Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

How's the Weather?

Maachi yawun.
Maachi yiikwaashkwun.
Kii la braamiwun a mataen.
Kii piiwun yayr.
Kii kimoowun a mataen.
Ka kishchi yootin a mijii.
Mishpoon ooma la.
Litii paassii kii kishchi kishitew.
Aen boon klayr di leun yayr aswayr.
Nawachiko kiishinow.
Ka kiishinow.
Kii yawun yayr, maaka si koom aen wii shiikipayshtaak.
Si koom aen wii kimoowuhk aen shinakwuhk.
Ooshaam kiishinow chi doo maachiiyaan.
Dimaen ka waashayshkwun/dimaen li salay chi waashishoot.
Check Answers << Previous Next >>