macaroni li makaaroonii
  
macaroons lii shakwaala
  
machine lii maashin

  
machinery lii maashiniiry
  
machinist lii maashin ka taashiihkaak
  
mackeral li pwasoon
  
mackinaw aen graan kaapoo
  
mackintosh aen kaapoo d'pwii
  
mad kishiwaashiw

  
madden kishiwaahow

  
maddening aen kishiwaashihk
  
made ooshihtow

  
made to cry mooshkwatahwhew
  
made-up kiishihtow

  
mademoiselle mademoiselle
  
madhouse enn mayzoon foo
  
madman kiishkwew

  
madness kishiwaashiwin

  
magazine enn gaazett
  
maggots lii vayr

  
magic mazhii

  
magician aen mazhiishyayn

  
magistrate li zheuzh
  
magnate mishchayt tipayhtum

  il ibayn

well off

  aen riish

rich

  
magnet oochipitum

draws it

  
magnetize chi oochipitumihk
  
magnify nawut aen mishahk
  
magpie la keu di renn

  
maid enn saarvaant

  
mail la maal

  
mail order aen natishahamihk
  
mailbag aen saak di maal

  
mailbox enn bwet di maal

  
mailed shipwetshahikatew la maal

  
mailman la maal ka pimoohtataat

carry mail

  
maim maashkatawew

  
main nii kaan

  li praynsipaal
  
mainland mishchayt la tayr
  
mainly kishchi

  
mainstreet la graan rue
  
maintain chikanawayhtamihk

  
maize lii bladenn

  
majestic kishchi myeunakooshiw
  
majesty la renn oo bayn li rway

  
major-general li groo giniraal
  
make ooshtaa

  
make a hole aen troo ooshihta
  waatihkay
  
make fire poona
  pootaway
  
make over aahtshiihtaahk
  
make way tawinikay
  la plaas ooshihta
  
maker kaykway aen ooshihtaat

  
malamute aen groo shyayn
  
male aen maal

  
malformed maashkishiw
  
malfunction piikoopayyin
  namooya atooshkaymakun
  
malice paakwachikew

  wiishakahowew
  
mallard kanaar di fraans

  
mallet aen maartoo an bwaa

  
malnourished noo taypashkinew
  namooya kwaayesh miitsho
  
malpractice mayitotamihk
  noo kwaayesh tootum

doesn't do it right

  
malt li grayn poor la bwaasoon

grain for alcohol

  
maltreat aen kitimahiwayhk

  
mamma ni maamaa

  ni maamaan
  
mammal ka noohawaashoochik

  
mammoth si koom aen alifaan kaayash ooshchi
  
man aen nom

  
man-eater wihtiko li moond ka moowaat
  
man-size kishoohpikiw
  
manage ka kaskihtaan

  
manager kaapaminuhk

  
mandarin lii pchi zaaraanzh di Shiinway
  
mandate sa praan chi ooshitahk

  
mandolin aen mandolin
  
mane la kriyaynr di zhvoo

  
mange chiishchiikiiw pi li pwel waanihtow

  
manger la kraysh

  
mangle shikoopitum

  piikonum
  
manhole aen troo daan li miljeu di la rue

  
manhood l'omiwiw
  kishoohpikiw
  
mania kiishkwayikoon

  
maniac kiishkwew

  mooshchiwiw
  
manicure tii zoong aen pishkahpamachik
  
manicurist la paarsonn lii zoong ka taashiikawaat
  
manipulate chiishihiwew
  
mankind naapaywiw

  aen nom
  
manlike ayishiiniw

  
manly naapayhkaashoo

  
mannequin lii groos kaatayn
  
manner aen ishitootamihk

  bonn manyayr
  
mansion groos mayzoon

  
manslaughter nipahtakaywin
  
manslayer nipahtakaywin
  
mantel la kornish disseu li fireplace

  
mantis manichoosh

  
manual si koom aen liivr

  
manual labour aen travayaan
  a la maen aen atooshkayhk
  
manufacture kayhkway avik enn maashin aen ooshihtahk
  
manure li fumyii

  fimyii
  
manuscript aen ooshipayikayhk a la maen avaan li vray liivr
  
many mishchayt

  mishtahi
  aanmaas
  
map enn maap

  
maple lii zaraab

  
maple sugar li seuk d'araab
  
maple syrup li siiroo d'araab
  
mar kakwaayakihtow

  panatchihtow
  
marathon aen pimbahtahk
  
