Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Dowapaynew la ray.
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Gii atamow enn ray.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Mischaytiwuk li dorrii.
Ooshaam noo timiiw oota.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Payta li jigger oota.
Check Answers << Previous Next >>