Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Gii atamow enn ray.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Payta li jigger oota.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Dowapaynew la ray.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Mischaytiwuk li dorrii.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Ooshaam noo timiiw oota.
Check Answers << Previous Next >>