marble enn maarb

  
marbles lii maarb
  
march niipitayhtaywuk
  
March Maar
  
marching niipitayhtaywuk
  li marchiiwuk
  
mare enn zhoomaan
  
margarine li margarine
  
marigold enn fleur

  
marinade la soos poor la vyaand chi wiihkashihk pi yooshkahk
  
marine aen marayn
  
marionette aen puppet
  
marital aen wiikihtoohk

  maaryaazh
  
mark enn maark

  
mark up ayiwaak itahkihtew

  
marked maashinayikatew

  
marked down wayhtakihtew
  
market aen magazaen

  
market garden ita ka atawakayhk lii zhaarzhinaazh
  
marketable tahkinay atawakanowun
  
marketplace aen magazaen
  
marking mashinahum

  
marksman aen boon chiireur
  nihtaa paashkishikew
  
marlin aen groo pwaasoon
  
marmalade li marmalade
  
marmot si koom enn groos swiss

  
maroon la kooleur brayn roozh

  la kooleur brun roozh
  
marquis kishchi awiiyuk

  
marquisette aen shahpwaashtayhk
  lii ridoo ka shahpwaashtayhki
  
marriage li maaryaazh

  
married wiikihtoowuk

got married

  lii maaryii

the couple

  
marrow fat la mwel
  
marry woonapaymiw

woman

  wiiwiw

man

  
marsh li maray

  
marshmallows lii marshmallow
  
marshy li mushkegiwun

  yooshkow
  
marten aen maartayn

  si koom aen footroo

like a mink

  
martingale aen nwayzoo
  
marvel maamashkaata
  si graan shoozh
  
mascarade wawayshiihk pi aen niimihk

dressed up and dancing

  
mascot aen pchi animaal la bonn luck aen paytaat

  
mash shikwahook

  
mask aen mask

  lii vizhaazh aen ooshchikatayki
  
masked aen mask kishkum

  
mason atooshkew avik li simaan pi la rosh

  
mason jar lii sealar
  lii bootay
  
masonary ooshihtow lii baachiss avik la brik pi la rosh
  
mass la mess

  
massacre maynschihaawuk

  
massage mitooni shinikwaha

  
masseur shinikoniwew

  
massive mitooni mishow

  mishow
  
mast aen graan bwaa si koom enn paarsh

  
master soon maytr

  
master key la klii kischi ka apatuhk
  
master of ceremonies ana kischi ka piikishkwayt
  
masticate mamakwahtum
  
mat tapyii

  tapii
  
match enn mesh

  
matchmaker wiichihikaashoo chi nakishkawaat awiiya poor li maaryaazh
  
mate soon met

  
material lii laynzh poor li bitayn

  lii ginii
  
maternal ki maamaa tayhkay

  
maternity chi tahkonawashoot
  aen aanfaan chi ayawaat
  
mathematics lii shif
  lii noombr aen aakihtuhk
  
matrimony li maaryaazh
  
matting chi akwanahamihk li plaanshii

floor covering

  
mattock enn pchit besh pwayncheu pi napakishiw

  
mattress la payaas

  maatlaa
  
mature meur
  poonikiwuk
  kiishoohpikiw
  
May Mii

  
maybe tat bayn

  maashkoot
  
mayor li mayr

  
maze aen shmayn di pyii aen kaachikatayhk

  
me niiya

  
meadow aen maray

  paashkwow
  
meadow lark aen pyayr kok
  
meagre taypiyahk

  
meal aen ripaa

  
mean maachiishwaypishiw

  
meander waawaakamoon

  
meaning ay-itwayht

  
meaningless namooya nishtoohtakwun
  sa voo ryayn
  
meantime aashpiishchi
  aan nataan daan
  
meanwhile aashpiishchi
  mwayshchi
  
measles la roozhol

  
measure miseurii
  tipaha
  
measured kii li miseuriiw
  
measurement la miseur
  
meat la vyaand

  
meatball lii boolet

  
mechanic lii zaatomobil aen tashihkawaat
  aen maakanik
  
medal enn midaal

  
medallion enn groos midaal
  
meddle nipaatahkumikishiw

  nipaachiihkew
  
medic aen dokteur

  
medical la michinn ooshchi

  
medicinal la michinn chi kiikayhk
  
medicine la michinn

  
medicine man aen forr di michinn
  
meditate aen maamitoonayihtamun

