labour atooshkay

  loovraazh
  
Labour Day La zhoornii d'oovraazh
  La zhoornii poor lii travayaan
  
labour saving wayshchipayihk loovraazh
  
labourer aen travaayaan jheur

  shooki atooshkew
  
lace la daantel

  
lacerate aen manishookawiyen

being cut

  
laceration enn koopeur
  
laces lii kwaardoon

  tahkoopitum
  
lacquer aen waashihkwahamihk

  
lad aen jhenn hom

  
ladder aen nishel

  
laden kawishkoshoo

  
ladle kwapayikun
  groos mikwaan
  groos chooyayr
  
lady enn faam
  
lady-like si koom enn faam

  
ladybug maanijhoosh roozh
  maanichoosh roozh
  
lag aanaaryayr ayow

  papaychiiw
  
lagoon aen maray

  
lair aen troo daan la tayr poor lii zaanimoo

  
lake aen laak

  
lake trout enn trutt
  
lamb aen pchi mwatoon

  
lambskin la poo'd mwatoon
  
lame maashkipayiw

  
lament maahtowipayin

  shaagrayn
  
lamp enn laamp

  
lampshade enn glob di laamp
  
lance enn laans

  aen bwaa aen kinwahk pi kiinow
  
lancewood li bwa poor lii laans
  
land la tayr

  
land office l'offis di tayrayn
  
land owner ana li tayrayn ka tipayhtuhk
  
landed poniiw
  twayhoo
  
landfill ita ka waypinikayhk

  waypinikun
  waypinikanihk
  
landing poniiwuk

  twayhoowuk
  
landing craft enn maashin ka pooniit
  
landlord la mayzoon ka tipayhtuhk

  
landscape li tayrayn ka ishinakwuhk
  
landslide li tayrayn ka niishchipayihk

  
lane aen shmayn ka apishashihk

  
language la laang

  
lanky kakwaahkatishoo pi kinoshiw
  
lantern fanaal

  
lapel ita ka aashtaahk enn fleur

  
lapsed poonayhitum

  
larceny chi kimootihk

  maayitahkamikishiw
  
lard la gress

  li sayndoo
  
larder la haangaar
  
large mishow

  
larva avaan chi poonishakikihk

  
laryngitis maal di gorzh
  
larynx ita ka ooshchi pikishkwayhk

where you speak from

  
lash aen fwet

  
lass enn fii

  
lasso aen kaab

  
last daaryiin

  paasii
  li boot

the end

  
last month li mwaan paasii
  
last night yayr a swayr

  
last week la smenn paasii

  
latch aen kroshay

  
late taar

  
later pleu taar

  
lather la broo

  
laud mamishchimut

  
laugh paahpit

  paahpiw
  
laughable chipaahpihtaayen
  
laughter aen paahpihk

  
launch paakishtawayhamihk
  
laundromat ita kakishiipaykinamihk li bitayn
  
laundry li bitayn saal

  
lava la rosh katikishoot

  
lavatory la klaazet

  aen laav maen
  
law la lway

  
lawmaker la lway ka ooshtaat
  
lawsuit shiikitshowokaashoo

  shiikitshahowin
  
lawyer aen avwaka

  
lax paa strict

  
laxative la michin chimiishiiyen

  ki mishiishkakoon
  
lay ashtow

put it down

  pimishini

lie down

  waawii

lay eggs

  
layoff paakinikaashoo

  
laziness parisseu
  aen kihtimihk
  
lazy kihtimiw

  
lazy bones kihtimishkiw
  
lea li fwayn ka mishchaytihk

  
lead niikaanii

to lead

  li tayn

the metal

  
lead off shipway niikaniiw

  
leader kaniikaniit

  
leading lady enn faam kaniikaniit
  
leading man aen nom kaniikanitt
  
leaf fy

  
leaflet pchi liivr

  
leafy playnd fy

  
league aen chim

  
leak ooshchikow

  
lean maygr

skinny

  kwahkachishoo

skinny

  
lean on mishchimiiw

  
lean to enn haangaar

  
leap oohpikwaashkwatiw
  
leap year atoot lii kaatr anii

  
learn kishkayhta
  
learned kishkayhtum

  
learner aen kishkayihtuhk

  
learning maachi kashkihtow

  aen kishkayihtuhk
  
leash aen kaab poor li zaanimoo

  
least (at) apishiish nawut

  
leather li chwiir

  
leave va taan

leave a place

  shipwayhtay

go away

  wiishipwaytew

wants to go

  
leaved waapikwaniiwa li fy

became leaves

  
lecture piikishkwatum

talking about it

  
led shipwayapaykinew
  
ledge oobor
  
ledger ita kakanawayhtamun tii koont
  
leech aen akwamoot
  
leer machikanawapamiwew
  
left la goosh

  nakatikashoo

left behind

  
left over li restaan

  
leg la jaamb
  
leg bone li zoo'd jaamb

  
leg of lamb la jaamb di mwatoon
  
legacy awiiya kaa nipoot aen nakatamakayt

  
