I niiya
  
I suppose aapotikway
  
I'm fine nimiiyaayaan
  
ice la glaas
  
ice chisel aen chisel di glaas
  
ice cream l'ice cream
  
ice house mayzoon di glaas
  
ice pack aen pakay di glaas
  
ice pick aen pik poor la glaas
  
ice plant ita ka ooshihiht la glaas
  
ice water di loo di glaas

ice in water

  d'loo ka tahkaahk

cold water

  
icebag aen saak di glaas
  
iceberg lii groo morsoo di glaas
  
icebox enn bwet di glaas
  
icebreaker twahikew
  
icicle lii glaasoon
  
icing li icing

for cake

  
icy shooshkwow
  
idea aen nidii
  
idealist li miyeur
  
identical paray
  
identity nishtawaymiht
  nishtawinawut

to recognize

  
idiom ka ishipiikishkwayhk

the way you talk

  
idiot aen baytaa
  
idiotic mooshchoowihkashoo

making a fool of yourself

  
idol ka miyeuyimaak
  kischi kanawapamuk
  
idolize aen kishchiitayimuk
  
if kiishpin
  
igloo mayzoon di glaas
  
ignite shaashkitew
  
ignition ita la klii ka aashtayen
  
ignorance kaya kaykway aen kishkayhtamun
  
ignore kaaya pishkayhta
  
ill ahkooshiw
  
ill will pakwatoohk
  
ill-mannered maal ilvii
  
ill-natured machiishwaypishiw
  
ill-treated kichimayikoot

someone abusing a person

  kichimayikaashoo

is abused

  
illegal namoo kwaayesh
  
illegitimate kiminiichakun
  bataar
  
illicit noo pakitinikatew
  
illiterate noo amishchikew
  
illness malaajhii
  
illuminate waashkopayihk
  
illusion ka-amatishooyen
  
illustrate wahpahtahiway taanishi
  
illustration mashinahum

drawing it

  
image waapamishou
  
imagination aen ishitayhtamun
  
imagine imoochi-itayhtamun
  
imitate naashpitoohtow
  
imitation naashpitoohtakayhk
  
immaculate mitooni payhkun
  
immature nimo taypoohpikiw
  si koom aen naanfaan
  
immediately shaymaak
  
immense kischi mishow
  
immerse kookiinew
  
immigrant pahkaan itay ooshchiiw
  
immigration takooshin pahkaan itay ooshchi
  
immobile pimohtew
  
immodest piikshkwatishoo
  
immoral machachishiw
  
immune noo witihtiko
  
impact tawahikatew
  
impair ooshinawaachitow
  wiishakawoshoo
  
impaired kiishkwaypew
  
impart maykiw
  
impassable kipayikatew
  
impatient noo payhtow kaykway
  
impeach shiikitshawhew
  
impede waanahow
  
impersonate nashpitohtawew
  
impetigo oomikiiw
  
impish kwachayn
  
implement lii zaynplimaan
  machinrii
  
imply nohtay itwew
  
important aenportaan
  kishchitayhtakoshiw
  
impossible si pa possib
  nokashkitaniwun
  
impotent noo miiyoshiw
  
impractical nimo kwaayesh
  nimooya apatun
  
impress miyowapahtahik
  
impression ayishinawish
  
imprison ashwayikashoo
  daan la prayzoon ayow
  kipawow
  
improbable namooya maashkooch
  
improper noo kwaayesh aashtew
  
improve naawut kwaayesh kaatoten
  
improvement nakohtow
  
improving miiyayow
  
impulse kaytahtaway
  shikwutch totamowin
  
impure pa peur
  kaykway takwushtew
  
in didaan
  aan daan
  
in case naandow ishi
  
inaccurate noo kwaayesh
  
inactive namokaykway ooshitow
  
inadequate noo gaashkihtaan
  
inadvisable kaya aakooshishi toota
  
inanimate ayka pimatishihk
  
inappropriate noo kwaayesh totum
  
incapable noo kaashkitow
  
incarcerate daan la priizoon ashwayikoo
  kipow i kaashoo
  
incense li bwaa a saantii
  wiihkimakashikun
  
incensed kii kishiimikoo
  
incessant tapitow
  
inch aen poos
  
incident ishpayihk
  
incinerate mayshchisha
  
incinerator aen groo pwel chi mayshchishikayhk
  
incision manishokawiyen
  enn koopeur
  
incisor la daan an navaan
  