  amihaa
  
meditation aen ayamihahk
  aen maamitonayhtamihk
  
medium miljeu

  
medley la meuzuk chi niimihk

  
meek niipaywishishkiw

  
meet nakishkow

  nakishkawow
  
meeting aen naasaamblii

  
melodion enn meuzuk

  
melodious miyohtaakwun
  miyohtaakoshiw
  
melody enn shaansoon

  enn pchit shaansoon
  
melon aen sitroon

  
melt tihkisha

  tihkishoo
  
melting tihkitew
  
member aen maambr

  wiichiihiwew
  
membrane aen pchit poo alaantoor toon korr
  
memorial aen kishkishihk
  
memory la mimwayr
  kishkishiw
  
men lii zomm
  
mend kaashkikwaata
  
meningitis paakipayin sa saarvel pi soon raynchii
  
menopause lii faam lii zaanfaan ka poonayaawaachik
  
mental aen foo

male

  enn foll

female

  
mentality la malaajhii aen kiishkwayhk
  
menthol la michinn ka toominamun

  
mention itwew

  
menu enn list di maanjhii

  
merchandise kaykway chi atawakayhk daan li magazaen
  
merchant aen maarshaan
  li vaandeur
  atawakew
  
merciful kishaywatishiw

  
mercy kitimakaymew

  
mere apishiish

  
merge takoowuk

  
meridian enn liing

  
merit kashkitamaashoon

  
mermaids li moond di mayr
  enn paarsonn amwachii aen pwaasoon
  
merrily aen chihkipimohtayt

  
merriment aen mochihkihtaahk
  
merry mochikayihtum

  paahpishkiw
  
mesh si koom enn pleuzh

  
message la parol aen shipwayhtshahamun

  
messenger lii noovel
  lii parol aen shipwayhtshahuhk
  
messy naamo payhkishiw

sloppy

  
met nakishkawew

  
metal/iron li ferr
  
metallic aan ferr aen ooshchikatayk

  
meteor aen nitwel ka pahkishihk

  
method ayshitotamun

  manyayr
  
Métis Michif

  
metropolis enn groos vil
  
microscope aen n'aystrumaan chi mishaahtahk kaykway
  
mid amwachii

  
midday li mijii

  
middle li miljeu

  
midget li pchi moond

  
midland miljeu di piyii

  
midnight maynwii

  
midriff kipahoon

  
midsummer miljeu d'itii
  
midsummer day la journii miljeu d'itii
  
might maashkoot

  atikway
  
mighty maashkowishiiw

  
migrane enn groos mal di tet

  
migrate papaambichi

moving someplace

  takoohawuk

with birds

  
milady ahkwatishiw

  
mild doo

  
mild-mannered kwaayesh tootum
  
mildew li mwaynzii

  
mile aen mil

  
mileage par mil

  
militant nootinikaywuk

  
military l'aarmii

  
milk dilet

  
milkmaid la fii ka yiikinikayt
  
milkweed li fwayn foo
  
milky dilet iwun

  
Milkyway lii chiiraan
  
mill aen moolaynd farinn

  
miller li grayn kaa ooshihaat

  
milliner lii shapoo ka ooshitaht

  
millionaire aen millionayr
  
millstone enn pyayr

  
mimic naashpihtohtawew

  
mince piinikisha

  
mind la mimwayr

  
mindless putt mimwayr

  
mine niya aanima

my

  dipayhtayn

I own it

  
miner aen zhenn

  aan baa laazh
  
mineral lii miniraal

  
mineral oil li wil di miniraal
  li mineral oil
  
mini pchi

  pchii
  apishashin
  apishiishishiw
  
mini skirt enn pchit robb koor
  
mining daan la minn aen atooshkayhk

  
minister aen miniss

  
mink aen footroo

  
minnow aen pchi pwasoon

  
minor aan baa laazh

  zhenn
  si ryayn

not bad

  
mint li pchi boom

a medicine or tea

  ita laarzhaan ka ooshihiht

where money is made

  
minuet enn daans
  
minus namoo oota aashtew
  mwayn
  
minute enn mineut
  
miracle aen miiraak
  
mirror aen miirway
  
mirth paahpinaniwun
  aen paahpichik
  
misbehave maayitootum
  shashiipihtum
  
miscalculate waanahkihtaashoo
  patahkishchikew
  
miscarriage wanihew soon baybii
