Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Ooshaam noo timiiw oota.
Gii atamow enn ray.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Dowapaynew la ray.
Payta li jigger oota.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Mischaytiwuk li dorrii.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Check Answers << Previous Next >>