October Oktobr

  
ocular poor lii zyeu

  
oculist aen dokteur poor lii zyeu

  
odd maamashkaat

  
odd ball pahkaan ishaayow

  
oddity maamashkaachinaakooshiw

  
odds & ends toot sort di morsoo
  
odour miyaakwun

  
odourless noo miiyaakwun
  
off & on aashkow miina

  
off to side oobor
  
off-white wapishkinakwun

  blaan zhoon
  
offcast namooya dawayimow

  namooya dawaymikaashoo
  
offence kii machihtum

  
offend maayikamikishihk

  machitootum
  
offer kaykway miyoomaykiw

  va oofayr
  
offering kaykway ka maykiyen chi wiichihiwayen

  
office l'offis

  
office boy daan l'offiss kaa atooshkayt
  
officer aen offisyii
  
official si vray

it's true

  
offshoot akoota ooshchiiw

  
offshore araa d'loo

  
often waawiiputt

  soovaan
  
often times mishchaytwow
  
oh no! nimoo itikway

  
oil li wil

  
oil colour kooleur di wil
  
oil slick li wil disseu diloo
  
oil well aen pwii di wil

  
oiler toominikew

  
oilfield aen zhaan'd wil

  
oilskin la poo'd wil
  
oilstone enn pchit pyayr a wil

  
oily toomow

  graysii
  
ointment li ointment

  
okay kiiyaam

  si kwaarek
  
old vyeu

  vyay
  
old folks' home enn mayzoon poor li vyeu moond
  
old man ni paapaa
  papa
  
old man/woman aen vyeu

  enn vyay
  
old style la vyay faasoon

  
old wives' tale lii zistwayr ka ayatayoohkayhk
  
olden kayaash ooschi

  
oldish si koom aen vyeu

  
oldsters lii vyeu moond

  
oldtimer aen vyeu kaayash ooshchi

  
oleander la pwayzoon si koom aen pchi ipinet

  
olives lii zooliiv

  
Olympic Games kahkiyow ka matawayhk
  
ombudsman piikshkwayshtamakew
  
omelet aen omlett

  
omen aamachishoohk

  
ominous maayinakwun

  
omit noo kii ashtaniwun

  noo aashtew
  
omnibus ka kanawaytamihk lii zistwayr

  
on disseu

  tayhtashtaa
  
on set kaa machipayihk

  
on shore kapow

  
on top paar disseu

  disseu
  
once enn fway

  payaakwow
  
once in awhile aashkow
  
once over ashaamiina
  
oncoming paapayiw
  paynakooshiw
  
one hen

  payek
  
one hundred saan
  
one shot aen koo

  
one side aen bor

  
one step aen step

  
one thousand mil
  
one time payakwow

  
one way aen borr piko

  
onerous ayimun

  
onion zaayoon

  
onlooker tapitow tapiw
  
only piko

  yaynk
  
onslaught shoohki mooshkiishtawew
  
onto disseu

  
onward niyaan

  avaans

advance

  
oodles kakwaayakayhtiwuk

  mishchaytiwuk
  
ooze wayawiichiwun

  
open yoohtayna

  paashtayna
  
open air layr dahor

  
open and shut yoohtayna pi kipaha
  
open door la port oovayr
  paashtaynikatew
  
open-eyed toohkaapiw
  
open-minded namoo machii-itayhtum
  
open-mouthed taawatiw
  kaataawatit
  
opener chi paashtaynamihk

  
openess tawow

  
opening aen troo

  
opera aen naakamoohk

  
opera house ita ka naakamoohk
  
operate paminum
  
operation paakochaynew
  aen napaarasyoon
  
operator paminikew

  
opiate la michinn poor lii pwayn

  
opinion taanishi itayhtamun

  
opium la vilenn michinn

  
opossum aen naanimaal sii pchii kaa tahkoohnaat daan soon vaantr

  
opponent ki nashkwaymik
  
opportune noo pachipitum
  
opportunity enn shaans
  
oppose nakinum

  noo taapwayhtum
  ookoontrayr
  
opposite a laarboor

  loot bor

other side

  
oppress kitimahi

  kitimahew
  
oppression aen kitimahiwayhk
  
optical lii loonet

  
optician awiiyuk lii loonet kaa ooshihtaat

  
optimal li miyeur

  
option pahkaan ishi

  
optometrist lii zyeu ka tashiihkahk
  
opulence aen rish

  
oracle wiihtamakooshowin

  
oral piikishkwayhk

  
orange aen naraanzh

fruit

  oraanzh

colour

  
orange tree aen aarbr d'oraanzh
  
orangutan aen groo shaynzh
  
orate aypiikishkwayt

  
oration piikishkwayshtamakew

  
orator piikishkwayshtamakew

  nihta piikishkwew
  
orbit alaantoor la planet

  
orchard ita lii frwii ka kistikayhk

  
orchestra aen orchestra
  
ordain aen li payriwihk

  
ordainment ka ishi li payriwihk
  
ordeal pa playzaan

not pleasant

  
order natoohta

  lii zord
  
ordered kii natootum
  
ordinarily koonja
  
ore si koom laarzhaan

  
organ aen norgan

  
organist ka kitoshchikayt l'organ

  
organization mamowwiitowuk
  
organize kahkiyow chi wiichiitoyahk

  
organizer ka pishkapahtuhk
  
orifice taawitoonew

  
origin ooshchipayihk

  taanday ooshchiiyen
  
original nishtum

  
originality nishtum ka kii ishinakwuhk
  
originate ooshchi

  
oriole aen nwayzoo

a bird

  
ornament wayshiishchikun
  
ornate ooshaam mishchayt wayshiishchikana

  