  wanihowashoo
  
miscellaneous kakiyow kayhkway
  toot sort d'afayr
  
mischief noochikoo ishi ka takamikishihk

  
misconduct maayahkumikishihk
  
miscount waanahkihtaashoo

  waanakishchikew
  
misdeal wani-ataynikew

  
misdeed wanitootamatowin

  
misdirect wanitshawhew

  
miser shashakish

  
misery la mizayr

  kaakwaatahkihtow
  
misfire nimoo pahkihtew

  
misfortune maayipayiw
  
misinform noo kwaayesh aen wiihtamakayhk
  noo kwaayesh kawiihtamihk
  
mislay wanipakitinamihk

  wanashtahk
  
mislead kiyashkimiwayhk

  
mismanage noo kwaayesh kiipaminum
  
misplace wanoshtaahk

  
misprint wanipayikew

  noo kwaayesh ooshipayhum
  
mispronounce wanitwew
  noo kwaayesh wiihtum
  
miss patahwew

  patahum
  enn zhenn fii

young woman

  
missal li liivr di mess

  
missile enn groos kaartoosh

  
missing patawow

missing when you shoot

  noo mishkakaashoo

not found

  
mission enn missyoon

  
mistake aen mistake

  chiishihowin
  chiishihooht
  
mistreat kitimahew

  kitimahow
  
mistrial la koor ki li pa zheusk

  
misty la braam

  
misunderstand nashpatistum
  
misunderstanding aen nashpatistamihk
  
misuse ki waanaapachihtaan

  noo kwaayesh apatistow
  
mitt lii mitenn

  
mittens lii pchit mitenn

  
mix atayna

  maynlii aashta
  
mix/stir takwashta
  taywaypaha
  
mixture aen maynlaazh

  mowashtaywa
  
moan maahpinew

  
moat aen troo

  
mob mishchaytowuk

  
mobile aen pimbayihk

  
mobster aen vilayn

  
moccasin lii sooyii moo

  
mock naashpitoohtow

  
mode sa fasoon

  
moderate kiishoyow
  
modern ooshkaayi
  neu
  
modest niipaywishihk
  
Mohawk Mohawk
  lii z'Irokway
  lii Zaarikway
  
moist miyoomawow
  
molar enn groos daan

  
molasses la milaas

  
mold aen mool

  
moldy mwayzii

  
mole soufloo

  
molehills enn beut di soofleu

  
moleskin enn poo'd soofleu
  
molest naawatinew
  matawakatew
  
molt pinawew
  paashkoopayiwuk
  
molten tihkishamihk li ferr
  
moment aen momaan
  achiyow
  
momentary achiyow
  wiiput
  
monarch aen rway

  
Monday Laenjii

  
money laarzhaan

  
mongrel aen shyayn paa pur

  koonja aen shyaen

ordinary dog

  
monitor enn maashin poor li keur

  
monk tapishkoot aen payr

like a priest

  aen kurii
  
monkey aen shaynzh

  
monocle enn loonet poor aen zyeu piko

  
monoplane aen ayrplayn
  
monster kookoosh

monster for children

  aen moonstr
  
month aen mwaan

  aen mwaa
  
monthly par mwaan

  par mwaa
  
monument aen monimaan
  
mood aen ishayaahk

  aen tamushchihoyen
  
moon la leun

  
moonbeam la leun waashisho
  
moonlight klayr di leun
  
moonshine ooshikayhk
  la pikett

home brew

  
moor kapow

  
moose l'aariyaanl

  
moose meat la vyaand d'aariyaanl
  
mop chi paykishchikayhk

to clean

  enn mop
  
moral miyowatishihk

  
morbid maayinaakwun

  
more ayiwaak

  
moreover mishawach
  
Mormon Lii Mormon

  enn sort di rilizhyoon

type of religion

  
morning li mataen

  
morning prayer la priyayr di mataen
  li mataen aen ayamihaahk
  
morning sickness aan famii ka ayahk
  la malaajhii di mataen
  
morning star l'itwel di mataen
  
moron kakaypatishiw

  
morrow dimayn

  laandmayn
  
mortality ka nipoohk
  ka nipoowuk

they will die

  
mortally nipahow

  nipayikaashoo
  
mortar la boo

  
mortgage aen mortgage
  laarzhaan aen dahtamoohk chi atawayhk la maynzoon
  
mortuary la plaas d'aanboonmeur
  
mosque ita ka ayamihahk

where they pray

  
mosquito aen marayngwayn

  
