gab kamamachimoohk
  
gabby nipatwaywitum
  
gable li piiyoon
  
gable roof la koovarcheur
  
gadflys lii pchi amoo
  
gadwall aen pchi mur
  
gag yaakataypayin
  
gaiety aen moochikanitaahk
  
gain kaashkitamaashoo
  
gait aen ishi pimotayhk
  
gale mishiyotin
  aen groo vaan forr
  
gall bladder la visii di fyel
  
gall stone enn rosh di fyel
  
gallon aen gaaloon
  
gallop li gaaloo
  kootshkawew
  
gallows ita ka akootikashoohk
  
gamble li gaambliiw
  maytawew poor l'aarzhaan
  
gambler aen gaambleur
  
game enn game
  aen matawayhk
  aen zheu
  
game keeper enn paarsonn lii zaanimoo ka kaanwayimaat
  
gander li maal di zway
  
gang enn baand di moond
  
gang plank enn groos plaansh
  
gangrene poorii iwun
  
gap yoohtayshtew
  
gape taawitoonew
  
garage enn baachiss poor aen shaar pi lii truk
  aen garaazh
  
garbage kaykway ka waypinikayhk
  
garbage can enn kaan poor ka waypinikayhk
  
garden zhaardayn
  
gardener li zhaardayn ka pishkayhtuhk
  
gargle kishiipaykina ta gorzh
  kishiipaykitonay
  
garland aen roon di fleur
  
garlic li garlic
  la soosis

garlic sausage

  
garlic salt li sel di garlic
  
garment li bitaen
  
garnish wawayshiihta
  
garter zhashchayr
  
garter snake koolayv baarii
  
gas li gaz
  
gas mask enn mask di gaz
  
gash maanishikatew
  
gasoline la gazolinn
  
gate baaryayr
  
gather mowshookoona
  mowshookipita
  
gathering mamawapowuk
  
gaudy kakwayakihoon
  ahkonakoshiw
  
gaunt flaanchii
  kawahkatishoo
  
gave miiyew
  
gay miyeu watamihk

happy

  mischayt la fun

happy

  
gaze naashpichi itapiw
  
gear chi apachihtaahk
  
geese lii zway
  
gelding aen zhwaal
  
gem la rosh poor laarzhaan
  
general kahkiyow
  
general store kahkiyow ka atawakayhk daan li magazaen
  
generally maana
  
generous boon keur
  
gent aen nom
  aen hom
  
gently payhtuk
  
gerbil aen groo soorii
  
germ aahkooshiwin
  lii germs
  
German measles La roozhul dalmaan
  
get ootway
  
get away taapashii
  
get down nihtakoshii
  
get out wayawii oota ooshchi
  
get up paashikoo
  
geyser dloo pahkitew
  
ghastly kakwayikinakwun
  
ghetto ita kaa kitamaakiwiikichik
  
ghost aen morr
  chiipy
  
ghost town la vil aykiinakatamihk
  aen nipoomakuhk
  
ghostdance la daans di morr
  la daans di chiipy
  
giant ziiyaan
  
gift prayzaan
  
gigantic kamishikitiw
  kaamishahk
  
giggle pahhpiihkashoot
  
gills ita lii pwasoon kapakatatamochik ooshchi
  
ginger li saent zhaan
  
ginger cake li cake di saent zhaan
  lii gaatoo di saent zhaan
  
girdle aen korsay
  
girl enn fii
  
girlfriend enn jang
  ma bloond
  enn kaatayn

my doll

  
give mayki
  
give me miiyin
  
give up pooyo

quit

  paakichii
  
given name toon noon
  aen ishinihkashouyen
  
gizzard li zhiizhiilii zhiizhii
  
glad miiyeuhtamihk
  
glands lii glaan
  
glare washakopayin
  
glass la vitr
  
glasses lii loonet
  
gleam waashihkwow
  
glee pahpiwin
  
glide miyeushooshkipayiw
  
glider ka pimihaat
  
glisten washkopayin
  
globe enn globb
  enn map roond
  enn map wawiiyow
  
globular wawiiyow
  
gloss washishkopayin
  
glove aen gaan
  
glow washikootaywow
  
glue lakol
  la kol

stick on

  kakikwamoohk
  
gnaw mamakwahtum
  
go niiyaan
  shipwaytay

leave

  aakootay itohtay

there

  
go in piitikway
  
goal chi atooshkatamihk kaykway
  
goalkeeper kanawayshchikew
  aen goolii
  
goat shev
  
goatskin la pood shev
  
goblet aen verr
  
goblins ka ishi wawayshiichik si koom chipayaak
  
God Li Boon Jheu
  
goddaughter fiiyol
  
godfather paaraan
  paaraen
  
godmother maarenn
  