ornery tet jeur

  kishiiwayhtum
  machiishwaypishiw
  
orphan aen orfaalayn

  kiiwaatishiw
  
orphanage enn plaas poor lii zorfaalayn
  
orthography ka ishi ooshipayikatayki
  
osculate oochaymi

kiss a person

  oochayhta

kiss something

  
osculation oochayhtowin

kissing one another

  
osprey maanzheur di koolayv

  
osteitis malaajhii di zoo

  
ostrich aen groo zwayzoo

  
other loot

  lii zoot
  kootaaka
  
otherside loot bor
  
otherwise noo aakooshishi
  oo bayn
  apoohtikway
  
otter enn lootr

  
ottoman ita tii pyii ka tayhtashtayen

  
ought taki

  chi kii
  
ounce aen noons

  
ours kiiyanaan

  niiyanaan
  
ourselves kiiyanaan ikoo

  
oust waayawaypin

  
out namoo apiw

  dahor
  
out-of-date kayaashiish
  noo ayiwaak aapaatun
  
out-of-way waahyow ooshchi
  
outboard motor aen naazhayn poor aen batoo
  
outbreak kaahkiyow aayaawuk

  
outcome kaykwy ishpayihk

  
outdated poonapatun

  la vyay faasoon
  
outdo ayiwaahk

  shaawaat itotum
  
outdoors dahor

  
outer aan dahor

  
outfight noochihew

  
outfit li bitayn neu

  
outfoot wiyaashkawew

  kapishkawew
  
outfox kiimoochihat

  
outgrow noochkayn

I've outgrown in

  noochkum

that person outgrew it

  
outhouse la klaazet

  la tollett
  
outing papamoohtaywin

  naandow ayitohtayk poor li playziir
  
outland li tayrayn aan dahor

  
outlast kinwaysh aapataan
  nawut kinwaynsh
  
outlaw aen kriminel

  aen vilayn
  
outlet ita chi wayawiihk

  ita ka ataawaakayhk
  si koom aen magazaen
  
outlook ay-itayhtamihk

  
outplay paashkiiyaakoo

  
outpour mishchayt

  
output mishtahi atooshkew
  
outrage kakwayakitashoo
  
outreach ki natoonikaan
  
outrun nakachipahow

  
outset li koomaansmaan

  
outside dahor

  aandahor
  
outsider aan dahor

  noo oota ooschi
  awiiyuk pahkaan
  
outsit kinwaysh ayapihk

  
outsmart chiishihew

  
outspent kahkiyow mayshtinum

  
outspoken noo manaachimiwew
  nihta piikishkwew
  
outward noo naakohtow

  dahor taykay
  
outwardly dahor taykay ishpayin
  
outweigh nawut kikshikwutiw

  
outwit chiishihew

  
oval koom aen zaaf

  
ovaries la maatris

  
ovation niipawihk poor awiiyuk

  
oven aen foornoo

  
over kiihtwaam

  miina
  disseu
  
over ripe troo meur

  ooshaam atishoowuk
  
over shoot paashchipaashkishikew
  
over spend ooshaam maynshtinikew
  
over spread ooshaam taashwaykashtew
  
over stuff ooshaam mooshkinaahta
  ooshaamashkinew

as in when you're eating

  ooshaam mooshkinew

too full

  
over there naytay
  
overact ayiwaak itootum

  
overall miishahkamihk

  
overalls lii overall

  
overcast iyiikkwushkwun

  
overclothes li bitayn disseu
  
overcoat aen groo kapoo disseu

  
overcome shaakoohikoo
  
overconfidence wooshaam kishchiitayhmishoo
  ayiwaak itayhmishoo
  
overdo ooshaam itootamun

  
overdone ooshaamikiishtew

  
overdress kakwaayakihoo
  
overdrink ooshaamipew
  
overextend ooshaam kinwaysh
  troo loontaan
  
overflow paashchipew

  
overgarment li bitayn disseu
  
overgrown ooshaam aahkikiw
  
overhang kinwaakotew

longer than

  paashtashtew

overflow

  paashchipayin

going over

  
overheard payhtayn
  payhtaawow
  
overheat kishaapishkishshoo
  
overissue ooshaammaykiwin

  
overland vwaayaazh sur la tayr

  
overload ooshaam pooshtaashoo

  kowshkooshoo
  
overlook pataapahtum

  
overnight too la nwit
  kapayshiw

sleep overnight

  iipaytipish

all night

  
overpass aen poon

  
overpossessive ooshaam tipayishchikew
  
overpower shaakoochihew
  
overpraise ooshaam mamishchimew
  
overprice troo shayr
  shoohkahkitew
  
overproduce ooshaam mishchayt

too much

  ooshaam ishkoopayin

too much left over

  
overproof ooshaam mashkawow
  
overseas loot bor la mayr

  
overseer pishkayhtum

  kanawapamowew
  
overshadow chikaashtayshkawew
  
overshoe lii pardiseu

  lii klaak
  
oversize troo groo

  ooshaam mishaawa
  
oversleep ooshaamihkwaamihk
  
overstate ooshaam aachimoot

  
overstep paashtahum

  paashtoohtew
  
overtake atimew

  
overturn kwaytapinum

turning something over

  kwaytapiin

rollover

  
overweary noohtayshin
  
overworked ooshaam shoohkatooshkew
  ooshaam atooshkew
  
owe mashinahamaak

  mashinahikew
  
owl aen yiiboo

  
own tipayhtum

  
owner kaatipayhtaahk

  
ox aen beu

  
ox blood li saan di beu

  
ox tongue la laang di beuf
  
oxbow aen kolyii di beu

  
oxford lii sooyii

  
oxygen layr

  
oyster lii zwit