Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Let's Go Snaring 2

Pakamihtihpew li lyayv kiishpin kiiyapit pimatishiw.
Puhkoon li lyayv pi oota aashta li pwel.
Sa praan aen shmayn chi ooshihtayaak daan li bwaa.
Kiishkataha lii sool, tahkoopita toon kwalay aakoota.
Gii nakwatow aen lyayv maaka kii paashkipitum li kwalay.
Check Answers << Previous Next >>