dad paapaa
  
daddy longlegs ayapikishish
  
dagger aen pchi saabr
  aen kootoo
  
daily too lii zhoor
  
damage panachihtow
  li damaazh
  
damp miiyoomawow
  
dance niimihk

to dance

  enn daans

a dance

  niimiyitoohk

dancing together

  
dandelion li pisaanlii
  
dangerous daanzhii
  
dark tipishkow

night

  kaashkihtaywow

as in a dark colour

  wundipishkow

it is dark

  
darling shakihew

love that person

  
daughter ma fii
  
dawn paywapun
  paywaashayyow
  li pchi joor
  
day la zhoornii
  
day care enn plaas poor lii zaanfaan
  kanawaymawashouhk

babysitting

  
daytime la joornii
  
dead nipoo

... is dead

  aen morr

a person that is dead

  
deaf kakaypishew
  aen soor

a deaf person

  
death la morr
  nipoohk
  
deathlike nipoonakoshiw
  
debark poyahkina
  
debris ishkoopyihk
  
debt maashinayikew
  
decade jis zaan ikoohk
  
decease nipoohk

death

  poonpimatishiw

ceased to live

  
deceased difaen

person that passed on

  iipunn

... passed on

  
December Disaambr
  
decency miyootota
  la poliitess
  
decent kwaayesh toota
  miyotishiw
  
decept pa trustaab
  
decide disidii
  
declare wiihta
  
decompose li pooriiyiwun

it's rotten

  
decorate chimiyoonakohtaahk
  wawayshiiha
  
deep timiiw
  
deep breath shoohki pakitatamoo
  
deer shoovreu
  
defend natamow
  
deform namoo kwaayesh shinakoshiw
  maashkishiw
  
defraud kimotiw
  kimotihk

to steal

  
delicious wiihkashinn
  mitooni wiihkashinn

really tasteful

  
deliver itohtata
  
demon aen dimoon
  
demonstrate kishinaamakayhk
  
denial aanwayhtum
  
dense kishpahkikin
  
dental clinic la plaas poor lii daan
  
dentist li daantist
  
deny aanwayhta
  aanwayhtum
  
depend aashpayimoo
  
depot ita ka poshik ooshchi
  
depressed ahkooshiyiko ooshaam aen nakatwayitahk
  
descend niihtakooshiiw

stepping down

  niishchihow

flying down

  
describe ga wiihtayn taanishi

I'm describing

  
desire akawatamihk
  nootay ayow
  
desk li desk
  aen biiroo
  
detatch kaychikoona

taking off

  manipitum

taking apart with hands

  pahkwaypihta

taking apart with mouth

  aapihkoona

detach the harness

  
detergent li savoon
  
deuce li deu di kaart
  
devil li jhyaab
  
diabetes la malajhii di suk
  
dialects lii laang kapiikishkwayhk
  
diamonds lii jhiiyama
  li kaaroo

as in cards

  
diaper enn koosh
  
diaphragm gipahoonoohk
  gipahoon
  
diarrhea li diborr
  shapooshoo
  
die nipoo

died

  nipo

command to die

  
different paahkaan
  
difficult ayimun
  
dig monatihkay
  
dig a hole aen troo moonaha
  
dime jis senn
  
diminishing atipoonipayin
  
dinner jhinii

noon

  
dip kwapaha
  
dipper aen dipur
  kwapahikun
  
direction la jhireksyoon
  tayhkay
  
dirt la tayr
  
dirty wiinaan
  
disabled pwaataooshchikew

disabled person

  pwaataoohtow
  
disappear dispareu
  nookiwaapahtenn

you don't see it

  
disaster mayipayin
  
disbelief kaya aen tapwaytuhk
  nootaapwayhtum
  
discharge pakihtinow
  pakihtinikaashoo

let go

  paashkishaa

to shoot

  
discover mishkoopitum
