Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Payta li jigger oota.
Ooshaam noo timiiw oota.
Dowapaynew la ray.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Gii atamow enn ray.
Mischaytiwuk li dorrii.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Check Answers << Previous Next >>