Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Let's Go Snaring 2

Gii nakwatow aen lyayv maaka kii paashkipitum li kwalay.
Sa praan aen shmayn chi ooshihtayaak daan li bwaa.
Pakamihtihpew li lyayv kiishpin kiiyapit pimatishiw.
Kiishkataha lii sool, tahkoopita toon kwalay aakoota.
Puhkoon li lyayv pi oota aashta li pwel.
Check Answers << Previous Next >>