Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Li stereo aashta sur la kornish.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Oohiin trwaa miirway.
Aen naarlozh shayr.
Taanday li computer?
Taanday ma pleum?
Nipaa daan li pchi lii.
Api daan la shayzh damoor.
Taanday moon kriyoon?
La laamp ni waapahtayn.
Laarlozh ni payhtawow.
Laarlozh shaywew.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Ka paatinayn la saarviyett.
Shaapoopata la saarviyett.
Payyishinamowin la saarviyett.
Miitshoowuk daan la taab.
Kishiipayaakanay.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Waypina la kwashoondrii.
Check Answers << Previous Next >>