Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Nipaa daan li pchi lii.
Laarlozh ni payhtawow.
Taanday moon kriyoon?
Kishiipayaakanay.
Laarlozh shaywew.
Li stereo aashta sur la kornish.
Payyishinamowin la saarviyett.
Oohiin trwaa miirway.
La laamp ni waapahtayn.
Waypina la kwashoondrii.
Taanday li computer?
Api daan la shayzh damoor.
Taanday ma pleum?
Aen naarlozh shayr.
Shaapoopata la saarviyett.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Ka paatinayn la saarviyett.
Miitshoowuk daan la taab.
Check Answers << Previous Next >>