mosquito hawk aen nwayzoo lii marayngwayn ka mowaat
  
mosquito net enn net poor lii marayngwayn
  
moss la moos

  
most toot kaykaat

  
mostly kahkiiyow kaykaat

  
motel aen motel

  
moth aen poo't toneur

  aen poo di toneur
  
mothballs la pwayzoon
  
mother maamaa

  maamaan
  
Mother's Day la zhoornii poor lii mayr
  la zhoornii poor lii maamaa
  
motherhood oohpikihawaashoo
  lii zaanfaan aen oohpikihaat
  
motherland nutr piyii
  
motion maashchiimaakun
  waashtahamow
  
motor aen naazhayn

  aen motor
  
motor truck aen truck
  
motorbike aen motorbike
  aen motorsycle
  
motorist kaapaminikayhk

  papamtapaashoo
  
mottle mashinaashoo

  
motto aen patway

  
moult paashkopayiw

  
mound pchit beut

  
mount tayhtapi

  
mountain enn moontaayng
  
mountaineer enn paarsonn di moontaayng
  
mountainous mishchayt lii moontaayng
  
mountie enn poliss

  
mourn li deuy

  
mouse soorii

  
mousse poor lii zhveu

  
moustache moostaash
  mooshtaash
  
mouth la boosh

  nitoon

my mouth

  kitoon

your mouth

  wotoon

his mouth

  
mouthful plenn boosh

  
mouthy mahkitonew

  
move maashchii
  pichiw

move from one house to another

  
moveable maahtinikatew
  
movement maashchiimakun
  
mover pichiihiwew

  
moving pichiw

  
mow maanishum li fwayn

  
mower enn foosheus

  
much mishtahi

  mishchayt
  
mucous li krashaa

  la morv
  
mud la boo

  
muddy la boo-iwun

  
mudhen poul doo

  
muff kiishoho

  kiishoyisho
  
muffin aen muffin

  
mug enn groos bol

  enn taas
  
mukluk li graan sooyii moo

  
mulberry lii grenn
  
mulch li fwayn aan pchi morsoo

  
mule aen milay

  
multiply aahkishchikay

  
mum kipotonew

  
mumble namoo nishtoohtaakooshiw

  
mumbling papayhtakopayiw
  papayhtakoopayiw
  
mumps la rhoozhol

  
munch mamakwahta

  makwamew
  
municipal la municipalitii
  
murder nipahtakew

  
murky atipishkow

  wiinaakaamin

darkening

  
murmur kiimoochipiikishkwew

  
muscles lii meusk

  lii muscle
  
muscular shoohkinakooshiw

looks strong

  bayn fayt

well built

  
muscular dystrophy la malaajhii di meusk
  la malaajhii di muscle
  
museum aen meuzii

  
mushroom lii mushroom
  
mushy yooshkow

  
music meuzeuk

  
musical nihta kitooshchikew
  
musical box la bwet di meuzeuk
  
musician aen meuzisyayn

  
muskeg mushkeg

  
musket aen fiizii'd baal

  
muskmelon aen sitroon
  
muskox si koom aen bufloo

  
muskrat aen raa doo

  
must sa praan

  
mustang lii zhvoo di prayrii

  aen maaroon
  
mustard la mootaard

  
musty li saal imaakwun

  
mute noo piikiskwew

  
mutilate manishikatew aan morsoo
  
mutiny ka nootinitoohk

  
mutt aen shyayn

  
mutter kiimooch piikishkwew

  
mutton la vyaand di mwatoon

  
muzzle kipootoonaypita

  
my niiya

  moon
  
my big brother moon pleu vyeu frayr
  nishtaysh
  
my big sister la pleu vyay
  nimish
  
my dad ni paapaa

  
my friend moon naamii
  moon naasaasyii

my friend or partner

  
my grandma noohkoom
  
my grandpa ni mooshoom
  
my little brother moon pchi frayr
  
my little brother/sister nishiimish

my little brother or sister

  
my little sister ma pchit seur

my little sister

  
my mom ni maamaa

  maamaan
  
my name is __________ dishinihkaashoon
  
myrrh la gum di traamb

  
myself niiya ikoo

  niiya pikoo
  
mysterious maamaashkaat
  
mystify wanihtamoohew

  
myth lii koont

  naatayoohkayhk
  
mythology kaayash lii koont
  atayoohkana