legal si la lway

  
legend aen koont
  atayoohkun
  
legible kaashkitahk chi amihtahk

  
legion enn baachiss poor lii soldaa

  
legislate la lway aen ooshitaahk

  
legislation lii lway di piyii
  
legume lii zhaarzhinaazh

  
leisure aashtayapihk

  
lemming aen soorii di nor

  
lemon aen sitroon
  
lemonade li zheu di sitroon
  
lend awihi

  
length ishkwow
  ishkwapaykun
  
lengthy kinwow
  
lenient kitimakaymew

  
lens la vitr di loonet

  
Lent li kaarem

  
Lenten li taan'd kaarem

  
lenthen kinwahta

  
leopard aen groo shaa playnd taash

  aen groo shaa aen maashinashoot
  
leotards li bitayn disoor

  
leper aen leper

  
leprosy malaajhii daan la poo

  
less apishiish

  
let kiiyaam
  
let down niihtina

  
let go pakitina

  
let it be kiiyaam poonihta

  
let's madoon

  mahti
  
lethal maashkawow

  shoohkun
  
letter letr

  
lettuce la salaad

  
leukemia malaajhii di saan

  
level dret

  
level crossing la baryayr poor lii shaar
  
lever enn baar chi maashchipitamihk kayhkway

  
liar maanteur

  kakyashkish
  
liason kawiishchiatooshkaymut

  
liberation pakitinikaashoo
  
library baachiss poor lii liivr
  enn plaas ita aen amishchikayhk
  
lice lii poo
  
license enn lisaans
  
lick noohkwata
  
licking chi noohkwatamihk
  
lid koover
  
lie kiiyashki

fib

  pimishinni

lie down

  
lie about paamashtaywa

in the way

  
lie on side yiipayshini
  
lieutenant aen raan daan l'aarmii
  
life la vii
  pimatishihk
  
life belt enn sayncheur chi pimatishihk
  
life boat aen pchi batoo chi paashpiihiwayhk
  
life guard aen gaarjhyayn daan loo
  kaanawayshchikew ka pakaashimoohk
  
life jacket aen zhilay ka pakaashimoohk
  
lift oohpina
  
light waashayyow

bright

  
light (it) shaashkaha
  
light bulb aen light bulb
  lii bulb
  
lighten waashayhtihtaa

  
lighter aen lighter

  
lightheaded kiishkwayapamoo
  
lighthearted moochikayihtum
  
lighthouse enn baachiss ita ka aashawapihk
  
lighting waashahkopayiw

  
lightning lii ziklayr

  
lightning bug moosh a feu
  
lightning rod aen fayr d'iklayr
  
lights lii lumyayr

  lii light
  
like tapishkoot

  si koom
  
liked miyeuyimow

  
likelihood mashkooch
  apotikway
  
likeness naashpitatoowuk

  
likewise kiishta miina

  
lily pads shayzh di goornouy

  fy di goornouy
  
limb braansh

  
limber wachayhpiiw

  
lime li lime

  
limeade li zheu di lime

  
limit aen boot

  
limp maashkipayiw

  
linament la michinn chi tominishoohk

  
line enn kord

  
line up aan liing chi niipawihk

  
lineage aen ishiwahkohtoohk wahyow ooschi

  
linen lii koovaart

  laynzh
  
lingerie li bitayn disoor poor lii faam

  
lingo enn sort di laang

  
linguistics aen piikishkwayhk
  aen wiikishkayhtamihk lii laang
  
linoleum li pralaa

  
linseed oil li wil di layn
  
lion liyoon

  
lip babinn

  
lippy mahkitoonew

  
lipstick li lipstick

  
liquid pikoo kayhkway si koom dloo

  
liquid measure chi tipahamihk
  
liquor la bwasoon

  
lisp maayi piikishkwew

  
list ka mashinahamun kaykway

  
list price li prii

  ka taahkihtayhk
  
listen nahtoohta

  
listless saakrabayn

  
literature chi ayamihtahk
  
lithe wahkay pihkipayinn

  yooshkow
  
litigation shiikitshayikaan

  shiikitshawokaashoo
  
litter piiwashtew

  
litter bug piiwashchikayt

  wiinishchikew
  
little pchi
  apishashin
  
liturgy pimitshahamihk la mess

  
live an vii

  pimatishiw
  
lived kii wiikiw oota

  
livelihood pimatshiishoohk
  
lively noo wiihkaat kiiyamapiw

  toozhoor koontaan
  
liven moochikihew

  
liver ooshkwun

  li jeur
  
liver problems ooshkwun wiishakayhtum
  
lives wiikiw

  wiikiwaahk
  
livestock lii zaanimoo

  
living pimatchihoo

  
living room li saloon
  ita kaa ayaapihk
  
lizard aen lizaar

  
load shaarzh

  
loaded pooshtaashoo
  
loader enn maashin chi pooshtaashoohk
  
loading pooshtaashoowuk
  
loaf enn loof
  
loan awihi
