nab nawatihtina

  otihtin
  
nag kiihkowitum

  nipatwaywitaashkiw
  
nail aen kloo

  
naked tooneu

  mooshtayow
  
name wiihi

  shinihkaashoo
  
namesake gwaynmayn
  
nanny goat enn shayv di fimel
  
nap achiyow nipow

  shiipahkwaashiw
  
nape daryayr li koo

  
napkin aen paapyii chi kaashiitoonayk

  
narcotics lii drug

  la vilenn michinn
  
narrate wiihtum

  
narrow itret

  noo yaakashkow
  
nasal daan li nii

  
nasty machaayiwiw

  
natal nihtawakihk

  
nation naasyoon

  
nationwide li moond aanchyii
  
nativity ishpii li pchi zhayzeu kaa nihtawakit

  
natural oochihtow

  
naughty aayimishiw

  machiishwaypishiw
  
nausea maayitayhew

  
navel noonbrii

  
navel cord la kord di noonbrii
  
navigation aen pimbishoohk
  
navy lii soldaa di mayr

  
near araa

close

  
nearly kaykaat

  kaazimaan
  
nearsighted noo waahyow waapiw
  
neat toot kwaayesh aashtow

  
neatness payhkishiw

  aan ordr
  
necessary si nissisayr
  sapraan
  
necessity sapraan chi ayaahk

  
neck li koo

  
neck bone li zoo'd koo
  
neckerchief aen mooshway'd koo
  aen mooshwayr
  
necklace lii rasaad

  aen kolyii di rasaad
  
necktie aen kol

  
neckwear poor li koo aen kishkamihk
  
need sa praan chi-ayaahk

  
neediness la poovritii
  
needle aen nijwii
  aen nigwii
  
needlebar aen fayr poor la glaas
  
needlepoint mashinishtahikewin
  
needless pa nissisayr

  nimooyakataat
  
needlework mashinishtahikewin
  
negative aanwayhtum

  noo wiinatoohtum
  
neglect waypinikatew

  
neglectful putt koonzhwit
  waypinum
  
negligee enn zhupp aen shaapwaashtayhk

  
negotiate li maarshiihkew

  
negotiation aen li maarshiihkayhk
  
neighbour li waazayn
  li vwaazayn
  
neighbourly aen boon waazayn
  aen boon vwaazayn
  
nephew niveu

  
nervous nerveu

  iksitii
  
nervy aen ifroontii

  
nest enn nik

  
net enn ray

  
nettle maashaanuk

  lii shaadroon
  
neutral isaan mayl paa

  namanaandow itwew
  
never zhamayn

  namoo oohkaat
  
never mind kiiyaam
  
nevermore namooya wiihkaat
  
nevertheless maaka
  kaamaym
  pi miina
  
new neu

  ooshkayi
  
new moon ooshkwakoochin la leun
  
New Year's li Zhoor di Laan
  
newborn akwayaak nihtawakiw

  
newcomer aen noovoo
  aykwayaak taakooshin
  
news lii noovel

  
newscast aen achimoohk lii noovel

  
newsletter enn letr di noovel
  
newsman li porteur di noovel
  lii noovel kaa achimoot
  
newspaper lii gaazett
  
next laandmayn

  loot
  kihtwaam
  
nibble par pchi booshii

  
nice miyooashin

  zhaalii
  
nickel saen soo

  saen senn
  
nicknacks wawayshiishchikanishaa
  
nickname soon pchi noon
  aen nickname
  
niece yayns

  
night li swayr
  tipishkow
  
night clothes li bitayn di swayr
  ka kihkwamiyen
  
nightcap aen bwanayn't swayrii

  aen bwanayn chi nipahk
  
nightfall paahkishimoon

  
nighthawk nimoo nipow
  
nightingale aen nwayzoo di swayrii
  
nightlight enn pchit light di swayrii
  
nightmare kiishkwayhkwashiw
  
nil nimakaykway

  
nimble wachayhpiiw

  
nine neuf

  
nine hundred neuf saan
  
nine times neuf fway
  
nineteen jhis neuf

  
ninety kaatrvaen jhis

  
nip nawatamihk

  tahkwamishoo
  
nipple aen bibroon

  
nipples lii jii jii
  
nit lii laant

  
nitwit aen baytaa

  
no noo
  nimooya
  kaaya

don't

  
no way namooya wiihkatch

  namooya wiihkaat
  
nob pwayayn di port

  
noble kishchiitayhtakooshiw

  
nobody noo awiiyuk

  namoo awiiyuk
  
nod nanamishkwayiiw

  
noise li trayn

  nipaachistaakwuhk
  
noiseless kiyaam aashtew

  putt trayn
  
noisemaker li trayn chi ooshitahk
  
nomad taapitow kaapapaambichihk

  
nominate kiwiihikawin
  
nominee awiiya kii wiihow

  
none nimooya kaykway

  
nonsense mooshchipiikishkwayhk

  
nonstop noo nakiiw

  shaapoohtew
  
nonsupport namooya pamihew
  
noodles si koom li maakaaroonii

  
nook aen pchi kwayn

  
noon/dinner li mijii
  
noose aen kwalay di lyayv

  aen kwalay aan kaab
  
normal kaahkiyow kwaayesh

  
north li norr

  
North Pole li graan norr kishchi
  
North Star litwel di norr
  
northbound taykay oonorr
  
northeast norr less taykay
  
northerly norr taykay
  
northern lights lii chiiraan
  
northerner li norr ooshchiiw
  
northland li tayrayn di norr
  
northwest li norr wess taykay
  
nose li nii

  kichaan

your nose

  nichaan

my nose

  
nosebleed kipishtanew
  
nosy cheuryeu
  
not namoo wiiya

  
notch maanisha

  
note enn pchit letr koor

  
notebook aen pchi liivr chi ooshipayhikayhk

  
noted kiiwaapahtum

  
nothing namaakaykway

  
notice pishkaapahta

  
notify wiihtamow

  
notorious mishiway machikishkaymow
  
notwithstanding maaka
  aashchipikoo
  
nourish kiishpooshkakoo

  
nourishment li maanzhii
  
novel aen liivr

  
novelist ana lii liivr kaa ooshipayhahk

  
November Noovaambr
  
novena enn noovenn

  aen ayamihayshtamakayhk
  
now shaymaak

  laa ooma
  
nowadays aykwa laa ooma
  
nowhere namooya naandow

  namanaandow
  
nowhere near namanaandow araa
  
noxious machi kaykway

  maayiitootakoon
  
nude too neu

  
nudge chuhka

  chuhkahoo
  
nugget aen pchi morsoo d'orr

  
nuisance nipatahkumikishiw

  
number aen noombr

  
numbness kiishkimishin
  nipoopayin
  
numerals lii shif
  
numerous mishchaytiwuk
  mishchaytinwa
  
numskull mooshchiwiw
  
nun enn seur

  
nunnery li koovaan

  
nuptials la sayrimooni di maaryaazh

  
nurse enn nurse

  
nursery bottle enn bootay ka noonihk
  enn bootay di baybii
  
nursery school l'kol poor lii pchi zaanfaan
  
nurture ohpikihiht

  
nut enn paakaan

  
nutcracker poor lii paakaan ka paashtaynachik
  
nutrient miyooshkakoon li maanzhii

  
nutrition li maanzhii kaa miyooshkakoyen

  
nuts lii paakaan

  
nutshell lii zikaal di paakaan

  
nutty kiishkwew

crazy