jab aen pchi koot pwayn

  
jack boorichay

donkey

  li valay

as in cards

  
jacket aen zhilay

  
jackfish aen broshay

  
Jackfrost La Zhlii

  ahkwatihk
  
jackhammer aen groo maartoo
  
jacknife aen pchi koutoo di posh
  
jackpine li pinet
  
jackrabbit aen lyayv di prayrii
  
jade enn pchit rosh ver

  
jaguar aen groo shaa

  
jail la prizoon

  
jailbird prizoonyii

  
jailer lii prizoonyii ka kwanayyimaat
  
jam koonficheur

as in fruit jam

  la jam
  kipooshkahtowuk

jam together

  
jamb li kootii di la port

  
jamboree aen groo party
  aen mamoyapihk
  
janitor aen paykishchikayhk

  
January Zhaanvyii

  
jar bootay

  
jarful enn plenn bootay
  
jasmine wiihkimakwun

  
jaundice la joonis

  
jaunt naandow aytoohtayhk aen miyeuyhtamihk

  
java li koffii

  
jaw la maashwayr

  
jawbone li zoo di maashwayr

  
jay bird aen whiskii jack

  
jealous kaahkwayihtum

  zhaloo
  
jealousy kaahkwayihtamihk
  la zhaloozrii
  
jeans lii kilot di kwatoon

  lii jeans
  
jeep aen jeep

  
jeer paahpiihiwew

  
jello li jello

  
jells kishpakipayin

  
jelly beans lii jelly beans
  
jeopardy aan daanzhii ayow
  
jerk shashikwut oochipita

  
jerky kwashkwayyow
  
jest paahpiwin
  
jester awiiyuk ka paahpiihkashoot

  aen joker
  aen clown di rway
  
Jesus Li Zhiizeu
  Li pchi zayzeu
  Li zhayzeu
  
jet aen jet

  aen groo ayrplane
  
jet black nwayr sikom li shaarboon
  
Jew aen Zhwif
  
jewelery rasaad

necklace

  lii bel rosh chi wawayshiihk
  
jewels lii sort di rosh ka waashkopayiki

  
jiffy shaymaak

  toot swit
  
jig la jig di la rivyayr roozh

Red River jig

  
jigging la jig ka nimihk

  la daans di Michif
  
jigsaw enn pchit syii

  
jimmy yohtayyashkwaha

  
jingle shaywaypitew

  
jinx maashkyowikaashoo

  
job l'oovraazh

  atooshkayhk
  
jockey tayhtapihk lii zhvoo di koors
  
jodphurs lii pchit kilot poor chi tayhtapihk
  
jog pimahtaahk poor la saantii

  
join aen wiichihitoyaahk

  
joints lii zhwayn

  nakishkamoon
  
joists lii salivoo

  
joke kaakaypachimoo

  aen nistwayr chi paahpiyen
  lii joke
  
joker kaypaachimooshkiw

  aen joker
  
jolly zhwayeu

  taakinay pimipaahpiw
  
jolt shashikwut aen nakipayihk

  
jot ooshipayha

  
journal enn gaazett

  paapyii di noovel
  
journey aen voyaazh

  nadow aen pambayihk
  
jovial aen mishi miyeuyhtamihk

  zhwayeu
  
jowl maashwayr

  
joy la zhway
  
joyful zhwayeu
  
joyous miyeuyhtum
  
jubilee enn selibrasyoon

  enn plaas ka moochikihtahk
  
judge li zheuzh

  
judgement ooyashowewin
  aen zheuzhmaan
  
judo li judo

  paakamishimitoohk
  
jug enn kreush

  
jugular vein la groos venn di koo
  
juice li zheu

  
juicer ita li zheu ka ooshitahk

  
juicy li zheuiwun

  
juke box bwet di meuzuk

  
July Jooyet

  
jumble nawachiko ishi

  
jumbo kaykway ka miishaak

  
jump kwaashkwahti
  
jumpy namooya kiyamapiw

  praysii
  
junction la foorsh di shmayn

  
June Jwaen

  
June fly moosh di Jwaen

  
jungle li graan bwa ita ka kishitayk

  
junior lii zhenn

  
juniper aen naarbr si koom aen nipinet avik lii gren vyalet

  
jurisdiction la lway
  
juror payek enn paarsonn di jheurii

  
jury li jheurii

  
just in case naandow ishi
  
just right nahikoohk

  nayikoohk
  
just when nanapawish
  kayishpayihk piko
  
just you kiiya piko

  
justice la zhuschis

  kwaayesh ka tootamakayhk
  
justify la zhuschis kaashkitamashoo

  
jut ka shaakapiw

  
juvenile court la koor poor lii zhenn
  
juveniles lii zhenn