Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Api daan la shayzh damoor.
La laamp ni waapahtayn.
Miitshoowuk daan la taab.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Kishiipayaakanay.
Li stereo aashta sur la kornish.
Waypina la kwashoondrii.
Nipaa daan li pchi lii.
Laarlozh shaywew.
Taanday ma pleum?
Oohiin trwaa miirway.
Ka paatinayn la saarviyett.
Laarlozh ni payhtawow.
Aen naarlozh shayr.
Shaapoopata la saarviyett.
Payyishinamowin la saarviyett.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Taanday moon kriyoon?
Taanday li computer?
Check Answers << Previous Next >>