godparents lii paraan di Boon Jheu
  
godson fiiyoo
  
goggles lii loonet d'oovraazh

working glasses

  lii goggle
  
going itohtew
  
gold l'orr
  
gold finch aen pchi twayzoo zhoon avik lii zel zhoon
  
golden aan norr
  
gone shipwayhtew
  
good si boon
  miiyowatishiw

a good person

  miiyaashin

it's good

  
Good Friday Vaandarjii Saen
  
good job bonn ouvraazh
  
goodbye miina kawapamitin
  
goof kakaypatshiikaashoo
  
goon naapayhkaashoo
  
goose zway
  
goose berries lii groo zel
  
gopher piizunn
  lii swiss
  
goshawk aen groo maanzheur di poul avik lii pchit zel
  
gosling aen pchi zway
  
gospel li vaanzhil
  
goulash aen raagoo
  
gout tii zhwaynchur ka pakipayiki
  
govern pamihtow
  
government li goovarnimaan
  
governor li goovarneur
  
gown enn graan robb
  
grab ootihtihna
  
grabby kahkiyow kaashchitinum
  
grace kishaywatishiw
  
gracious miyoototakew
  
grade la graad daan l'ikol
  
gramophone li gramaphoon
  
grand aen mil
  
grandchild nooshishim
  
grandfather mooshoom
  
grandmother noohkoom
  
granite enn rosh jeur
  
grant ki miikaashoo

was given

  aen miyiht

is given

  
grape lii grape
  
grasp nawatinum
  
grasping mishchiminum
  
grass lii fwaen verr
  
grasshopper sootrel
  
grasslands li tayraan'd fwaen
  
grassy mishchayt li fwaen
  
grate piinipootahk
  
grateful kishchii itaytamihk
  
gratitude aen miyeuyihtahk
  maarsiimaan
  
grave enn foos
  
gravestone enn rosh di foos
  
graveyard simichayr
  
gravy li gravy
  la soos
  
gray(ish) nawachiko grii
  
grayling pwasoon di nor
  
grease la gres
  
greasy toomow
  graysii
  
great miiyeuyihtamihk
  mitooni miiyaashin
  
great-grandparent naashkopichikun
  
greatest li miiyeur
  
grebe aen nwayzoo ka kookiit

a bird that dives

  
greed goormaan
  
green ver
  
green onions lii zayoon ver
  
green-eyed zyeu ver
  
greet taanishi
  piitikway
  
greeting boonzhoor
  ni miiyeuyihten aen wapamitaan
  
grenade enn pchit bomb ka pooshkootayhk
  
grey grii
  
grill chi nawachiihk
  
grime kravaas
  
grin paahpinaakoshiw
  
grind piinikipitamihk
  
grinder aen moolayn a vyaand
  
grindstone enn mel
  
grip shoohki mishchiminum
  
grizzly aen groo noor brayn
  aen groo noor brun
  
groan maahpinew
  
grocer li maanzhii ka atawakayt
  
grocery store magazaen di maanzhii
  
groom li zhen maryii
  
groomsman li gaarsoon d'oneur
  
grosbeak aen nwayzoo avik aen groo bek
  
grotto ita ka ayamihaahk
  enn grut
  
grouchy zhamaen koontaan
  tapitow kishiwashiw
  
ground la tayr
  
ground water d'loo disseu la tayr
  
groundhog si koom enn groos swiss
  
group enn baand daafayr
  
grouse phayzaan
  paadrii
  
grow ahkikiw
  
growl niihkimoo
  
grown ponikiw
  
gruel la soup di zhaardayn
  
gruff enn groos vway
  mayihtaakoshiw
  
grumpy kishiiwayhtum
  
grunt mamahpinew
  
guard kanawayshchikew
  pishkapahtum
  
guess aen itaytamaan
  
guest aen visiteur
  
guidance wiichihiwew
  
guide kishkinahamakew taanday chiitohtayhk

teaches you where to go

  
guilt koopaab
  
guitar li guitaar
  
gull aen moov
  
gum la gum
  
gums lii zhaansiiv
  ita lii daan
  
gun aen fiizii
  
gun case ita ashwatayen li fiizii
  
gun flint rosh di feu poor li fiizii
  
gunner awiiyuk ka paashkishikayt
  
gunny sack lii saak an balaazh
  
gunshot aen koot fiizii
  aen matwaywayhk
  
gush kitakotew
  
gust aen koot vaan
  
gut la trip
  
guts lii trip
  
gutter ita d'loo kaapimichiwuhk
  
gutting paakochaynikayhk
  
gym enn graan hall poor lii sport
  li gym
  
Gypsy tapitow aen pichichik
  lii Gypsy