incite oohpihiwew
  
inclination miyeuyhtum
  
incline yiipayshtew
  
include taakwashta
  
income laarzhaan ka oshihut
  
incompatible sa sakord pa
  
incomplete noo kiishchikatew
  
inconsiderate nakatwaymishoo piko
  
inconvenient noo ki wiichihiyikoon
  
inconvincible noo shakoochimew
  
incorporate mamawaashta
  
incorrect nimo kwaayesh
  
increase ayiwak miiyow
  
incredible mamashkatum
  
increment ayiwak aen tipamashchik
  
incur wiiya ka totamashoot
  
incurable noo wiihkaat ka natawiihikatew
  
indebt kischi maashinayikaan
  daan li troo

in the hole

  
indebted zhi ooblizhii
  
indecent pishikwatishiw
  
indefinite aen taan pa saartaen
  taanishpi atikway
  
indelible noo kaashiipayin

  
indenture aen agrimaan aantr deu paarsonn
  koonploo
  
independence pumiiyishoo
  
independent nimo awiiyuk aashpayimoo
  
indescribable nimo kashkitaan chi wiihtamik
  
indestructable shoohkun
  
Indian Pramyayr Naasyoon

  
Indian pipe kalumaen
  
Indian red vaarmiyoon
  
Indian tobacco kinikinik
  
indicate wiihta

  itway
  
indict atamimew

to blame

  atamimihk

being blamed

  
indigestible mayishkakoo
  
indigestion kishushkatew
  mal di vaantr
  
indignant ooshchikitashoo
  
indignity kiikitimahew

  
individual payyakoyen
  
individuality paahpayyek
  natamashoyen
  
indoors aan daan la mayzoon

  didaan la mayzoon
  
induce kaashkimiwew

  
industrious atooshkayshkiw
  
industry l'industrii

  ita ka ooshihtaak kaykway
  
inedible noo ka miichihk

  kaaya chi miichihk
  
inefficient nimo appatun
  
inexact nimo kwaayesh

  
inexhaustible noo wiihkat ayeshkoshiw
  shiip ayeshkoshiw
  
inexpensive waytahkihtew
  pa shayr
  
infamous pakwachikaashoo

  
infancy pchi baybii

  
infect ka-ashoohiwayhk
  
infection kamiiyiwun

  
inferior pleu baa ki lii zootr itayimishoo

  
infest ooshamayitin

  
infirm pwatawohtow

  
infirmary enn plaas poor lii malaad
  
inflame shaashkitew
  
inflammation paakipayihk
  
influenza li floo

  la grip
  
inform wiihtamow

  aachimooshtow
  
information aen wiihtamakayhk
  aachimoshtakayhk
  
informative wiihtamakayhk
  
infrequent aashpiishchi
  aashkow
  
infuriate kishiwahi

  
ingredients kaykway ka ayapachihtayen
  
ingrown piihtikwaykin
  
inhabit ita ka wiikihk
  
inhabited nishtum kii wiikinaniwun
  
inhale ootahtahta

  ohtatamo
  
inhaler enn maashin ka ootahtahtamihk

  
inherit miika shooyenn

  nakatamaahk
  
inhuman maachachishihk

  enn vilenn paarsonn
  
initial nishtum
  
inject chiistawow
  
injection chiistahowewin

  chiistahoohk
  
injure wiishakishin

  
injury ka kii wiishakishihk
  
injustice nimo kwaayesh
  mayitotum
  
ink l'aank
  
inland d'aennil
  
inlet aen paasaajh diloo
  ita ka piihtikwayhchiwuk diloo
  
inmate prizonyii
  
inn ita ka kapayshihk
  lootel
  aen nootel
  
inner didaan

  atamihk
  
innermost nawut didaan
  daan li foon
  
innersole simel
  soomel
  
innkeeper aen nootel katipayhtuhk
  aen nootel kakwanayhtuk
  
innocent miyowatishiw

  
innoculate chiistawow
  
innoculation aen chiistahooht
  
inoperative nimooya atoshkaymakun
  
inopportune noo li boon taan
  
inquire kakwaychihkaymo

ask

  
insane kiishkwew
  
insanity kiishkwaywin
  kiishkwayow
  
inscribe wooshipayhamihk

  mashinahamihk
  
inscription naandow enn maark aen aashtaahk
  
inseam ka kashkikwatamihk

  
insect manichoosh

  
insert piihtaashtaa

  
inside didaan

  
insight nishtohtamihk

  