  dahtamoo
  
loaning awihiiwew

  
lobby ita ka payhoohk
  li lobby
  
lobster aen lobster
  
local oota ooschi

  oota alaantoor
  
locality naandow oota

someplace here

  taanday

where

  
locate mishkaa

  
located here oota aashtew
  
location taanday ashtayhk
  
lock kaarnaa
  
lock it kipaha aan klii

  kipaapishkaha
  
locker aen naarmwayr

like a cupboard

  
locker room enn shaamb chi kanwaytamihk kaykway
  
locket aen lokay

  
lockjaw enn malaajhii di maashwayr

  
locoweed fwayn foo
  
locust enn pchit sootrel

  
lodge ita ka kapayshihk

  enn baachiss chi kapayshik
  
lodging ita chi kapayshiyaahk

  
loft li grinyii

  
log enn log

  
log jam kipwashtew

  nakipayin
  
loganberry si koom lii fraanbwayz
  
loincloth braayay

  
lollypop la glaas sukrii ka noonatamun

  aen lollypop
  
lone payakoo
  
loneliness kashkayhtamihk
  
lonely kashkayhtaakwun

  
long kinwow

  
long distance waahiyow
  waahyowiish
  
long suffering kinwaysh kakwatakihtow
  
longevity kinwaysh aen pimatishihk

  
longing noohtay

  kaayash ooschi kaandawayhtamaan
  
longjohns lii kilot disoor
  lii kaansoon
  
look itapi

  chwayr
  paashpapi

through window

  
look at kaanawapahta

  
look for natoona
  
look here oota itapi
  
look like nashpitawew

  
look over here otay itapi
  
looks ... aen shinakooshit
  
loom aen kaad
  
loon aen looyaar
  aen leuyaar
  
loonie enn pyaas
  aen loonie
  
loony kakaypatishiw
  
loop aen roon

circle

  aen roon dayn kaab

circle with rope

  
loose loos kaychikoopayin

  loos ishpayin

became loose

  
loosen apihkoona

  
loot kimootihk

  
lop-eared panakohtawakew
  li zaray an baa
  napakihtawakew
  
lope li pchi galoo

  
lopsised piimow

  
Lord Li Boon Jeu

  
Lord's day La Zhoornii di Boon Jeu
  Jimaansh
  
Lord's supper daarnyii soopii
  
lose waanihta

  
loser kaawanishchikayt

  
loss waanishihk

  
lost waanishin

  
lot aen loo d'tayr

as in land

  aen morsoo d'tayr
  
lots mischayt

many

  
loud shoohki

  shoohkaywew
  
loud mouth graan yeul
  mahkitoon
  
loud speaker ita kashookipiikishkwayhk
  aen loud speaker
  
louden nawut shoohki

  
lounge ita ka minikwayhk la bwasoon

drinking place

  ita kaayapihk aen aashtayshinihk

resting place

  
louse aen poo
  
lousiness playn'd poo

  otihkomiw
  
lout mooshchoohkaan

  aen bayta
  
lovable shakihikaashoo

  
love shakihi

  lamoor
  shakihiwayhk
  
love affair aan amoor
  shakihitowuk
  
love seat enn shayzh damoor

  
loveliness katawashishihk
  
lover aen amooreu

  lamoorihkew
  
lovesick malaajhii damoor

  
low tapashtew

  aanbaa
  
lower pleu baa
  
lower back nishookun
  aanbaa moon doo
  
lowland tapashchak li terrayn
  
loyal tahkinay avik

  
lozenge lii kaandii poor li rhume
  
lubricant toominikun

  
lubricate toominamihk
  
luck la luck

  la bonn shaans
  
luckless paa lucky
  paa shaanseu
  
lug ita kamishchimiihk

place to hang onto

  tahkoohna

carry

  
luggage valiiz

  suitcase
  
lukewarm chyayd
  diloo chyayd
  
lull achiyow kiiyamapiw

  
lullaby enn shaansoon kanipayhiwayhk

  
lumber li bwaa an plaansh

  la plaansh
  
lumber yard ita la plaansh ka kanawayhtamihk
  
lumberjack li bwaa ka kiishkatahuhk
  
luminous waashinakwun

  waashihkopayin
  
lump enn buss
  pishkwow
  
lumpy la bussiwun

  pishkwow
  
lunacy kakiishkwayhk

being crazy

  kiiskwaypayihk

crazy

  
lunatic aen foo
  kiishkwayayow
  
lunch aen niimahk
  aen lunch
  
luncheon kayhkway chi miichihk

  
lunchroom ita li lunch kamiichihk
  
lung pwamoo
  
lunge kwaashkwaytota

  mooshkiishta
  
lure kaashkimew
  
lurk kaashoo

  
lush minihkwayshkit

  
lust aakawatamihk

  
lustre waashihkopayin

  
lusty shoohkishiw

  bonn saantii
  
luxury wayootishiw
  
lye li sii
  
lying pimishiniw
  pimishin
  
lynched akotow
  akochikaashoo
  
lynx aen pishoo
  
lyric enn bel vway

  nihta nakamoohk