Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Gii atamow enn ray.
Payta li jigger oota.
Dowapaynew la ray.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Ooshaam noo timiiw oota.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Mischaytiwuk li dorrii.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Check Answers << Previous Next >>