insincere kakyashkishkiw

  
insipid nimo nishtooshpakwun

  
insist aashchi piko

  
insolvent piikoyayiw
  
insomnia nimo kaashkitow chi nipaat

  
inspect mitooni kanawapatamihk

  
inspector aen nayspekteur

  dowapaynikew
  
installation aashtow
  aen aashtahk
  
instance achiyow

  
instantly shaemaak

  
instead chaykwut

  
instep pichitukishkewin

  
instruct kishinahamakayhk

teach them

  
instructor aen kishinahamakayt

teacher

  
instrument aen naystrumaan
  
insufficient noohtaypayin
  
insulate piihtoona
  
insulation piihtoonikun
  
insulator poor liktricitii ayka chi shaashkitayhk

  
insulin la michinn poor la malaazhii di suk

  
insult aensultii

  kitimakimew
  
intact mitooni kwaayesh aashtew
  
integrate mamawiitowuk toot sort di naasyoon

  
intelligence mishtahi aen kishkayhtamihk
  
intelligent mishikishkaytum
  aen smaart
  
intend niwii
  
intense ooshaam

  
intensify mashkawahta

  shoohkahk
  
intent aen kiiwii

  aen nohtay
  
intention aen kiiwii tootamaan

  
intentional oochihtow tootum
  
intercept kipihtinum

  nakinum
  
interception nakinamihk
  
interesting chiikayhtakwun
  
interfere oohtamiiyiwayhk
  patahkumikishiw
  
interference naakinikaashoohk
  
interior aan didaan

  
intermarry wahkooto wiikihtohk

marry within family

  maryaazh aantor paaraanti

marry within relatives

  
intermediate daan li mijeu
  
intermitten kakimiwunypayin
  
intern aen neu dokteur

  aen machihtaat soon oovraazh

starting his/her work

  
internal organs lii paarchii di kor aandaan
  
interpret kaa ishi nishtoohtamun

  
interpretation aen ishi nishtoohtamaan
  
interpretor piikishkwayshtamakew
  aen aanterpret
  
interrupt kaypishkakew

  
intersection la foorsh di shmayn
  
intertwine papiimamunn
  
intervene nakinum
  
interview piikishkwayhew
  
intestine pchit trip

small intestine

  groos trip

large intestine

  
intestines lii trip
  
intimacy mitooni kishkaymitowuk
  wiichaywitowuk
  
intimate mitooni awiiyuk ka kishkaymut

  
intimidate aen shaykihiht
  shaykimew
  
into aandaan tayhkay

  
intoxicant la bwaasoon
  chikiishkwaypayshkakoyen
  
intoxicate kakiish kwaypayhk
  
introduce nakiskawow
  gii wiihtamawow moon noon
  
introduction aen nakishkawuk
  gii wiihtamaak soon noon
  
intuition kaa moonayihtamihk

  ji madootii
  
invalid putt vaaleur

  
invent mishkopitum

  mishkum aen ooshihtaat
  aen aynvaansyoon
  
invention mishkopitum aen ooshihtaat kaykway
  
invert aapootaashta
  
investigate kwaychihkaymoo aen natonikayt
  kaakway miishkopitum
  
invisible noo-kiwaapahtayn

  
invite wiihkomut

invite into home

  wiishamut

invite on a trip

  
inward aandaan tayhkay

  
iodine la michinn poor lii koopeur
  la michinn roozh
  
irate kishiwashiw
  
iron li fayr a paassii

ironing clothes

  
iron horse fayr a zhwal
  
iron/metal li fayr

steel

  la tohl
  
ironing board la plaansh a paassii
  
ironware avik li fayr ooshchikatew
  
irregular noo li mem

  
irresponsible noo chi atamimiht
  
irrigate shapopatahk
  
irrigation lii shaan aen shapopatahk
  
irritable kishiiwayhtum
  
irritate kishiwahiwew
  
island aen nil
  
islander dayn nil kawiihihk

  
islet aen pchi til
  
it anima
  
it's okay si kwarek
  kiiyaam
  
itch kiyahkishihk

  kiyahkishiyen
  
itchy kiyahkishihk

  aen kiyahkishihk
  
item lii zaafayr

  
itself ikoo

  toot seul
  too seul
  
ivory li ivory si koom lii korn daliphaan
  
ivy maashanuk