fable aatayoohkun
  
fabric layenn
  
fabricate ooshihtow
  kiishihtow
  
face faas
  vizaazh
  
facing kanawapahtowuk
  
fade waapaashtew
  
fail nakipayin
  pwatowshchikayhk
  
faints waanayhtum
  
fair waapishkishiw
  
fairy aakisana awiiyuk kamiyootootakayt
  
fairy tale aatayoohkun
  
faith daashpaymoon
  
falcon aen faalkoon
  
fall pahkishin

fall down

  
fall puhkihtin

fall down

  
Fall latonn

season

  
fall duck aen kanaar daan latonn
  
fallen kii pahkishin
  
fallow piikopichikaywin
  
false namoo taapway
  namoya taapway
  si pa vray
  
fame mishoway kishkaymikashoo
  
familiar ni nakataymow
  
family faamii
  
famine ka noohtaykatayhk
  
famished nipahahkataan
  noohtaykatayhk
  
famous kishkaymikashoo
  kishkayimow
  
fan enn fan

as in the appliance

  
fancy mishimyeuhoo

well-dressed

  
fang daan ka kinwaak
  
far waahiyow
  
far off kwataashkamihk
  waahiyow
  
fare aen tipayikayhk chi pooshihk
  
farm enn farm
  
farmer habitaan
  aen faarmyii
  
fart pwaykitoo
  aen pett
  
farther waahiyow nawut
  
fascinate maamashkatayihtum
  
fashion la fasoon
  
fast kakwayyahoo

quick

  aahkamaymo

quick

  
fast runner shoohkaypahtow
  
fasten shakwaashkwaha
  
faster pleu vit
  nawut kakwayyahoo

hurry up - as in work

  kishiipayi

go faster in vehicle

  
fat li graa
  wiiyinoo

overweight

  
fatal nipayikoo
  
father nipaapaa

my father

  baapaa
  moon payr
  
Father's Day Paapaa sa Zhoornii
  la Zhoornii poor lii Paapaa
  
fatherland moon piyii
  
fatigue nayshtoshinn
  raanjeu oo boot
  
fatty graysii

greasy

  
fault ataamimikaashoo
  ataamikaashoo
  ta foot
  
favour aen kishchi miyeuyimiht

prefer

  
fawn aen pchi shoovreu
  
fear chi kooshtamihk
  kooshtachin
  
fearful kooshtum
  
fearless noo kaykway kooshtum
  shoohkitayhew
  
feast aen groo festaen
  
feather enn plem
  
February Fevriyii
  
feces la maard
  
fed aashamew
  
fee tipayikayhk
  
feed aashahkay
  
feel itamaashchihoohk

state of being

  
feel shaminamun

with hands

  
feels mooshihtow

sensation

  
feet lii pyii
  
fell pahkishin
  
fell off niishchipayin
  
fell out niihtakoochin
  
fell over kwaytapipayiw
  
fellow aen nom
  aen hom
  
felt mooshihtow
  
female enn fimel

more for animal

  enn fii
  enn faam
  
fence aen paar
  
fend pishkaymisho
  
ferry enn baarzh
  
festival aen festivaal
  
fetch naata
  
feud kiihkkaahtoohk
  la shikaan
  
fever la fyayvr
  
feverish nawachiko kishishoo
  
few apichiish
  atiht
  
fib kiikiyaashkiw
  
fiber enn sort di laynzh
  
fiddle aen vyayloon
  
fiddler li vyayloon ka kitooshchikayt
  aen zhowayr di vyayloon
  
field li shaan
  
fifteen kaynz
  
fifty saenkaant
  
fight nootinikay

order to fight

  nootinikew

act of fighting

  
fighter aen batayeur
  nootinikayshkiw
  aen shikanaar

troublemaker

  
file enn plaas poor lii papyii

place for paper

  enn lim

a tool

  
fill mooshkinahta
  
filly poolish
  
filter shiihkoopaatina
  
filth wiinun
  la kraas
  
filthy mitooni wiinun
  
