Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Let's Go Snaring 2

Sa praan aen shmayn chi ooshihtayaak daan li bwaa.
Pakamihtihpew li lyayv kiishpin kiiyapit pimatishiw.
Puhkoon li lyayv pi oota aashta li pwel.
Gii nakwatow aen lyayv maaka kii paashkipitum li kwalay.
Kiishkataha lii sool, tahkoopita toon kwalay aakoota.
Check Answers << Previous Next >>