Michif Lessons

Table of Contents

<< Previous Next >>

Money – Time – Numbers/Laarzhaan – Li Taan – Lii Noombr 1

set eur pi vaen mineut
aen mwaa pi hen smen
saenkaant neuf mineut
trwaa smen
a mataen
lii senn
deu zeur pi karaant mineut
hen pyaas pi vaen saenk senn
jhinii
deu zeur pi saenkaant sis mineut
deu saan swasaant saenk pyaas
karaant pyaas
saenk eur
mijii idmii
Check Answers << Previous Next >>