Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Let's Go Snaring 2

Kiishkataha lii sool, tahkoopita toon kwalay aakoota.
Sa praan aen shmayn chi ooshihtayaak daan li bwaa.
Gii nakwatow aen lyayv maaka kii paashkipitum li kwalay.
Puhkoon li lyayv pi oota aashta li pwel.
Pakamihtihpew li lyayv kiishpin kiiyapit pimatishiw.
Check Answers << Previous Next >>