each paahpayyek
  shakaen
  
each other a leu deu
  
eager aenkett
  
eagle l'aegl
  aen groo zwayzoo
  
ear zaray
  
ear infection laray miiwun
  
earache maal daray
  
early wiiputt
  
earlybird waahpashiw
  
earn kaashkitamashoohk
  
earth la tayr
  
earthworm lii vayr di tayr
  
east l'est
  
Easter li Zhoor di Paak
  
easy wayshchipayin
  
eat miitsho
  mominay

eat berries

  maanzh
  
eavesdrop kiimooch natoohtamihk
  
eavestrough ita dloo ka ooshchikaak
  
eclipse ka tipishkaapayihk la zhoornii
  aen tipishkaak daan la zhoornii
  
economical manaachischikayhk
  
eddy dloo kaawashakakotayhk
  
edge oo borr
  oo bout
  
edible chi miichihk
  ka kii miichin
  
editor kwaayesh ka aashtahk
  
educate kishshinahamakayhk
  
education l'ikol chii itohtayhk

go to school

  chi kishkayhtamihk

to know something

  
efficient miyoo atooshkew
  
effort koochii
  
egad noo dapwayhtayn

don't believe it

  
egg zaef
  zeuf
  
eggshell li kaal di zaef
  
ego kayshchiwaak
  kaa ishiwapamishoyenn
  
eight wit
  
eight hundred wi saan
  
eighteen jizwit
  
eighty kaatravaen
  
either oo baen doon
  piihkwanaa kiiyawow

either of you

  
eject wayawaypin

throw him out

  wayawaypina

throw that out

  
elastic li laastic
  kaashiipaykipayihk
  
elbow koodr
  
Elder li pleu vyeu
  
elect ka kaykiniht daan lii zileksyoon
  
election lii zileksyoon
  
electric oil li wil ilektrik
  
electrical ilektrisitii
  
electrician ilektrisyaen
  
elegant miyoo nakoshiw
  
elementary la pchit ikol
  
elevate ishpipita
  oohpina
  
elevator li alivateur
  
eleven oonz
  
elf enn pchit paarsonn
  
eliminated oohpimaen aashta
  wayawaypinamihk
  
elk enn bish
  
elopement kwashiishkwaywaywuk
  kwaashiishkwaywew
  
else kaykwy miina
  oo baen doon

or else

  
elsewhere naandow pahkaan
  
elude taapashiiyen
  
embarassed niipaywishiw
  
embark pooshi
  
embers la brayz
  
embezzle kimootihk
  
emblem aen kishchitayhtakwuhk aen portray
  
embrace shakiwayniwayhk
  
embroidery la brojhur
  
emerge nakoshiw
  pahkopay nakoshiw

see someone come out of the water

  
emphysema malajii di pwamoo
  
employ maashinahikayhew
  
employee li travayaan
  atooshkew
  
employment l'oovraazh
  datooshkaan

I'm working

  
empty shiihkwow
  shiihkwun
  
encamp daan li kaan
  
encampment ita chikapayshihk
  
enclosure ita kakipahiwayhk
  ita kakipahowayhk
  
encounter nakishkawew
  
encourage aankoorajii
  shiihkimew
  
end li boot
  aykooshi
  
end table la pchit taab
  
endorse maashinaha toon noon

mark your name

  ooshipayha toon noon

write your name

  
enemy ka pakwatutt
  
energy la forss
  
engagement avaan chi wiikihtochik
  avaan li maaryaazh
  lii zhoon miiyitowuk

giving each other rings

  
engineer laanjiinyeurn
  
English Laanglay
  
Englishman aen Naanglay
  
engrave maashinahum
  
enhance nawatch ka nakwun
  
enjoy miiyeuwata
  miiyeuyhta
  
enlarge mishaahtow
  pleu groo
  
enlighten ayka chi kishikwuhk
  
enormous kishchi mishow
  
enough aykooshi
  staasii
  
enrage kakwaayikitashoo
  aanraajii
  
ensure kayshchinahoo
  
enter piihtikway
  
entertain oohtamihi
  
entertainment centre ita ka moochikuhk
  enn plass la fun ka ayaahk
  
entire kaakiyow
  
entrance ita ka ooshchipiihtikwayhk
  
entrap taashoohew
  
entrust aashpayimoohk
  
envelop wawaykina
  
envelope aen naanvlop
  
envious oohtaytashkiw
  
environment ita ka wiikihk
  
envision taanishi aen ishiwapatmihk
  
epidemic la malaajii kaa-ashoopayihk
  
epilepsy ochipitikowin
  ochipitiko
  
equal paray
  
equip pootshkamihk
  
equipment kaykway aen ayaapaachihtaahk
  
eradicate chi mayschiiyiwayhk
  
erase kaashiipayha

wipe

  kaashiina

wipe

  
eraser kaashiipayikun
  aen eraser
  
erect chimatew

standing

  
erode mayschipayin
  
error paar aksidaan
  noo kwaayesh
  
erupt pooshkopayin
  
escalator ita ka machiwaypitikoyen
  
escapes tapashiiw
  
especially soortoo
  waawish
  
establish maachihtahk
  
eternity poor toot boon
  litaarnitii
  
eucharist laashchii
  
evade aen tapaashiik
  
evaporate mayshtapahtew
  
eve swayrii avaan
  
even ahpoo
  
evening ka atipaahkishimoohk
  la swayrii
  daan la nwit
  
ever wiihkaat
  
everlasting tapitow
  poor toot boon
  
every kaakiyow
  toot
  
everybody kaakiyow awiiyuk
  toot li moond
  
everyone kaakiyow awiiyuk
  toot li moond
  
everyplace mishiway itay
  
everything kaakiyow kaykway
  toot
  
everywhere mishiway itay
  noochikooyitay
  
evict waayawaypin
  
evidence naahkwun
  kishkayhtahkwun
  
evil machaatshowin
  maachiishwaypishiw
  
exact mitooni paray
  mitooni jheusk
  
exactly mwayshchi kwaayesh
  
exaggerate oushaampitum
  
exam aen exzamaen
  aen kochiihk
  
example aykooshi chinaakwuhk
  ka kochiwahpatahiwayhk
  
exasperate kishowahew
  
excavate moonatihkaywuk
  
excavation aen moonatihkayhk
  chi waashkayikayhk
  
excellent mitooni aen mamiyoohk
  
excess nawutch mishchayt
  nawutt mishchayt
  
exchange mayshkotoonikayhk
  mayshkotoona
  
excited iksitii
  
excrement miishiiwin
  la maard
  
executed nipahow
  nipayikaashoo
  
exercise shayshaawii
  
exhale wayawii pahkitatamoo
  
exhausted noohtayshin
  ayeshkooshiiyishoo
  
exhibit naahkoohtow
  waapatahiway

show it off

  
exhume ka moonahooht
  aen korr ka moonahamihk
  
exist pimatishiw
  oota ayow
  
expenditure aen mayshtinikayhk
  
expensive shayr
  shookahkitew
  
expire naakipayin
  
explain mitooni aen wiihtamihk
  nishtotamohew
  
explode pooshkotew
  paahkitew
  
explosives ka paahkitayki
  paashkishikana
  
expose waapaahtahiwayhk
  
extend aanshkoshita
  kinwahta
  
exterminate mayshchihik
  
extinguish aashtawayha
  
extra nawut mishchayt
  kiiyapit aashtaywa
  
extreme ashawaat itootuhk
  
exzema malaajhii aen kiyaykishihk
  
eye zyeu
  
eye lash poopyayr
  
eyebrow soosiss
  
eyeglasses lii loonett