Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Furniture

La laamp ni waapahtayn.
Shiihkwoona la kaan di kwashoondrii.
Ka paatinayn la saarviyett.
Nipaa daan li pchi lii.
Api daan la shayzh damoor.
Laarlozh ni payhtawow.
Li stereo aashta sur la kornish.
Taanday moon kriyoon?
Waypina la kwashoondrii.
Kishiipayaakanay.
Miitshoowuk daan la taab.
Oohiin trwaa miirway.
Taanday li computer?
Taanday ma pleum?
Shaapoopata la saarviyett.
Payyishinamowin la saarviyett.
Aen naarlozh shayr.
Piikishkwaywuk daan la phone.
Laarlozh shaywew.
Li shyayn sa mayzoon ni waapahtayn.
Check Answers << Previous Next >>