Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Fishing 2

Aen broshay gii kaashchitinaanaan
Lii rosh chiin kii payshoowawuk?
Mischaytiwuk li dorrii.
Payta li jigger oota.
Aen troo chiikaha daan la glaas.
Enn ray ka akooshchimaanaan naytay araa la pwaynt.
Gii atamow enn ray.
Ooshaam noo timiiw oota.
Maashkoot nawut timiiw naytay.
Dowapaynew la ray.
Check Answers << Previous Next >>