finally piyish
  
finch aen pchi twayzoo zhoon
  
find mishka
  
finder aen mishkamakayt
  
fine miyoo ayow

person is well

  miyoo maashchihoo
  
fine toothed comb paenyg fayn
  
finger dway
  
finger/toenail zoong
  
finish pooyoo

finished

  pooyo

command to finish

  poonihta

command to finish

  
finished poonihtow
  kiishihtow
  
fire li feu
  
fire extinguisher poor li feu chi nipahtahk
  
fire hall la baachiss di feu
  li fire hall
  
firebox bwet di feu
  
fired paakitinikaashoo
  
firefighter li feu kaanohtinuhk
  
firefighting nootinamihk li feu
  
firefly moosh a feu
  
fireplace ita ka poonamihk
  la shiminii
  
firm shoohkaashtew
  
first niikaan
  
fish li pwasoon
  
fish plant la plaas di pwasoon
  
fish pond aen pchi laak di pwasoon
  
fish with rod kwaashkwaypichikay
  
fisherman ana ka kwaashkwaypichikayt
  aen paysheur
  
fishfly moosh di pwasoon
  
fishing kwashkwaypichikayhk
  
fit taypishkum
  
five saenk
  
five hundred saen saan
  
five-dollar bill saen pyaas
  
fix ooshta
  
flag paviiyoon
  draapoo
  
flair kwaahkotaypayin
  
flames lii flaambr
  
flap akwanayikatew
  
flapjack lii krep
  
flare aen koot feu
  
flash waashaypayin
  
flashlight aen flashlight
  
flat aen flaat
  naapakow
  
flat land la tayr ka napakahk
  
flatten napakaha
  
flavour ishpakwuhk
  
flea enn peus
  
flee tapashii
  
flesh la vyaand
  la shayr
  
flex waakina
  pihkina
  
flight pimiha

to fly

  
flimsy akaawaat
  
flint shushkayikun
  rosh di feu
  
flip kwayshkwaypina
  
flip loot borr

flipside

  
floats pimaatakow
  
flood mooshkahun
  ishkipew
  
floor plaanshii
  
florist lii fleur ka atawakayt
  
floss payhkitaa tii daan
  
flour la faarinn
  
flour sack aen saak di faarinn
  
flow pimichiwun
  
flower enn fleur
  
flu li floo
  la grip
  
fluids si koom dloo
  aen ishapopayhk
  
flurry aen koot vaan
  miishposhinn
  
flute enn flute
  
fly pimiha
  
fly paper li paapyii ka pashakwaahk
  
flyer kaa pimihaat
  
flying pimihaayenn
  
flying squirrel enn swiss ka pimihaat
  
foal aen poolayn
  
foam la broo
  
foamy la brooyiwun
  
fodder li maanzhii poor lii zaanimoo
  
foe kaapakwatut
  
fog la braam
  
foggy la braamiwun
  
fold napwaykina
  
foliage lii fy
  
folk music la meuzuk
  
folk song lii shaansoon
  
folks lii paaraan
  wakoohtowuk
  
follow pimitshaayikay
  pimitshaahwew
  
following aen pimitshaayikayhk
  
fond miyeuymew
  shaakihew
  
fondle shaminikayhk
  
food li maanzhii
  
food poisoning pishchipoo
  
food stuff li maanzhii
  
fool aen foo
  
foot pyii
  
foot wear kaykway aen kishkamihk poor tii pyii
  
football la football
  
foothill enn pchit moontaanyg
  
foothold ita ka mishchiminamun avik tii pyii
  
footpath shmaen di pyii
  
footprint enn pist di pyii
  
footstep aen paa
  
footstool enn shayzh poor lii pyii
  
for poor
  
forbid ooshchihiiwayhk
  
force forsii
  
forceps lii siizoo di dokteur
  
ford aashookew
  
fore niikaan
  
forearm li braa aantor ta maen pi toon koodr
  