  mishkum
  
disease la malajii
  
disentangle apihkopitum
  apihkona
  
disgrace chi niipaywishik
  enn graan hoont
  
disguise pahkaan shinahkohishoo
  pahkaan shinaahkoshiw
  
dish la visel
  
dishonest pa trustaab
  
dislike paakwatum
  paakwaatew

dislike a person

  
dismember maashkishiw
  
disobedient shashiipihtum
  
disorder apootashtew
  
displace waanashtew
  
dispose waypinikayhk
  
dispute kiihkaahtoohk
  
disrespect aen polissoon

disrespectful male

  enn polissonn

disrespectful female

  
distance aen boon bout

a long ways

  waahyow

far

  
distant waahyow
  piishchow
  
distinguish nishtawonawew
  nishtaawonum
  
distract wunishkwayhikoo
  
distressed kakwaatahkitow
  
dive kookii
  
diver nihta kookiiw
  
diverts waanishkwaymiwew

interrupt a conversation

  paashkew

getting off the road

  
divorce lii maaryii nakatitowuk
  paashkaynitowuk
  
dizzy ni kiishkwayapamoon

I'm dizzy

  
do itoota
  toota
  
do you hear kipayhtayn chiin
  
dock ita ka kapaahk
  
doctor li docteur
  
document lii dokumaan
  lii papyii
  
doe enn fimell di shoovreu
  
doesn't matter kiiyaam maaka
  sa fayryayn
  
dog aen shyaen
  
dogteam lii shyaen di trenn
  
doll katayn
  
dollar pyaass
  
don't kaaya
  
don't disrespect kaaya machaymiway
  
donate mayki
  
done nipoyoon
  ni kiishihtaan
  
donkey aen aan
  aen boorichay

male donkey

  
donut aen donut
  enn bayng
  
door enn port
  
dope la pwayzoon
  
dormitory ita ka niipaahk
  
double doobl
  par deu
  
doubt si passi
  jhi paans paa
  
dough la paat
  
down aan baa
  pleu baa

lower

  nawut aan baa

lower

  
doze kowikoshiw
  nipapayiiw

fell asleep

  nipow

sleeping

  
draft aen pchi vaan
  
drag otapew
  
drake aen kanaar di fraans
  
drama ishchikaywin
  
draw aymaashnipayikayhk

make

  ooshitaahk

make

  
drawer chiirway
  
dreadful chikooshtamihk
  si tifriyaan
  kiishinatahkamihk
  
dream pawatamihk
  
drenched mitooni shapoopew
  
dress enn robb
  
dress up waawayshii
  pooshtashakay
  poochishkaa
  waawayyii
  
dresser biiroo
  buroo
  
dried paashtew
  shaysh
  
drifting piiwun

snow

  
drill pakoonayha
  
drink minikway
  minahin

give me a drink

  
drip puhkihkawun
  puhkihkow
  
drive paaminikay
  
driver ka paminikayt
  
drizzle awunn
  piishpayshtow
  
drop paatina
  
drowns nishtapawew
  
drugs lii michinn
  
drum taanboor
  
drunk kiishkwaypew
  
drunkard aen nivroyn
  kiishkwaypayshkiw
  
dry paashtew
  paashoo
  
dry meat la vyaand shaysh
  kahkaywuk
  
dryer enn maashin ka paashuk li bitaen
  li dryer
  
duck li kanaar
  
dull namoo kiinow

dull knife

  ashaastin

dull knife

  nipoowaatakayimoo

not interesting

  
dumb kakaypatishiw
  aen biisil
  
dump shiikwaypina
  doowaypina

go throw it away

  
dung la maard
  
durable shoohkun
  forr
  
during maykwaat
  
dust la poosyayr
  
dust pan aen plaa di poosyayr
  li dust pan
  
dwarf li pchi moond
  
dwelling mayzoon
  ita ka wiikihk
  
dye atisha
  
dying ati nipoo
  
dynamite li dynamite
  la poodr ka pooshkotayhk