habit fasoon
  
habitation ita ka wiikihk
  
hack chiikaha
  
hacksaw aen nigwin poor li fer
  
had kii ayow
  
haft aen maansh di kootoo
  aen maansh di haash
  
hag enn vyay mayatish
  enn vyay mayatishiw
  
hail ootohtew
  enn taanpet di grel
  
hair lii zhveu
  
hair pins lii zipaenyg di zhveu
  
hair trigger paashkishikaymakun
  
haircut paashkoshokaashoo
  
hairspray li spray poor lii zhveu
  
half la mwachii
  dimii
  
half & half mwachii a mwachii
  
half hour dimii yeur
  
half moon dimii la lunn
  mwachii lunn
  
half past dimii yeur
  
half time dimii taan

  mwachii taan
  
hall la hall

  
Halloween Li Hallowe'en
  
hallway korridor
  passaazh di hall
  
halt nakii
  
halter aen likoo
  
ham li zhaanboon
  
hamburger la vyaand haashii
  li hamburger
  la vyaand ka piinikipitamihk
  
hamlet enn pchit vil
  
hammer maartoo
  
hammock baarsoo antr deu zaabr
  
hamper oohtomiihiwayhk

to slow down

  
hamster si koom aen groo soorii
  
hand maen

  
hand over miiyin
  paytshina
  
handbag boors
  
handcuffs lii handcuff
  
handgrip mishchiminamun
  
handgun pistalay
  
handicap aen naynfiirm
  
handkerchief mooshway
  
handle maansh
  
handling paminew
  
handrail kaykway ka mishchiminamun
  
handsaw enn syii a maen
  aen nigwinn
  
handsome aen bel hom
  miyonakoshiw

good-looking

  
handy si'kmod
  miyoopayin
  
hang up akoota
  
hangar enn baachiss poor lii zayroplane
  
hanger ita chi akkotaahk
  
hanging akoochin
  akootew
  
hangman aen akootaat li moond
  li moond aen akootaat
  
hangover akooshihikoo sa bwasoon
  la blooz
  
happen ay-ishpayihk
  
happening ishpayin
  
happy miyeuhtayn
  
happy go lucky aen krayryayn
  
harass nipachiihkawew
  
hard mashkawow
  jeur
  
harden mashkawipayin
  jeur-ipayin
  
hardly akawatch
  akawaat
  
hardness jeur iwuhk
  
hardship kwatakihtawuk
  
hare aen lyayv
  
harelip bek di lyayv
  
hark naatohta
  
harm kawiishakahoowayhk
  
harmless noo naandow katootaakwuk
  
harmonica meuzik a boosh
  
harness lii haarnwayn
  
harpoon takaashchikun
  
harrow lii haars
  
harsh machiishwaypishiw
  aen vilayn
  
harvest pawahikayhk
  lii bataazh
  
has ayow
  
has been kii
  
hasp enn klaansh
  
haste papashinikew
  
hastily shashikwut
  
hat shapoo
  
hatch paashkawayhoo
  
hatching paashkawayhochik
  paashkawayhowuk
  
hate kakwykaymew
  paakwatew
  
haul awaata
  
haul water dloo awaata
  kwapikay
  
haunted amatishoo

seeing something from spirit realm

  
haunted house enn mayzoon di jhyaab
  
have aaya
  
have expectations payhoohk
  pakoshayimoohk
  
have to sa praan
  
havoc machii ishpayin
  
hawk maanzheur di koolayv
  shaakwatamoo
  maanzheur di poul
  
hay li fwaen
  
hayfork la foorsh a fwaen
  
haywire la brosh di paar
  
hazard riskii
  
hazelnut lii paakaan
  
he'll ta
  
head tet
  
head cold rheum di tet
  
headache mal di tet
  dayooshtikwanaan
  
headband ka wawayistikwanaypitamun ta tet
  
headdress shapoo di plem
  
heading ita ka itoohtayhk
  
headline lii groos let daan lii gazett
  lii groos noovel
  
headlouse lii poo
  
headman ka niikaanapit
  
headphone la phoon chi payhtakayhk daan ta tet
  
headpin aen nipaenyg
  
headrest aashpishimoohk
  
headstone rosh di simichayr
  rosh poor li morr
  
headwind vaan anavaan
  
heal kiikew
  
healer ka natawiyiwet
  
health la saantii
  
healthy bonn saantii
  
heap groo taa
  
hear payhtum
  
hearing miyoo payhtum
  
