Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

Piikishkwaywuk daan la phone.
Miitshoowuk daan la taab.
Waypina la kwashoondrii.
Laarlozh shaywew.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Nipaa daan li pchi lii.
Laarlozh ni payhtawow.
Payyishinamowin la saarviyett.
Taanday moon kriyoon?
Kishiipayaakanay.
Aen naarlozh shayr.
Taanday ma pleum?
Li stereo aashta sur la kornish.
Taanday li computer?
Api daan la shayzh damoor.
La laamp ni waapahtayn.
Shaapoopata la saarviyett.
Oohiin trwaa miirway.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Ka paatinayn la saarviyett.
Check Answers << Previous Next >>