Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

How's the Weather?

Kii la braamiwun a mataen.
Ooshaam kiishinow chi doo maachiiyaan.
Kii kimoowun a mataen.
Maachi yawun.
Maachi yiikwaashkwun.
Dimaen ka waashayshkwun/dimaen li salay chi waashishoot.
Ka kiishinow.
Si koom aen wii kimoowuhk aen shinakwuhk.
Mishpoon ooma la.
Kii piiwun yayr.
Nawachiko kiishinow.
Aen boon klayr di leun yayr aswayr.
Litii paassii kii kishchi kishitew.
Kii yawun yayr, maaka si koom aen wii shiikipayshtaak.
Ka kishchi yootin a mijii.
Check Answers << Previous Next >>