hearing aid payhtamohikun
  aen hearing aid
  
heart keur
  
heart broken wiishakitayhew
  
heart problems maal di keur
  
heartless putt keur
  
hearts lii keur
  
heat la shaleur
  
heat up kishishikay
  
heaven li syel
  
heavy kishikwun
  
heavy duty mashkawow
  
heavyset shoohkishiw
  
hectic aayimun
  
hedge oobor
  
heed pishkayhta
  natoohta
  
heel taloon
  
heel bone zoo di taloon
  
heifer enn torr
  
height ay-ishkoshiyen
  
helicopter aen helicopter
  
hell laanfayr
  
hello taanishi
  boon zhoor
  
helmet li shapoo'd fayr
  
help wiichihiwayhk
  wiichihin
  
help yourself wiichihishoo
  
helpless pa mwayayn chi wiichihishoot
  
hem piikihkwaatum
  
hemisphere amwachii lii planet
  
hemlock enn fleur di pwayzoon
  
hemorrage mayshchikakawihk
  
hen enn poul
  
henceforth oota ooshchi
  
hepatitis la malaajhii'd jeur
  la malaajhii'd ooshkwun
  
her wiiya
  sa
  
herb la raasin
  
herb doctor dokteur di raasin
  
herd baand danimoo
  
here oota
  
here upon shaymaak oota ooshchi
  
hereditary nutr paraan aen nashpitawayakohk
  
herein ooma ooshchi
  
herewith avik ooma
  
heritage taanday ooshchiiyen
  
hernia krayvii
  krayveur
  
hero aen braav
  
heron aen bitorr
  
herring enn sort di pchi pwasoon
  
hesitant aashwayhta
  shakwayimo
  
hesitate shakwayimoo
  
hesitation shakwayimowin
  
hex vilenn michin
  nadow tootakoo
  
hibernation toot l'hivayr niipow
  
hiccup lii hiccup
  
hickory tree traamb di pakaan
  
hid kii kaashoo
  
hide kaashoo
  
hideout ita ka kaashoohk
  
high ishpow
  
high blood pressure li saan ipay
  
high jump ishpi kwashkwahtihk
  aan layr kwashkwahtihk
  
high mass la graan mess
  
high spirited kishchiitaymishoo
  
high tail tapashiiw
  
high tide takochiwun
  
high water ishkipaywow
  
highjack ootinamashoohk
  
highland yipayshchow
  
highly kishchiitayimow
  
highrise enn graan bachiss
  
highway graan shmayn
  
hike pamohtaywin
  
hiker papamohtew
  
hill beut
  
hilly la beutiwin
  
him/her wiiya
  
hind aan naaryayr
  
hinder maayitota
  
hindquarter kaarkii daaryayr
  
hinge enn paanchur
  
hint pishoomiwew
  
hip la haansh
  
hip bone li zoo di haansh
  
hippopotamus si koom aen groo kwashoon
  
hire mashinayikayhew
  
his wiiya
  soon
  
historic kaayaash ka kii ishpayik
  
history kaayaash ka achimoohk
  
hit pakama

hit someone

  pakamaho

hit someone

  pakamaha

hit that

  
hit & miss aashkow piko
  
hitch wii-ahpichikay
  dowii-ahpichikay
  
hive enn nik di amoo
  
hoar li frimaan
  
hoar frost li frimaan blaan
  
hoard mawatshchikew
  
hoarse kipishkwew
  
hobble napwahpishoo
  
hobo aen traymp
  aen bumm
  
hock patt di kwashoon
  
hockey li hockey
  
hoe la graat
  
hog kwashoon
  
hogtie tahkohpita
  
hogwash ni patwaywitum
  koonja piikishkwew
  
hoist oohpinikun
  ishpipita
  
hold michimina
  
hold fast shohki michimina
  
hole aen troo
  
holiday aen holiday
  lii vakaans
  
holler taypway
  
hollow wiipow
  
Holocaust Lii Zhwif ka Nipahishchik
  
holster ita li pistalay ka aashtaahk
  
holy aen saen
  
Holy Communion shaashkamoohk
  
holy day jhoornii saen
  
Holy Father Li Paap
  
holy hour l'eur saen
  
holy oil li wil binii
  
holy water loo'd binit
  loo'd binii
  
home kiikiwaahk
  niikinaahk
  
homebrew la bwaasoon ka ooshihtamashoohk
  
homecoming moochikanihtaahk aen paykiiwayhk
  
homely maayatishiw
  
homicide nipahtaakew
  
hone kiinipotaahk
  
