Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Laarlozh ni payhtawow.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Miitshoowuk daan la taab.
Ka paatinayn la saarviyett.
Shaapoopata la saarviyett.
Li stereo aashta sur la kornish.
Oohiin trwaa miirway.
Kishiipayaakanay.
La laamp ni waapahtayn.
Laarlozh shaywew.
Taanday ma pleum?
Aen naarlozh shayr.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Api daan la shayzh damoor.
Waypina la kwashoondrii.
Payyishinamowin la saarviyett.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Taanday li computer?
Nipaa daan li pchi lii.
Taanday moon kriyoon?
Check Answers << Previous Next >>