forecast taanishi wii shiwaypuhk
  
foregoing avaan
  ishpii
  
forehead li froon
  
foreman li boss
  li foreman
  
foresee paytaapahtum
  
foresight ashay kishkayhtum
  
forest li graan bwaa
  
foretell avaan ki wiihtamaak
  
forever poor toozhoor
  
forget waaniihkayhk
  
forget it waaniihkay
  
forgive li paardoon
  
fork la foorshet
  
form ay-ishchikatayk
  
formerly nishtum maana
  
fornication machitootamihk
  
fort aen forr
  
forthcoming ka ishpayin
  
fortunate miiyoopayihk
  shaanseu
  
fortune mishchet laarzhaan
  
fortune teller ta forchun ka wiihtamaash
  
forty karaant
  
forward anavaan
  
foster doohpikihawuk lii zootr zaanfaan
  
foul wiishchaykun
  
found mishkayn
  
foundation la foondasyoon
  
fountain enn foonten
  
four kaatr
  
four hundred kaatr saan
  
fourteen katorz
  
fowl lii zwayzoo daan lii taab ooshchi
  lii poul
  lii denn
  
fox aen rinaar
  
fraction ahtiht pikoo
  
fragile waahkay piikopayin
  
fragment aen pchi morsoo
  
fragrant miyoomakwun
  
frame aen kaad di portray
  
fraud kayyishik
  kimootihk
  
freedom tipaymishoohk
  
freeze ahkwatin
  
freezer ita kaa akwachistaahk li maanzhii
  aen freezer
  
freight awachikayhk
  pooshtashoohk
  
French lii Fraansay
  
frequent mishchaytwow
  
fresh fray
  
fricassee li frikassii
  
Friday Vaandarjii
  
fridge aen fridge
  
fried shashitew
  
friend aen naamii
  moon friend
  
fright shaykishiw
  
frighten shaykihew
  
frightened kooshtachiw
  
frightful kooshtachinakwun
  
fringes lii fraansh
  
frisky noo kiiyaam apiw
  
frock enn zhalii robb
  
frog en goornouy
  
frolic niimipayiw
  maytawayshiw
  
from ooshchi
  
front anavaan
  
frontal-bone li zoo anavaan ta tet
  
frontier kaayaash ka paypimatishihk
  
frost la zhlii
  li frimaa
  
frostbite pashishaywachiw
  
froth la broo
  
frown kishiiwnakoshiw
  
frozen aahkwatin

  
fruit lii frwii
  lii frwii daan lii kaan

canned fruit

  
frustration dikoorazhii
  
fry shashisha
  
frying pan la pwel
  la pwel aan foondr

cast iron frying pan

  
fuel kaykway ka poonikatayhk
  
fugitive la lway tapashiihtow
  
fulfil kiishihtow
  
full playn
  mooshkinew
  kiishpoo

I'm full - as in from eating

  ji playn

I'm full - as in from eating

  
full grown kiishoohpikiw
  
full moon la lunn mooshkinew
  
fumble kishkinew
  
fume wiishchay kimakwun
  si koom li gaz aen shimakwuhk
  
fun mochikihtow
  la fun
  
fund aen mawachihiht laarzhaan
  
fundamental nishtum kishkaytamowin
  
funeral l'aantayrmaan
  nayinikaashoo

to be buried

  
fungus kaykway ka aahkikihk
  
funnel aen aantonwayr
  shopaynikatew

to funnel through

  
funny si drool
  
fur li pwel daanimaal
  li pwel daanimoo
  
furnace foornaynz
  
furniture la foornichur
  
furrier la plaas di foorur
  la plaas poor li pwel daanimaal
  
furry pwelleu
  
further pleu lwayn
  awaashtay nawut
  wahyow
  
furthermore pi miina
  
furtive kiimotatishiw
  
future li taan ki vyayn
  ka payhyamakuhk

what's coming

  ka ootshapatamihk

what you foresee