honest il li trustaab
  
honesty aen honayt
  
honey li miel
  li honey
  
honk payhtahkopichikew
  
honour l'oneur
  
honourable aanoraabl
  kishchiitayhtakoshiw
  
hood kapishoon
  aen hood
  
hooded kishkum soon kapishoon
  kishkum soon hood
  
hoodlum baanjii
  
hoof enn kornn
  
hook aen kroshay
  
hooked nakwashoo
  
hookworm aen ver avik aen kroshay
  
hooky kiimiiw
  
hoop aen roon
  
hoop skirt robb roon
  
hoot aen yiiboo ka ishitakooshik
  
hop oo pi kwaashkwahti
  
hope pakoshayimoohk
  swaytiihk
  
hopeless sa sayr da ryaen
  putt shaans
  
hopper soutrel
  
hopscotch lii hopscotch
  
horizon ishko nakwuhk
  taypapihk
  
horn pootachikun

horn that you blow

  
hornet enn sort di amoo
  
hornpipe aen instrumaan ka pootatamihk
  
horns lii kornn danimoo

animal horns

  
horror nipayishaykshiwin
  
horse zhwaal
  
horse team aen chim di zhvoo
  
horseback taytapihk
  hom a zhwaal
  
horsefly aen toon
  
horsehide poo di zhwaal
  
horseman lii zhvoo ka pishkapamaat
  
horseplay kiishkway matawayhk
  
horseradish razhii di zhwaal
  
horseshoe fayr a zhvoo
  fayr a zhwaal
  
horsewhip fwet a ploon
  
horticulture ka kishtikayhk
  
Hosanna aen shakoowayhk poor li Boon Jeu
  
hose la hose
  
hosiery lii baa di faam
  
hospitable myeu pamiihiwayhk
  
hospital la pitaal
  
hospitality myeu pamiihiwayhk ka kiiwikayhk
  
hospitalize piihtikwahow daan la pitaal
  
host lashchii
  awiiyuk ka pamihish ka kiwikayen
  
hostel enn plaas ka kapayshihk
  
hostility kishiishtakew
  
hot kishitew
  kishaashtew
  
hot air kakshchimooshkiw

someone who brags

  
hot spring ka wayawiichiwuk d'loo shood
  
hotel lootel
  aen nootel
  
hour aen neur
  
house mayzoon
  
house doctor dokteur di mayzoon
  
house top la koovaarchur
  
houseboat aen bachimaan
  
housecoat kapoo poor la mayzoon
  kapoo di mataen
  
housefly enn moosh
  
houseful mooshkinew la mayzoon
  
housekeep la mayzoon aen pishkahpahtamihk
  
hover pimihow la maym plaas
  
hovercraft la maashin ka pimihaat
  
how taanishi
  taanishishi

how to do it

  
how do you feel taanishi ishayayen
  taanishi tamashchihoyenn
  
however maaka
  kamaym
  
howl ooyoowuk
  
howsoever poohkwishi
  
huckleberry lii grenn bleu
  
huddle ooshkwayaahk
  
hug shakikwayniwayhk
  
huge mitooni mishow
  
human enn parsonn
  
humane kishaywatishiw
  
humiliate niipaywihew
  
humiliation aen niipaywishihk
  
hump enn buss
  
hunch giimoonayshchikaan

I had a hunch

  moonayihtum

that person has a hunch

  
hunchback waakishiw
  waakowikanew
  
hundred saan
  
hung akootihk

hung by the neck

  akoochinn

someone is hanging

  
hunger noohtayhkataywin
  
hungover la blooz
  
hungry noohtayhkataan

I'm hungry

  
hunk aen groo morsoo
  
hunt maachii
  
hunter aen shaseur
  aen saaseur
  
hunting machiihk
  
hurdle pashchikwaashkwatihk
  
hurl shoohkaywaypinew
  
hurrah shakoowew
  
hurricane mishi yotin
  kischiyotin
  
hurry kakwayaho

the command to hurry

  
hurt wiishakishin

that person got hurt

  wiishakawew

to hurt someone

  
husband moon vyeu
  moon maarii
  
hush kiiyamapiw

that person is quiet

  kiiyamapi

command to be quiet

  
husk li kors di bladaend
  
husky aen groo shayn di trenn
  aen husky
  
hut enn pchit mayzoon
  
hutch mayzoon di lyayv
  
hydration shaapopew
  
hymn lii kaanchik digliiz
  
hyper tapitow papashinikew
  
hysterical kiishkwaypayiw

he's going crazy