Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Let's Go Snaring 2

Puhkoon li lyayv pi oota aashta li pwel.
Kiishkataha lii sool, tahkoopita toon kwalay aakoota.
Sa praan aen shmayn chi ooshihtayaak daan li bwaa.
Pakamihtihpew li lyayv kiishpin kiiyapit pimatishiw.
Gii nakwatow aen lyayv maaka kii paashkipitum li kwalay.
Check Answers << Previous Next >>