kabob shiipayikun

  aen nawachiihk avik aen bwaa
  
kalsomine la payncheur
  
kangaroo aen kangaroo
  aen naminaal ka kwaashkwahtiht
  
kayak aen pchi kanoo ka kipayikashoot

  
keen chi ahkamayimoohk

  
keep kanawayhta

  
keep off kaaya akotay itootay
  
keeper ka kanawayshchikayt
  
keeping kanawayhtamihk
  kanawayihtum
  
keepsafe kwaayesh kanawaymishoo

  
keg aen pchi kaar

  aen pchi baarii
  
kennel ita lii shyayn kakwanaymishchik

  
kerchief aen mooshway

  
kernel aen graen

  
kerosene karaasinn
  li wil di laamp
  
ketchup li ketchup
  
kettle li kanaar
  la shadroon
  
key enn klii
  
keyboard tapishkoot aen piano
  si koom aen pchi piano
  
keyhole li troo'd klii

  
kick takishkata

  
kick in piihtikway takishkata

  
kick out wayiwaypin
  wayawii takishkata
  
kid aen naanfaan

child

  aen zhen belyii

a goat

  
kidded nawachihew

  
kidnap kimootihk li moond poor laarzhaan

  
kidney aen royoon

  
kill nipahta

kill it

  nipahew

killed him or her

  
killdeer aen bekas

  
killer nipahtakaysh

  aen chwayr
  
killing nipahtakaynaniwun

  
kiln aen foornoo'd brik

  
kin la paaraantii

  
kind boon keur

  kichimakaymiwew
  
kindergarten lii pchi zaanfaan d'ikol
  nishtum l'ikol poor lii zaanfaan

beginning of school for children

  
kindle maachihtow li feu

  
kindling lii pchi bwa shesh

  lii ripp
  
kindness kishaywatishihk

  bonn paarsonn
  
king li rway

  
king size kischi mishaak
  pleu groo
  
kingdom li tayrayn avik aen rway obayn enn renn

  
kingfisher lii zwayzoo a groos tet
  
kingly si koom aen rway

  
kink tahkoopichikaypayin

  
Kinosao Li pwasoon
  
kinsfolk lii paaraan

  la paaraanti
  
kinship waahkoomiwayhk

  
kiss oochaym
  oochaymi
  
kitchen la chwiizinn

  
kitchen cabinet lii zarmwayr di chwiizinn
  
kitchenette enn pchit chwiizinn
  
kite aen papiyoon

  
kitten aen pchi minoosh

  aen pchi shaa
  aen pchi pooshiish
  
knack nakachihtow

  
knapsack aen saak ka nayoohtamihk
  
knead mamakoon

  mamakooni
  
knee aen zhnoo
  
knee joint la zhwaynchur di zhnoo
  
kneel chiihkwanapi
  
knew kii kishkayhtum

  
knife aen kootoo

  
knit trikottii

  
knitting trikottiiyenn

  trikottiiw
  
knitting needles lii zijwii chi li trikottiihk
  
knitwear li bitayn di lenn
  
knob li pwayayn di port

  
knock pakamayikay

  
knock down niishchwaypina
  kawashta
  
knock knee napootokanaynshik
  
knock out tikinayhwew
  tikinayhkanamew
  
knocker kaykway ka pakamahamihk daan la port

  
knoll enn pchit beut

  
knot tahkoopichikaypayin

  
knotty mischayt tahkoopichikaypayin

  
know kishkayhta

  
know how kishkayhtum taanishiishi
  
know it all toot kishkayhtum
  kaahkiyow kishkayhtum
  mishchayt kishkayhtum
  
knowledge kikishkayhtayn
  aen kishkayhtamihk
  
knuckle la zhwayncheur

  
knuckle bone li zoo di zhwayncheur
  
knuckle joint li zhwaen di zhwayncheur